V tomto roku pribudli v Nitre dva nové úseky cestičiek pre cyklistov. Prvý úsek vedie od lávky cez rieku pri mestskom parku po Vodnú ulicu, druhý úsek vedie od Univerzitného mosta po Priemyselnú ulicu. Zásadným nedostatkom nových cyklotrás, je, že ich súčasťou nie je podjazd pod Univerzitným mostom. V súčasnosti cyklisti musia prechádzať cestu I. triedy č. 64 cez svetelne riadený priechod pre chodcov na križovatke cesty I/64 a miestnych komunikácií Wilsonovo nábrežie a Československej armády. Zriadením priechodu pre cyklistov sa skrátil jazdný pruh pre odbočenie vľavo k Mlynom a na svetelnej signalizácii sa narušilo logické poradie fáz. Tieto úpravy sa negatívne odzrkadlili na celkovej kapacite križovatky najmä na vedľajších komunikáciách.

V súčasnosti to najmarkantnejšie vidno na Československej armády, kde zelený signál pre odbočenie vpravo, je z dôvodu zachovania bezpečnosti cyklistov „umelo“ skracovaný. V jednom cykle, tak dochádza k strate cca. 6 sekúnd, za ktoré mohli križovatkou prejsť dve vozidlá. Pri hrubom prepočte je kapacita križovatky nižšia asi o 60 vozidiel za hodinu. Terajšie riešenie bolo prijaté ako kompromis bezpečnosti a finančných nákladov na jeho realizáciu. S nárastom intenzity dopravy najmä podielu cyklistov a predĺžením cyklotrasy až po Priemyselnú ulicu resp. v budúcnosti až po kafilériu je nevyhnutné zriadiť podjazd pod Univerzitným mostom a zároveň zrušiť priechod pre cyklistov na svetelnej križovatke. Podjazd umožní bezkolízne prekonanie cesty I. triedy, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov a cyklistov. Umožní zvýšenie priepustnosti cestnej svetlenej signalizácie najmä na vedľajších komunikáciách, vytvorí bezpečnejšiu alternatívu k priechodu pre chodcov medzi univerzitami, ktorý v prípade zelenej vlny nekoordinovaným prechádzaním chodcov negatívne ovplyvňuje plynulosť premávky.

Na záver dve poznámky:

1. Podľa sčítania dopravy z roku 2010 prejde po ceste I/64 - úsek Tr. A. Hlinku 33.161 vozidiel za 24 hodín.
2. Téma podjazdu sa preberala aj v rámci prípravy rekonštrukcie mosta. Správca mosta, ktorým je Slovenská správa ciest, nesúhlasil s jeho zriadením v rámci rekonštrukcie, pretože podchod resp. podjazd pre cyklistov nie je súčasťou mosta. Projektant, ktorý riešil projektovú dokumentáciu rekonštrukcie sa však vyjadril, že výstavba podjazdu je technicky možná na strane univerzít.

Univerzitný most Nitra

PETÍCIA za výstavbu podjazdu pod Univerzitným mostom

Na základe uvedených skutočností prichádzame my Andrej Sitkey, Michal Šimonek s petíciou za výstavbu podjazdu. Mohli sme písať žiadosti na príslušné inštitúcie, ale s veľkou pravdepodobnosťou by sme dostali odpovede v znení „dobrý nápad ale finančne náročný“ a realizácia by bola v nedohľadne. Preto sme zvolili formu petície s nádejou, že bude mať väčší ohlas a váhu. Po získaní relevantného počtu podpisov petíciu odovzdáme na mesto, ktoré má vybudovanie podjazdu v kompetencii.

Týmto zároveň chceme vyzvať všetkých priaznivcov myšlienky výstavby podjazdu o podporu pri propagácii petície a jej logistickom zabezpečení. Našim zámerom je zriadenie stálych miest, na ktorých bude možné petíciu podpísať a propagácia petície na podujatiach s účasťou cyklistov a bežcov.

Kde môžete petíciu podpísať? (priebežne dopĺňame)

Cyklodepo - Depo pri Chrenovskom moste
Fotogaléria Trafačka, Janka Kráľa 65, Nitra
Velosprint, Damborského 7,
Specialized Concept Store Nitra, Štúrova 39
Pečiatkáreň, Kmeťkova 32


Fotogaléria - mosty a podjazdy v Nitre


Zdroj: Nitralive.sk