Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom rokovaní dňa 31. januára 2019 odsúhlasilo navýšenie financií pre školy a školské zariadenia na území mesta. Poslanci zároveň zdvihli koeficient na žiaka súkromných a cirkevných zariadení, ktoré budú po novom takmer na jednej úrovni s mestskými. Peniaze pôjdu na mzdy a prevádzkové náklady.

Školy a školské zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, volali po zrovnoprávnení niekoľko rokov. Štátom stanovený postup financovania existuje tri roky. Teraz ho začne napĺňať aj mesto Nitra. "Naše deti chodia nielen do mestských škôl a školských zariadení, ale aj do súkromných a cirkevných. Je na čase, aby sme dali týmto vzdelávacím inštitúciám jasne najavo, že si ich prácu vážime. Preto je fér, aby dostávali porovnateľnú dotáciu na dieťa," hovorí primátor mesta Marek Hattas.

Školy a školské zariadenia sú financované najmä z podielových daní obcí. Obce majú právo na ich prerozdelenie podľa vlastných potrieb. Dodržať však musia minimálnu výšku 88% na žiaka neštátnych škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR zo sumy, ktorú poskytnú školám a školským zariadeniam v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na mzdy, odvody a prevádzku. Nitra toto percento navýšila na 97%, čo je vôbec najviac v histórii.
Opozičná poslankyňa Marta Rácová upozornila na to, aby sa s koeficientom na žiaka narábalo citlivo. "Obávam sa, že na to nie sme finančne pripravení a urobili sme toto rozhodnutie skokom. Navyše sme podľa môjho názoru zvýhodnili niektoré súkromné školy, pretože majú viaczdrojové financovanie. Nie som zásadne proti navýšeniu financovania, ale mám obavy, že nezostanú finančné prostriedky na riešenie problémov škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra."

Podľa viceprimátora Daniela Balka chce dať radnica najavo, že svoje miesto na území mesta Nitra majú aj iné ako štátne školy. "Rodičia majú plné právo rozhodnúť sa pri výbere vzdelávacieho procesu medzi cirkevnou, súkromnou alebo štátnou školou a preto by žiadna zo škôl v školskej sieti a žiadne riadne uznané školské zariadenie nemalo byť diskriminované," hovorí Balko.

Podľa primátora mesta Mareka Hattasa Slovensko padá v rebríčku OECD aj preto, že školy v našej krajine sú podfinancované. "Kvalitné vzdelávanie a výchova našich detí by mali byť na prvom mieste. Preto by malo byť dnešné rozhodnutie zastupiteľstva pre Nitru oslavou školstva."

Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ v Eur pre rok 2019

Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ v Eur pre rok 2019 Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ v Eur pre rok 2019