Rád svätého Benedikta, alebo jednoduchšie povedané benediktíni, sú najstarším katolíckym dodnes existujúcim mníšskym rádom. Jeho zakladateľ Benedikt z Nursie po období pustovníčenia v roku 529 zriadil prvý konvent na hore Monte Casino v Kampánii (asi 130 km južne od Ríma), čím položil základy monastizmu – mníšstva kláštorného typu. Cieľom benediktínov bolo okrem iného aj dosiahnutie vyššej úrovne života obyvateľov vtedajšej “barbarskej” spoločnosti, a to nielen v náboženskej oblasti. V duchu hesla “Ora et labora” (Modli sa a pracuj) sa život benediktínov delil na čas venovaný velebeniu Boha a na fyzickú prácu, ktorá popri prepisovaní a iluminovaní starých rukopisov a starostlivosti o chorých a chudobných zahŕňala aj obhospodarovanie kláštorných majetkov (polia, záhrady, dielne, mlyny a pod.). Prostredníctvom nich sa obyvatelia priľahlých oblastí oboznamovali s vyspelejšími technikami hospodárenia, ktoré im uľahčovali kultiváciu často nehostinného prostredia.

Najstarší známy kláštor na Slovensku – kláštor sv. Hypolita vznikol práve na území nášho mesta - v lesoch na západnom svahu Zobora v malej kotline s prameňmi kvalitnej vody. Toto miesto, vzdialené asi 3 km od vtedajšej Nitry, ideálne spĺňalo požiadavky benediktínov na usadenie sa. So Zoborským kláštorom sa spája niekoľko dôležitých prameňov k našim dejinám, ako sú: najstaršie v origináli zachované listiny z nášho územia (Zoborské listiny z roku 1111 a 1113), najstaršia uhorská legenda (tzv. Maurova legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi), najstaršie kronikárske diela uhorskej a českej historiografie (Kosmasova kronika) a pod.

Hoci o založení zoborského kláštora sa nezachovali žiadne písomné správy, podľa väčšiny historikov bol založený už v 9. storočí, najneskôr okolo roku 880, kedy v Nitre vzniklo biskupstvo, ktorého prvým biskupom bol benediktín Viching. Existenciu kláštora už v tomto období naznačuje aj legenda o úmrtí kráľa Svätopluka zaznamenaná českým kronikárom Kosmasom /╬ 1178/ počas jeho pobytu na Nitriansku. O živote nitrianskych pustovníkov sa dozvedáme z legendy, ktorú niekedy medzi rokmi 1064–1070 napísal Maurus, nitriansky rodák, žiak učilišťa pri zoborskom kláštore. Neskôr sa stal opátom a od roku 1036 biskupom v Päťkostolí. Základné informácie mu poskytol Benedikt a opát Filip. Legenda o živote sv.Svorada a Benedikta je napísaná po latinsky v rýmovanej próze. Považuje sa za cenný literárny a historický spis i faktografické dielo zo slovenského prostredia. Podáva informácie o existencii zoborského kláštora sv. Hypolita, kostola sv. Emeráma v Nitre, o škole pri benediktínskom kláštore a pod. Kráľ Štefan I. v roku 1006 obdaroval kláštor sv. Hipolyta. Za kráľa sv. Ladislava v roku 1083 vyhlásili v Nitre na hrade v katedrále sv. Emeráma Andreja – Svorada a Benedikta za svätcov (prvých svätcov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska).

Benediktínsky kláštor sv. Hipolyta v období 11. – 13. storočia plnil dôležitú funkciu jedného z centier duchovného, verejnoprávneho a kultúrneho centra v Uhorsku. Ako sme už spomenuli, heslom benediktínov bolo Ora et labora – Modli sa a pracuj. Traduje sa, že práve „čierni“ mnísi priniesli pestovanie viniča. Vysadili zoborské vinohrady a založili tradíciu vinohradníctva a vinárstva v Nitre. Prvé vinice vznikli na miestach dnešnej Šindolky. Tu sa i dnes s úspechom dorába víno výnimočnej kvality. V stredoveku sa víno spod Zobora vyvážalo, napr. do Poľska a Ruska. Význam a postavenie zoborského kláštora v 14. a najmä v 15. storočí však postupne klesal. V tom čase hospodársky, ale aj duchovný úpadok benediktínskeho rádu zasiahol celú Európu. Nové kláštory takmer nevznikali a desiatky starých zanikli. Kráľ Matej Korvín odovzdal významné benediktínske kláštory - Pannonhalmu, Pécsvárad, Szekszárd a Zobor ostrihomskému arcibiskupovi Jánovi Vitézovi. Neskôr v roku 1468 pápež Pavol II. pridelil na žiadosť kráľa Mateja Korvína všetky majetky Zoborského benediktínskeho opátstva nitrianskemu biskupstvu a kapitule. V roku 1471 kláštor prepadlo a zničilo vojsko poľského kráľa Kazimíra. Pred koncom 15. storočia sa kláštor prestáva spomínať.

O histórii tejto výnimočnej lokality máme ešte stále viac informácií z písomných prameňov, ako z dokladov hmotnej kultúry objavenej archeologickým výskumom. Jednou z príčin tohto stavu je, že výskumy mali charakter záchranných akcií vyvolaných stavebnou činnosťou a ich časový a priestorový rozsah bol limitovaný. Podrobnejšie o archeologických výskumoch niekedy nabudúce.

Zoborský kláštor - zrúcanina, dobová kresba


Čím sú benediktíni a ich kláštor na úpätí Zobora pre naše národné dejiny významné?

• Prvý kláštor na území Slovenska
• Centrum náboženského, verejnoprávneho a kultúrneho diania Uhorska
• Ku kláštoru sa viažu aj najstaršie a najcennejšie písomné doklady
• Bol hodnoverným miestom (ako dnes notársky úrad)
• Pri kláštore pôsobila škola, nemocnica a lekáreň
• Cieľom benediktínov bolo dosiahnutie vyššej úrovne života obyvateľov
• Z južnej Európy priniesli vyššiu vzdelanosť a kultúru

Veríme, že pre Nitru, ale aj pre celé Slovensko sa toto „posvätné“ miesto podarí revitalizovať a sprístupniť verejnosti tak, aby dôstojne pripomínalo svoju nezastupiteľnú úlohu v dejinách nášho národa. Určite si to zaslúži.


Súvisiace články

Zrúcaninu zoborského kláštora oddelí od liečebného ústavu plot


Fotogaléria zhora, 25. marec 2015Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, Marián Samuel, Ján Kratochvíl