Po pešej zóne v Nitre je jazda na bicykli momentálne povolená len v čase od 19:00 hod. do 10:00 hod. O zmenu sa už pár mesiacov snaží občianska iniciatíva Rozbicyklujme Nitru!. Požadujú jazdu bez časového obmedzenia.

Návrh bol dňa 18. mája 2017 na rokovaní v Mestskom zastupiteľstve v Nitre, poslanci ho zobrali na vedomie a zároveň uložili prednostovi MsÚ a dotknutým odborom MsÚ Nitra požiadať príslušné orgány o stanovisko/súhlas vo veci úpravy dopravného značenia upravujúceho režim užívania Pešej zóny v Nitre a po získaní súhlasného stanoviska spracovať návrh zmeny a doplnenia príslušnej VZN mesta Nitry upravujúcej režim užívania Pešej zóny v Nitre a tento predložiť na prerokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Podľa mojich informácií bolo predbežné stanovisko polície nesúhlasné a rovnako je na tom stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Dotknuté strany teda čaká rokovanie, o výsledku Vás budeme informovať.


Návrh na povolenie jazdy cyklistov po pešej zóne v Nitre

Návrh na povolenie jazdy cyklistov po pešej zóne v Nitre by Michal Šimonek on Scribd
Zdroj: Nitralive.sk, Návrh zámeru povolenia jazdy cyklistov na Pešej zóne v Nitre bez časového obmedzenia