Zriadením reštauračných prevádzok v parku sa značne zvýšila premávka motorových vozidiel, ktoré na jazdu používajú komunikácie, po ktorých sa pohybujú rodičia s deťmi. Na začiatku prístupovej cesty v smere od Parkového nábrežie je použitá dopravná značka B3 "Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel" s dodatkovou tabuľkou "Okrem dopravnej obsluhy“, ktorá umožňuje vjazd vozidiel, ktoré zabezpečujú zásobovanie, údržbárske alebo komunálne služby vozidiel taxislužby a vozidiel, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o park s vysokou intenzitou chodcov je rozsah vozidiel, ktoré môžu do neho vchádzať priveľký. Predovšetkým taxíky sú nad rámec. Okrem toho do parku vchádzajú aj vozidlá, ktorým je vjazd zakázaný, pričom ich kontrola a sankcionovanie je v mnohých prípadoch problematické.

Na základe uvedeného v minulom roku člen výboru mestskej časti Staré mesto Pavol Peťovský podal podnet na Mesto Nitra, v ktorom navrhol, aby na vjazde do parku bola zmenená dodatková tabuľka, ktorá by zúžila okruh vozidiel, ktoré by mali povolený vjazd do parku. Navrhovaná zmena však nebola odsúhlasená. Na základe uvedeného sme na spoločnom rokovaní s primátorom predložili návrh, aby na vjazde bolo použité dopravné zariadenie – polery v tvare výsuvného stĺpa, ktoré fyzicky zabránia vjazdu vozidiel bez príslušného povolenia resp. bez diaľkové ovládača. Obdobné riešenie funguje niekoľko rokov na pešej zóne. Zároveň sme navrhli, aby dopravnou značkou bola obmedzená rýchlosť jazdy na 20 km/h a pod dopravnú značku "Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel" bola osadená dodatková tabuľka s textom, ktorý by umožnil vjazd len zásobovaniu a vozidlám zamestnancov prevádzok, pričom vjazd by bolo časovo obmedzený. Na druhej strane sa hľadá riešenie, ako riešiť prístup inou trasou, ktorá by zásadným spôsobom nenarúšala funkciu parku, čo si však vyžaduje spracovať projektovú dokumentáciu a prejsť povoľovacím procesom.


Park Sihoť Nitra - zákaz vjazdu Park Sihoť Nitra - zákaz vjazduZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk