Informácie o rozhodnutí súdu nám poslal pán Roman Cerulík - nižšie uvádzame originál. Rozsudok súdu máme v redakcii.

Ako účastník stavebného konania som podal odvolanie proti jednému z podstatných stavebných povolení súvisiacich s výstavbou megainvestície automobilového závodu Jaguar Land Rover v Strategickom parku v Nitre. O mojom odvolaní však stavebné úrady nerozhodli a namiesto toho ma veľmi prekvapivo vylúčili zo stavebného konania, zrejme chceli dosiahnuť, aby predmetné stavebné povolenie nemohlo byť napadnuté. Rozhodnutie o mojom vylúčení zo stavebného konania som ako nezákonné napadol na krajskom súde.

V týchto súvislostiach informujem, že v predmetnej veci o vylúčení mojej osoby ako účastníka stavebného konania Krajský súd v Nitre rozhodol rozsudkom sp. zn. 11S/70/2017 zo dňa 5.12.2018, mne doručené dňa 9.1.2019 a zrušil rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, keďže práve tento ústredný orgán štátnej správy vo veci môjho vylúčenia rozhodoval v poslednom stupni. Tento rozsudok súdu je konečný a nie je možné sa voči nemu odvolať.

Súd v uvádzanom zrušujúcom rozsudku skonštatoval, že v konaní žalovaného ministerstva došlo k podstatnému porušeniu ustanovení zákona v súvislosti s postupom tohto štátneho orgánu a rovnako súd skonštatoval, že do dnešného dňa nebolo rozhodnuté o (mnou) podanom odvolaní proti stavebnému povoleniu, čím uznal, že predmetné stavebné povolenie k dnešnému dňu nemôže byť právoplatné, teda právne účinné, čoho dôsledkom je skutočnosť, že podstatná výstavba v rámci Strategického parku, týkajúca sa elektrických vedení, trafostanice, dátových rozvodov v súvislosti s Jaguar Land Rover, ani nemôže byť realizovaná.

Tento rozsudok súdu je v poradí už druhým zrušujúcim rozsudkom, kde som žalobcom, ktorý bol vydaný v rámci rôznych súdnych konaní týkajúcich sa preskúmavania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov vydávaných v súvislosti s megainvestíciou Jaguar Land Rover. Týmto sa zjavne potvrdzuje moja argumentácia celkovej nezákonnosti výstavby Strategického parku v Nitre a automobilky Jaguar Land Rover, kde sa výrazne poškodzuje aj životné prostredie v Nitre a okolí.

Roman Cerulík