Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 30.4.2015 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obci. Do tejto výzvy sa zapojilo aj Mesto Nitra.

Maximálna výška pomoci na jeden projekt bola 750 000€. Z celkovej výšky oprávnených výdavkov 95 % bolo financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu (10 %) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %). Na zvyšných 5 % sa malo podieľať obec/mesto formou spolufinancovania. Mesto Nitra sa teda malo podieľať na financovaní modernizácie osvetlenia vo výške 37 500€.

Mesto Nitra však nakoniec táto investícia vyšla až na 219 910€ a to z nasledovného dôvodu: za oprávnenú časť projektu boli v zmysle usmernenia pre prijímateľov a úspešných žiadateľov v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 považované len dodané tovary, vykonané stavebné práce a poskytnuté služby, ktoré boli zrealizované dodávateľom a uhradené prijímateľom do 31.12.2015. Rozhodnutie o schválení NFP bolo doručené cca. 2 týždne resp. 17 pracovných dní pred uplynutím lehoty na možnosť čerpania oprávnených výdavkov. Mesto Nitra teda zvaľuje vinu na oneskorené schválenie nenávratného finančného príspevku.

Z časti im dávam za pravdu, avšak ja som si poctivo každý deň obehal všetky ulice, ktorých sa výmena týkala. Dňa 31.12.2015 som uverejnil kritický článok - všimol som si, že na výmene osvetlenia sa prakticky vôbec nepracuje. Za vyše 2 týždne som neevidoval žiadne práce, reálne bola výmena dokončená len na ulici Braneckého. Konkrétne ulice uvádzam nižšie.

K 31.12.2015 a teda poslednému možnému dňu kedy mala prebehnúť výmená verejného osvetlenia za LED (a teda aj preplateniu nákladov) bola situácia takáto:

Hviezdoslavova trieda od križovatky s Kmeťovou po Braneckého (začiatok výmeny 22.12.): nedokončená - chýba niekoľko kusov v spodnej časti oproti poliklinike
Braneckého ulica: dokončené
Štefánikova trieda (začiatok výmeny 29.12.): v priebehu - k 31.12. 9:41 hod. chýba cca 30 kusov na strane od pivovaru k Mlynom
Štúrova: v pláne

Na koniec však mestu neboli preplatené všetky náklady a práce, podrobná správa k výmene LED bola zverejnená pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo dňa 5. apríla 2018. Celú správu uvádzam nižšie.

Priebeh výmeny + fotodokumentáciu nájdete v článku LED osvetlenie v Nitre: priebeh výmeny


Hviezdoslavova a Štefánikova trieda po výmene a pôvodný stav

Modernizácia verejného osvetlenia Nitra 2015 Modernizácia verejného osvetlenia Nitra 2015


Správa o výsledku kontroly realizácie a financovania projektu "Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra" by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Nitralive.sk