Keďže je parkovanie v centre mesta veľkým problémom, každé pozitívne riešenie pre domácich obyvateľov je v tomto smere vítané. Do istého času nemali problém obyvatelia bývajúci v blízkosti budovy VBC Nitra parkovať aj na parkovisku, ktoré bolo za budovou VBC Nitra. Málokto z nich vedel, že mesto Nitra ešte v roku 2007, pred novelizáciou zákona o obecnom zriadení, prenajalo časť pozemku za VBC Nitra len za účasti pár členov komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku bez schválenia MsZ ako protihodnotu za vybudovanie parkoviska (je viac než isté, že vlastník budovy by kancelárske priestory neskolaudoval bez dostatočného počtu parkovacích miest) na dobu 20 rokov.

Do nedávna tam parkovali aj domáci, nakoľko nevedeli o tejto skutočnosti. Nájomca má predmet nájmu – parkovisko prenajaté za účelom parkovania vozidiel nájomcov a osôb s nájomcami spojenými v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod. Mimo uvedeného časového rozpätia sú najomcovia povinní ponechať predmet nájmu voľne prístupný a umožniť verejnosti jeho neobmedzené užívanie. Nájomca dal v tomto roku osadiť parkovacie závory, ktoré mu schválilo mesto aj KDI, ale s konštatovaním, že ak by si to vyžadovali okolnosti je možné ich zrušiť. Vrcholom je osadenie parkovacieho automatu na výber plateného parkovného, podľa zmluvy nie je nájomca oprávnený vyberať na prenajatých parcelách parkovné, ako to robí teraz.

Preto aj na základe podnetu obyvateľky Starého Mesta zo skupiny na sociálnej sieti "Staré mesto Nitra – problémy obyvateľov" a problémov s parkovaním obyvateľov bývajúcich v blízkosti budovy VBC Nitra, kde prišlo k zmenám organizácie parkovania som sa začal trochu viac zaujímať o detaily daného problému obyvateľov tejto časti mesta.

Požiadal som MsÚ v Nitre o zaslanie týchto informácií:

- rozhodnutie MsÚ v Nitre k žiadosti o vyhradené parkovacie miesta pre VBC Nitra na parcele 819/5
- zmluvu o prenájme, prípadne kúpna zmluva na vyhradenie parkovacích miest (boxov)
- vyjadrenie príslušného VMČ k vyhradeným parkovacím miestam pre VBC Nitra
- stanovisko KDI k vyhradeným parkovacím miestam pre VBC Nitra
- overenú projektovú dokumentáciu k určeniu dopr. značenia k vyhradeným parkovacím miestam pre VBC Nitra
- kolaudačné alebo stavebné povolenie k stavebným úpravám na parkovisku za budovou VBC Nitra – parcela 819/5

V zákonnej lehote sa mi podarilo dostať k týmto podkladom :

- stanovisko KDI pre VBC Nitra

VBC - stanovisko KDI


- zmluvu o prenájme, prípadne kúpna zmluva na vyhradenie parkovacích miest (boxov)

VBC - nájomná zmluva


Ku kompletnej informácii z odboru majetku prikladám ešte podrobnejšie info :

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku na zasadnutí konanom dňa 23.08.2007 uznesením číslo 260/2007 a na zasadnutí konanom dňa 17.09.2017 uznesením č. 278/2007 schválila prenájom časti parcely č. 819/4, 819/5, 819/10 v kat. úz. Nitra. Na základe prijatých uznesení Mesto Nitra ako prenajímateľ a spoločnosť VBC Nitra, s. r. o., Štúrova 22, uzatvorili Nájomnú zmluvu č. j. 915/07/OM zo dňa 05.12.2007 v znení dodatku č. 1 (v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorý bol zmenený a upravený zákonom č. 258/2009 Z. z. a zákonom č. 507/2010 Z. z). Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 228/2009-MZ zo dňa 20.08.2009 bol schválený prenájom časti pozemkov parc. č. 811, 819/4, 819/5, 819/6 a 819/10 v kat. úz. Nitra za účelom vybudovania parkovacích miest a ďalších stavebných úprav v rozsahu vyznačenom v projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia VBC – parkovisko a obchodná vybavenosť“ spoločnosti VBC Nitra, Štúrova 22, Nitra, Ing. Emilovi Grofčíkovi, Biringerova 11, Nitra a Jozefovi Chňapkovi, Hruboňovo 234 s tým, že po kolaudácii stavby bude zrealizované dielo odovzdané do majetku Mesta Nitry a vybudované parkovacie miesta budú prenajaté nájomcom za účelom ich užívania, pričom celková doba nájmu bude v trvaní 20 rokov a nájomné bude činiť sumu 12,- € + DPH za prenájom vybudovaných parkovacích miest. Na základe prijatého uznesenia bol dňa 30.10.2009 uzatvorený Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. j. 915/07/OM.

V prílohe ďalej predkladáme Nájomnú zmluvu č. j. 1043/2010/OM zo dňa 04.11.2010 na prenájom časti parcely č. 819/9 o výmere 12 m2 v kat. úz. Nitra.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 79/2017-MZ zo dňa 09.03.2017 bola schválená zmena nájomcov v Nájomnej zmluve č. j. 915/07/OM zo dňa 05.12.2007 v znení dodatku č. 1 a 2 v Nájomnej zmluve č. j. 1043/2010/OM zo dňa 04.11.2010.

Nájomné zmluvy v znení neskorších dodatkov tvoria prílohu tejto informácie.

Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto sa zvlášť k vyhradeným 23 parkovacím miestam pre VBC Nitra nevyjadroval. Na zasadnutí konanom dňa 06.08.2007 vyjadril k žiadosti spoločnosti VBC Nitra s. r. o. o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia VBC Nitra – parkovisko na Hviezdnej ulici v Nitre“ a s tým spojený prenájom parciel č. 819/4, 819/5 a 819/6 v kat. úz. Nitra nesúhlas. Vo výpise zo zasadnutia VMČ uvádza, „že v prípade, že bude predložený projekt k celkovej revitalizácii celých Pároviec, si spoločnosť VBC môže opätovne predložiť svoju požiadavku, ktorá bude nanovo prehodnotená.“ Ku kolaudačnému alebo stavebnému povoleniu k stavebným úpravám na parkovisku za budovou VBC Nitra – parcela 819/5, ktoré som si pýtal mi pani Danišová poslala len prvotné kolaudačné rozhodnutie, ktoré prikladám,ale dožiadal som si aj ohlásenie alebo povolenie k osadeniu dopravného zariadenia, ktorým sú parkovacie závory.


Zatiaľ prikladám kolaudačné rozhodnutie

VBC - kolaudačné povolenie


Ako som si prečítal znenie zmluvy a zároveň počúval dotazy občanov a reálne zdokumentoval stav parkoviska rozhodol som sa zaslať na MsÚ žiadosť o informáciu v tomto znení citujem :

Dobrý deň na základe preštudovania nájomnej zmluvy č. 915/07 medzi mestom Nitra a VBC Nitra, s.r.o. a aktuálnych dodatkov k tejto zmluve,žiadam o informáciu, či mesto Nitra pristúpi k vypovedanie tejto nájomnej zmluvy v zmysle čl. III., ods. 2 bod b), nakoľko podľa môjho názoru došlo zo strany nájomcu k porušeniu zmluvy tým, že na pozemkoch, ktoré sú uvedené v nájomnej zmluve prichádza k vyberaniu spoplatneného parkovania, ktoré nájomná zmluva nepovoľuje, podľa nájomnej zmluvy sú nájomcovia oprávnení užívať predmet nájmu za účelom parkovania (NIE PLATENÉHO) osobných motorových vozidiel nájomcov a osôb s nájomcami spojenými počas pracovných dní a v sobotu v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod. Zmluva neoprávňuje nájomcu vyberať spoplatnené parkovanie, ktoré v zmysle PREVÁDZKOVÉHO A REKLAMAČNÉHO PORIADKU vyberá. Tento poriadok je zverejnený aj na webe nájomcu a takisto aj pod dopravnou značkou, ktorá je osadená v rozpore s účelom užívania a vyberania spoplatneného parkovania. Žiadam preto mesto Nitra o informáciu, či pristúpi vypovedanie tejto nájomnej zmluvy a v prílohách prikladám:

- Zmluva č.915/07 a platné dodatky k tejto zmluve
- PREVÁDZKOVÝ A REKLAMAČNÝ PORIADOK k platenému parkovaniu z webu nájomcu
- PREVÁDZKOVÝ A REKLAMAČNÝ PORIADOK a dopravná značka
- Parkovací automat na spoplatnené parkovanie umiestnený v blízkosti parkoviska a neoprávnene osadený na parcele 819/4 v majetku mesta
- Foto 2 ks rámp s parkovacím automatom

Na skutkový stav bol upozornený dňa 16.10.2017 zamestnanec MsÚ v Nitre p.Pánský, ktorý reagoval v ten deň, že samozrejme pôjde to pozrieť pretože nájomca nemá právo vyberať „parkovné“ na tomto parkovisku, po otázke dňa 17.10.2017, či bol skontrolovať tento stav bola jeho odpoveď, že on nemá čas počas pracovnej doby riešiť takéto veci, áno naozaj niektorí nemajú čas riešiť porušenie nájomnej zmluvy ak je nahlásené občanom, načo by si preverovali tento stav, veď nejde o nich. Konzultoval som tento stav aj s referentom právnikom na odbore majetku a ten mi tiež potvrdil, že nájomca nemá právo vyberať podľa zmluvy na tomto parkovisku poplatok za parkovanie. Počkáme si ako mesto zareaguje, ja som s pozície občana upozornil na porušenie, čo na to MsÚ v Nitre a kompetentní to sa necháme prekvapiť.


VBC rampa VBC rampaZdroj: Pavol Obertáš pre Nitralive.sk