⛔️ Andrej Sitkey - Blog o doprave (autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre)

🔹 poslanci schválili nové záväzné nariadenie upravujúce parkovanie
🔹 príprava na zavedenie rezidentského systému v Starom meste, na Chrenovej 1, Dieloch a Klokočine
🔹 za parkovanie si priplatíme
🔹 zmení sa aj čas spoplatnenia
🔹 mesto zakúpi automaty, ktoré umožnia zadanie evidenčného čisla vozidla
🔹 problémy, ktoré je potrebné odstrániť
🔹 novela nadobudne účinnosť 1.4.2025
🔹 spoplatnenie sa pripravuje aj na hradnom kopci

Na júnovom rokovaní mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaním motorových vozidiel na vymedzených úsekoch ciest v meste Nitra. Všeobecno-záväzné nariadenie je jedným zo základných pilierov pre zavedenie rezidentského parkovania v meste, ktorého cieľom je nastolenie poriadku v parkovaní a zvýhodnenie obyvateľov mestskej časti s trvalým pobytom. Prijaté nariadenie na upravuje podmienky parkovania vozidiel, spôsob prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za parkovanie, spôsob platenia, preukázania úhrady alebo oslobodenia od nej.

Rezidenčné parkovanie sa bude zavádzané postupne do jednotlivých častí mesta, ktoré budú rozdelené do viacerých zón. Prioritu bude mať mestská časť Staré mesto, kde je už v súčasnosti veľká časť spoplatnená a následne sa plánuje sídlisko Chrenová I, kde parkujú vozidlá pracovníkov a návštevníkov inštitúcii sídliacich centre mesta alebo v tesnom dotyku sídliska. Na základe doplňujúceho návrhu poslanca Pavla Obertáša boli doplnené Diely a Klokočina.

Nadobudnutím účinnosti nariadenia sa zvýši parkovné o 50 centov na 1 euro za prvú začatú hodinu. Za ďalšiu začatú hodinu vodiči zaplatia 1 resp. 2 eurá v závislosti od zóny v ktorej parkujú. Úhrada parkovného bude možná v parkovacích automatoch, prostredníctvom SMS alebo aplikácie. Na hrade bude osobitné parkovné spoplatnené sumou 2€/prvá hodina a 3€/každá ďalšia hodina, ale to sa môže ešte zmeniť.

Úhrada sa bude preukazovať aj prostredníctvom parkovacej karty. Obyvateľ s trvalým pobytom v zóne si bude môcť kúpiť dve rezidentské parkovacie karty na byt (prvá 12 €/rok, druhá 120€/rok), čo je o jednu menej ako v súčasnosti. Obyvateľ zóny, ktorý nemá v nej trvalý pobyt si bude môcť zakúpiť jednu abonentskú kartu na byt v cene 365€. Okrem týchto kariet sa zavádzajú tri nové karty. Návštevnícka karta, ktorú si bude slúžiť pre uhradenie parkovania pre návštevy, parkovacia karta PK-625, ktorú si bude môcť zakúpiť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba a PK Ambulant, ktorej držiteľmi budú môcť byť subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby, zdravotnú ošetrovateľskú alebo paliatívnu starostlivosť. Zakúpením karty PK-625 za predplatí 625 hodín, bude platná polroka a len na vymedzených uliciach. Jednotlivé karty nebude možné kombinovať.

Parkovacie karty a aj parkovacie lístky sa budú vydávať na konkrétne evidenčné číslo. Z tohoto dôvodu sa budú musieť kúpiť nové parkovacieho automaty, ktoré umožnia pri kúpe parkovacieho lístka zadať konkrétne evidenčné číslo vozidla. Kontrola sa tak bude môcť vykonávať automaticky, prostredníctvom vozidla, ktoré bude počas jazdy čítať evidenčné čísla a následne ich porovnávať s databázou. Uvedené si vyžiada nákup novej techniky a softvéru. Pred zavedením nového systému bude potrebné dopravným značením vyznačiť všetky legálne parkovacie miesta. V nových lokalitách napríklad na Chrenovej, bude potrebné realizovať prieskum statickej dopravy, aby sme mohli porovnať skutočnú potrebu parkovacích miest s počtom existujúcich parkovacích miest. V prípade veľkého rozdielu bude nevyhnuté dobudovať potreby počet miest.

Zmena času spoplatnenia: aktuálne je spoplatnenie v Starom meste od 8:00 do 16:00 hod., po zmene bude v pracovné dni od 00:00 do 18:00 hod. a od 22 do 00:00 hod., v sobotu od 00:00 do 12:00 hod., v nedeľu a sviatky od 22 do 00:00 hod. Neplatí pre hradný kopec. Prehľad v tabuľke nižšie.

Parkovanie Nitra Parkovanie Nitra
Mesto čaká veľa práce a preto sa účinnosť nového nariadenia posunula na 1.4.2025. Na základe doterajších skúseností mám obavu, či tento termín bude dodržaný. Príprava nariadenie trvala niekoľko mesiacov, počas ktorých spracovateľ nariadenia viackrát zmenil jeho koncepciu. Pred zavedením rezidentského parkovanie je potrebné vyznačenie všetkých legálnych parkovacích miest, preto sme v máji 2023 na mestskom zastupiteľstve vyčlenili peniaze na návrhy dopravného značenia vo vybraných lokalitách v centre mesta a na Chrenovej I. Zároveň sme odsúhlasili finančné prostriedky na projektové dokumentácie dvoch parkovísk na Tr. A. Hlinku a parkovisku na Ľ. Okánika. Ani po roku neboli tieto projektové dokumentácie obstarané.

Zastupiteľstvo tiež odsúhlasilo finančné prostriedky na nákup techniky, tak aby mesto mohlo značiť parkovacie miesta vo vlastnej réžii. Nakúpila sa technika za 50-tisíc eur (10 tisíc stroj na značenie a 40 tisíc vozidlo), ktorá však stojí na dvore, pretože ju nemá kto obsluhovať. Preto sme na poslednom zastupiteľstve schválili finančné prostriedky na mzdy troch pracovníkov strediska mestských služieb. Vyzerá to však, že výberové konanie na obsadenie týchto pozícii úrad nevypíše. Zostáva už len veriť, že po schválení VZN sa zvýši dynamika realizácie potrebných opatrení.

Prostriedky získané z parkovania navrhujem dať do fondu mobility, z ktorého by sa financovala výstavba parkovísk a rekonštrukcia komunikácii.Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk