Nitriansky samosprávny kraj získal stavebné povolenie na rekonštrukciu mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 na Cabajskej ulici. Vydané bolo 20. septembra. Most je dlhodobo v nevyhovujúcom stave, ktorý bol prekvalifikovaný na najhorší stupeň číslo 5 = zlý. Prehľad stavu mostov v Nitrianskom okrese nájdete v článku Správa o technickom stave mostov v okrese Nitra.

"Zlepšenie stavebno – technického stavu mosta ev.č. 65-020 sa uskutoční výmenou mostného zvršku, sanáciou spodnej stavby a nosnej konštrukcie a terénnych úprav v bezprostrednom okolí mosta. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty sa uskutoční výmenavozovky na moste vrátane izolácie a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení", píše sa v stavebnom povolení.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na rekonštrukciu mosta v rozpočte na rok 2023 schválilo sumu približne 1,3 milióna eur. Celkové stavebné náklady v rozpočte projektu boli projektantom vyčíslené v sume vyše 1.8 milióna eur. "Prostredníctvom verejného obstarávania bude vygenerovaná konečná zmluvná cena, a chýbajúca časť stavebných nákladov bude Zastupiteľstvom NSK schválená pred podpisom Zmluvy o dielo", informovala portál Nitralive.sk Henrieta Prokopová, hovorkyňa NSK.

"Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia začíname s prípravou podkladov pre verejné obstarávanie, predpokladáme, že proces bude ukončený v 1. štvrťroku 2024. Po podpise Zmluvy o dielo a po ukončení zimnej stavebnej uzávery plánujeme začať s realizáciou stavebných prác", doplnila hovorkyňa.

Nitriansky samosprávny kraj sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z "Programu Slovensko 2021 – 2027" v rámci „Výzvy na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility“. Poskytnutie alebo neposkytnutie NFP z vyššie uvedených zdrojov nemá vplyv na plánovaný začiatok realizácie tohto projektu.

Železničný most je od apríla 2022 uzavretý pre vozidlá nad 20 ton pričom doprava je presmerovaná cez Štefánikovu / centrum Nitry. Je potrebné opakovane pripomenúť, že výstavba južného obchvatu Nitry R1 neodbremenila mesto Nitra od tranzitu / nákladnej dopravy. Cabajská ulica sa stala privádzačom, kde už bolo opakovane potrebné vykonať opravu vozovky pre poškodenie ťažkými vozidlami. Krškany zostávajú mestskou časťou, ktorá z hľadiska dopravy trpí. Tak ako Cabajská, aj tu dochádza k poškodzovaniu vozovky. Po celej dĺžke Krškán je množstvo výtlkov a prepadlín.Zdroj: Nitralive.sk