Tento článok bude pokračovaním môjho zisťovania ako to vlastne funguje v Nitre s legislatívou, s dodržiavaním zákonov a použitím jedného "metra" na všetkých občanov. V článku "AKO SA ZACHOVÁ MESTO NITRA AK CUDZÍ PRÁVNY SUBJEKT PORUŠÍ NÁJOMNÚ ZMLUVU" som zhrnul ako si nájomca môže na pozemku, ktorý má v prenájme vyberať platené parkovné bez toho, aby mesto zasiahlo.

Bol som zvedavý ako mesto odpovie ak bude občanom upozornené, že nájomca prípadne nájomcovia si podľa môjho názoru neoprávnene vyberajú poplatok za parkovanie na pozemku mesta, ktorý majú v prenájme za účelom parkovania (NIE PLATENÉHO) osobných motorových vozidiel nájomcov a osôb s nájomcami spojenými počas pracovných dní a v sobotu v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.

Dňa 24.10.2017 som obdržal odpoveď z odboru majetku MsÚ v Nitre citujem :

Dobrý deň,

Obdržali sme Vašu žiadosť zo dňa 16.10.2017, v ktorej požadujete informáciu, „či mesto Nitra pristúpi k vypovedaniu Nájomnej zmluvy č. j. 915/07, uzatvorenej medzi Mestom Nitra a VBC Nitra, s. r. o . v znení neskorších dodatkov v zmysle čl. III., ods. 2, písm. b), nakoľko došlo zo strany nájomcu k porušeniu zmluvy tým, že na pozemkoch, ktoré sú uvedené v nájomnej zmluve, prichádza k vyberaniu spoplatneného parkovania, ktoré nájomná zmluva nepovoľuje. Podľa nájomnej zmluvy sú nájomcovia oprávnení užívať predmet nájmu za účelom parkovania (nie plateného) osobných motorových vozidiel nájomcov a osôb s nájomcami spojenými počas pracovných dní a v sobotu v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.). Zmluva neoprávňuje nájomcu vyberať spoplatnené parkovanie, ktoré v zmysle Prevádzkového a reklamačného poriadku vyberá. Tento poriadok je zverejnený aj na webe nájomcu a takisto aj pod dopravnou značkou, ktorá je osadená v rozpore s účelom užívania a vyberania spoplatneného parkovania.“

Na základe Vašej žiadosti oznamujeme, že tohto času nenastúpil žiadny dôvod na uplatnenie čl. III., ods. 2 písm. b) nájomnej zmluvy v platnom znení pre vypovedanie zmluvy zo strany mesta Nitry.

Nájomná zmluva v žiadnom ustanovení neupravuje a teda ani neustanovuje zákaz regulácie a spoplatňovanie parkovania v čase, v ktorom parkovacie miesta užíva nájomca. V čase, kedy sú parkovacie miesta určené v prospech voľného parkovania verejnosti, nedochádza k spoplatňovaniu.

Toto bola odpoveď, ktorú som zrovna nečakal a zjavne s ňou nebola stotožnená ani referentka MsÚ, ktorá mi ju musela poslať, ale veď sme v Nitre, kde sú rovní a rovnejší. Samozrejme keďže som videl aj projektovú dokumentáciu, ktorá bola predložená na MsÚ a schválená KDI a skutkový stav nezodpovedal tomu čo bolo ako dodatková tabuľa pod dopravnou značkou osadené, takisto v dopravnom určení a v projektovej dokumentácii nebol nikde zakreslený a spomenutý parkovací automat, ktorý bol teda neoprávnene osadený na pozemku mesta bez jeho súhlasu a zjavne došlo k neohláseným stavebný úpravám požiadal som aj o vykonanie štátneho stavebného dohľadu (ďalej ŠSD) a štátneho staveného dozoru. O vykonanie štátneho stavebného dohľadu som požiadal dňa 17.10.2017. Keďže dobre viem ako promptne reagujú niektorí nemenovaní pracovníci MsÚ na moje žiadosti a vedel som, že to pôjde konkrétnej zamestnankyni a v lehote 30 dní do 16.11.2017 som nedostal žiadnu odpoveď tak som si vyžiadal toto stanovisko žiadosťou v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, kde bola zamestnankyňa povinná odpovedať v lehote do 8 pracovných dní. Tak som dňa 29.11.2017 dostal túto odpoveď citujem časť:

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Dňa 24.11.2017 bol na Váš podnet vykonaný štátny stavebný dohľad na parkovisku za budovou VBC Nitra na Hviezdnej ulici. Na základe vykonaného dohľadu bude časť podnetu postúpená na riešenie všeobecnému stavebnému úradu v Nitre a spis bude postúpený na prejednanie správneho deliktu. Z tohto dôvodu Vám nevieme stanoviť termín ukončenia štátneho stavebného dohľadu, nakoľko uvedené podlieha procesnému postupu v zmysle ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Po obdržaní tohto vyjadrenia som sa išiel osobne spýtať úradníčky prečo moju žiadosť neriešila ako celok a prečo začala konať až po vypršaní 30 dňovej lehoty to znamená parkovací automat stále stojí, úrad umelo naťahuje dobu užívania automatu a pohadzuje si jasný podnet porušenia stavebného zákona z oddelenia na oddelenie. Jej odpoveď bola pozrite sa koľko tu mám spisov a ja riešim len parkovacie rampy, neoprávnené osadenie parkovacieho automatu rieši stavebné oddelenie, ktoré má zase minimálne 30 dní, aby vôbec začalo konať. Vážení občania toto je fungujúci MsÚ v Nitre ak občan upozorní na neohlásené stavebné úpravy na pozemku mesta a na iné porušenia.

Perličkou, ale bolo že dňa 24.10.2017 som dostal z útvaru hlavného architekta na MsÚ odpoveď, kde oni sami potvrdili, že NEMAJÚ k dispozícii stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie k stavebným úpravám (parkovacie závory) a teda, že aj na základe priloženej fotodokumentácie, ktorú som poslal došla k jasnému porušeniu zákona, ale pani zamestnankyňa vykonala štátny stavebný dohľad až 24.11.2017, až keď som urgoval stanovisko z jej obhliadky. Začal som mať pocit z toho čo sa dialo, že ak by si ktorýkoľvek občan (možno) umiestnil akýkoľvek automat na pozemku mesta a vykonával by podnikateľskú činnosť, pretože spoplatnené parkovanie ňou je tak MsÚ v Nitre by mu dal možnosť túto činnosť na pozemku mesta vykonávať minimálne 60 dní a viac neoprávnene, nakoľko byrokratický prístup a postoj niektorých úradníkov by trval tak dlho, alebo že by záležalo kto by si to dovolil?

Ešte čakám na stanovisko p. Pánskeho pretože nestačilo mu slovné oznámenie o porušení osadenia neohlásenej dodatkovej tabule na dopravnú značku, ktorá nebola v projektovej dokumentácii, musel som ručne v tom momente vypísať žiadosť o vykonanie štátneho odborného dozoru, aby daný úradník konal svoju povinnosť, ktorú alibisticky preniesol na KDI v Nitre s odôvodnením, že on chce, aby subjektu udelili pokutu bez toho, že by on ako kompetentný úradník vyzval subjekt na odstránenie a uvedenie daného stavu dopravného značenie v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

Čo dodať na záver máte aj Vy pocit, že na MsÚ v Nitre zjavne niektoré oddelenia a niektorí zamestnanci vykonávajú len to čo majú príkazom od primátora, prípadne sa snažia byrokratickými prekážkami oddialiť zistenie zjavného porušenie zákona, samozrejme česť výnimkám, ktoré pracujú na MsÚ v Nitre a je radosť s nimi ako občan komunikovať. Pýtam sa dokedy bude pokračovať takéto fungovanie a prístup, že zjavne sa na niečo upozorní, ale úradník sa bude tváriť, že nič sa nedeje, lebo on nemá zodpovednosť a ak hej náhodou by prišiel o prácu. Myslím si, že je na čase zmeniť vedenie MsÚ, pretože toto je len zlomok toho čo sa tam deje vážení občania.Zdroj: Pavol Obertáš pre Nitralive.sk