O zverejňovaní zápisníc, či už z VMČ alebo z komisií v meste Nitra som popísal toho dosť. Naposledy som v článku riešil aj zápisnice z komisií, kde som porovnával, že občan, ktorý má záujem sledovať dianie v jeho meste má právo na informácie obmedzené, ale v samosprávnom kraji má tieto informácie bežne dostupné na webe. Aby som bol konkrétny vyžiadal som si ako "zvedavý" občan zápisnice z komisií, ktorá prideľuje dotácie športovým klubom v meste Nitra nakoľko som bol zvedavý na nejaké konkrétne veci pri prideľovaní dotácií. MsÚ v Nitre ako povinná osoba na zverejnenie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. mi poslal v zákonnej lehote túto odpoveď citujem:

Vážený pán Obertáš,

na základe Vašej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o zaslanie informácií o zložení komisie, ktorá prehodnocovala žiadosti o dotácie pre FC Nitra v r. 2016 a 2017 a zaslanie zápisníc zo zasadnutí komisie, na ktorých boli tieto žiadosti prehodnocované, Vám oznamujem, že predmetné informácie máte so súhlasom predsedu príslušnej komisie pripravené k nahliadnutiu na MsÚ v Nitre- referáte právnom – 1. posch, č. dv. 619.

Z dôvodu úpravy spôsobu sprístupňovania zápisníc z rokovania komisií v platnom Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre, v zmysle ktorého sa zápisnice sprístupňujú iným osobám ako poslancom MsZ v Nitre a členom príslušnej komisie iba so súhlasom predsedu príslušnej komisie alebo prednostu MsÚ, a to formou nahliadnutia do zápisnice, Vám nie je možné zaslať fotokópiu zápisnice v elektronickej forme, ako ste navrhli.

Vzhľadom k tomu, že povinná osoba nie je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. viazaná žiadateľom navrhovanou formou sprístupnenia informácií (§ 16 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z.), týmto Vám dávam na vedomie, že požadované informácie Vám budú sprístupnené umožnením nahliadnutia do zápisníc.

Týmto Vás zároveň žiadam o upresnenie času nahliadnutia, ktoré je možné (aj s ohľadom na plynutie lehôt pre vybavenie Vašej žiadosti zo dňa 06.07.2017) vykonať v nasledovnom čase:

- piatok 14.7.2017: od 8.00 h. do 11.30 h. a 12.30 h. – 13.00 h.
- pondelok 17.7.2017: od 8.00 h. do 11.30 h. a 12.30 h. – 15.00 h.
- utorok 18.7.2017: od 8.00 h. do 11.30 h. a 12.30 h. – 15.00 h.

Takže ak je občan zvedavý, možno až príliš tak mesto Nitra mu zabezpečí, aby si zobral dovolenku prípadne odbehol z práce, pretože máme rok 2017 a v Nitre sa zápisnice z komisií môžu dať jedine k NAHLIADNUTIU a môžete si z nich spraviť odpisy, alebo výpisy nemôžu sa zasielať elektronicky, lebo Nitra. Áno vážení obyvatelia vedenie tohto mesta nie je schopné schváliť zmeny v rokovacom poriadku komisií MsZ, pretože by sa náhodou občania dozvedeli niečo čo by ich oči nemali vidieť a uši počuť, hlavne že sa tu ideme hrať na SMART city, kandidáta na Európske mesto športu, ale otvorená samospráva pre občanov v meste Nitra pojem viac menej neznámy. Človek sa už musí smiať, že opozícia navrhne "silne demokratický krok" , čo sa týka úpravy rokovacieho poriadku komisií MsZ a pani navrhovateľka sa bude prezentovať aj v regionálnej televízii aká zmena nastala tým, že člen komisie z radov občanov podľa schválenej zmeny môže kedykoľvek do zápisníc z komisií nahliadať, ale s bežnými občanmi sa samozrejme zase nerátalo, ešte ich nie je treba.

Akosi sa v tejto našej "strediskovej" komunálnej politike zabúda na bežných občanov a práva na informácie, ktoré sú na NSK (Nitriansky Samosprávny Kraj) bežné, ale samozrejme v meste Nitra sú roky niektoré veci nezmenené, pretože to vyhovuje opäť všetkým poslancom MsZ, že čím občan menej vie tým lepšie pre samosprávu. Bolo mi povedané, že komisie majú len odporúčací charakter tak ako VMČ tak sa pýtam, keď o ničom nerozhodujú prečo musia byť zápisnice z týchto komisii NEVEREJNÉ veď ako aj sami poslanci vystúpili na poslednom zasadnutí MsZ dňa 29.6.2017 oni nemajú čo skrývať neriešia nič tajné, ale systém NEZVEREJŇOVANIA zápisníc z komisií im zjavne vyhovuje, lebo nikto z nich do dnešného dňa neprišiel s návrhom napríklad - Vážení obyvatelia Nitry je najvyšší čas začať sa k vám správať transparentne, otvorene a preto z pozície poslancov MsZ schvaľujeme napríklad ZVEREJŇOVANIE zápisníc z komisií MsZ.

Čo si potrebuje dokazovať vedenie mesta týmto už dávno prežitým systémom, že MY POSLANCI SI BUDEME URČOVAŤ, ČO BUDE PRE ĽUDÍ ZVEREJNENÉ A ČO NIE?

Chcel by som samozrejme poďakovať za veľmi milý a ústretový prístup referentkám právneho oddelenia, hlavne p. Mgr. Hodálovej, ktorá mi zodpovedala na všetky moje otázky týkajúce sa nahliadania do uvedených zápisníc a verím, že nebude nahnevaná ;) ak zverejním úradný záznam a túto pochvalu ;) . Možno na odľahčenie celého príspevku pýtal som sa čo by sa mi stalo pokiaľ by som si pravidelne chodil na MsÚ robiť podrobné odpisy zápisníc zo všetkých komisií a potom ich zverejňoval na webe pre ľudí, keďže vedenie mesta nie je schopné schváliť takúto jednoduchú zmenu rokovacieho poriadku, odpoveď bola, že NIČ :D . Dokonca aj člen jednej z komisií MsZ sa prezentoval, že bude pravidelne zverejňovať na FB zápisnice z komisií, čo sa mu stane? NIČ. A čo by sa stalo poslancom, keby takúto zmenu v roku 2017 schválili a mesto by zverejňovalo zápisnice z komisií pre všetkých obyvateľov na webe - NIČ. Prečo to poslanci nechcú spraviť, na to si dajte odpoveď sami. Na záver by som dodal len jedno, viem že ľudí, ktorých zaujíma to čo sa deje v samospráve je málo, ale verím že nás bude pribúdať už len z dôvodu, že všetko je financované z VEREJNÝCH financií t.j. z peňazí nás všetkých, takže vždy musia byť ľudia, ktorí budú na ne dohliadať a nemusia byť na tej strane "barikády", ktorá rozhoduje, ale na tej druhej, ktorá to platí a kontroluje.

Zápisnica - komisie, NitraZdroj: Nitralive.sk, Pavol Obertáš