V Nitre sa už dlhšiu dobu pripravuje regulácia parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň a Chrenová. S napätím a obavami očakávam, kedy a s čím vyrukuje Mesto Nitra.

Moje obavy vyplývajú z informácií, ktoré mám a zo skúseností z iných miest.

Pred rokom som v článku Za parkovanie na sídliskách si možno budeme platiť, navrhované zmeny nič neriešia "Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová". O parkovaní sa vedú diskusie minimálne na Nitralive.sk už roky.

Riešenia sú jasné, Mesto Nitra sa snaží vynájsť koleso - dôkazom sú opatrenia, ktoré sú zverejnené. Hovoria o rezidenčných kartách, budovaní nových parkovísk, vylúčení dodávok, vyznačení parkovacích miest.

Chýbajú však opatrenia, ktoré som navrhol v hore spomenutom článku. Nemyslelo sa na opravu existujúcich parkovísk, nerieši sa divoké parkovanie na chodníkoch, vo výjazdoch, trávniku a teda parkovanie mimo parkovacích miest v obytných zónach.

Obavy mám aj z nejasnej kontroly - kto bude kontrolovať karty? Počítam, že budú osadené rampy - znamená to nákup desiatok rámp a ich umiestnenie na každú ulicu. Ak nie, nevidím zmysel a možnosti kontroly. Mestská polícia má dlhodobo nedostatok policajtov a na Klokočine operuje jedna hliadka. Zaváňa to príchodom firiem ako EEI, ktorá je známa z Košíc a iných miest. Nedovoľme ryžovať súkromníkovi!

Ako by teda malo fungovať parkovanie po novom?

Počkajme si na VZN - Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa pripravuje a ktoré pôjde na rokovanie do nitrianskeho zastupiteľstva.

Rezidenčnú kartu by mal dostať každý obyvateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

- trvalý pobyt na adrese,
- vodičský preukaz,
- majiteľ motorového vozidla

Stávate sa rezidentom v mieste bydliska a bude Vám vystavená za poplatok (prvé auto symbolická ročná suma) rezidenčná karta. V čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. vo Vašej ulici bude môcť parkovať hocikto, ale od 17:00 hod. do 8:00 hod. len rezident.

OPATRENIA

Opatrenie č.1: Vylúčenie parkovania nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel v obytných súboroch

- zriadiť Zóny zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5t) a vozidlá dlhšie ako 5m s časovým obmedzení, od 18-8h.

Zavedenie tohto opatrenia bude realizované v mestských častiach Klokočina a Diely. Pre státie tejto kategórie vozidiel budú vytvorené podmienky mimo parkovacích miest pri obytných domoch.

Opatrenie č.2: Vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným značením

Správne vyznačenie parkovacích miest obnovou vodorovného dopravného značenia.

Cieľ: Získanie parkovacích miest obnovou dopravného značenia, nakoľko zanedbaným dopravným značením dochádza k tomu, že sa vedome resp. nevedome pri parkovaní zaberá väčšia plocha. Na mestskom zastupiteľstve boli schválené financie na vodorovné značenie v mestskej časti Chrenová 3 a Klokočina 3 uvedené bolo zrealizované do 15.12.2016. Termín a rozsah schválila komisia.

Opatrenie č.3: Úprava podmienok vyhradzovania parkovacích miest pre osobitné kategórie žiadateľov.

Upraviť VZN o podmienkach vyhradzovania parkovacích miest.

Opatrenie č.4.: Využitie voľných kapacít odstavných plôch a parkovacích miest nákupných centier mimo času ich prevádzky (alternatíva pre vylúčené autá, záchytné parkovisko atď...)

Rokovanie so zástupcami 15.11.2016 (billa, Familly centrum a Kaufland nezúčastnili sa Lidl. Výsledok rokovania: pokiaľ budú parkoviská využívané na parkovanie vo väčšom počte nie ich zákazníkmi a bude dochádzať k obmedzovaniu parkovania zákazníkov, budú nútení pristúpiť k regulácii.

Opatrenie č.5: Regulácia parkovania vozidiel v obytných zónach zavedením rezidentského parkovacieho systému podľa trvalého pobytu obyvateľov.

Zámer: zvýhodniť rezidentav príslušnej zóne parkovania...Vydanie rezidentskej karty pre prvé vozidlo rezidenta spoplatnené základným poplatkom ( manipulačný poplatok), pre každé ďaľšie násobok základného poplatku, preš návštevníkov v príslušnej zóne bude vyčlenené určité množstvo parkovacích miest bez použitie parkovacej karty (najviac 5 percent z celkového počtu).

Zástupcovia mestskej Časti Chrenová nesúhlasia zo zavedením regulácie v ich mestskej časti.

Opatrenie č.6: Zavedenie vhodného systému vnútroblokového parkovania.

Mestská časť Klokočina podľa vyjadrenia VMČ nechce realizovať toto opatrenia Chrenová súhlasí.


Čo v doterajších návrhoch chýba?

Podľa môjho názoru sa zabúda na podstatné problémy a tými sú neregulované parkovanie a tolerovanie divokého parkovania na chodníkoch, na trávnikoch, vo výjazdoch a všade, kde to nie je povolené. Preto navrhujem doplniť body:

1. Osadenie stĺpikov zabraňujúcich parkovaniu na chodníkoch.
2. Zlegalizovanie parkovania áut tak, aby sa neporušovala vyhláška - vyhradenie 3m pre každý jazdný pruh, parkovanie po celej šírke chodníka bez povoľujúceho dopravného značenia, parkovanie v obytnej zóne mimo vyznačených parkovacích miest, parkovanie vo výjazdoch.


Tiež si prečítajte

Rezidenčné parkovanie v Nitre: návrh súťažných podmienok bol stiahnutý na dopracovanie
Mesto vyhodnotilo výsledky ankety o regulácii parkovania na sídliskáchZdroj: Nitralive.sk, Martin Nemky, Petra Ajdáriová