Andrej Sitkey - Blog o doprave Andrej Sitkey

Primátor Marek Hattas počas diskusie na poslednom riadnom zastupiteľstve a následne na svojej predvolebnej diskusii uviedol, že je proti zriadeniu druhého odbočenia na križovatke ciest I/64 – ul. Štúrova a miestnej cesty Štefánikova pri OC Mlyny v smere na Nové Zámky. Zdôvodnil to tým, že realizáciou tohto opatrenia sa zhoršia podmienky chodcov, pretože v rámci úpravy sa zruší ochranný ostrovček a výrazne sa zúži priľahlý chodník. Zároveň zlepšením plynulosti dopravy pozveme ďalšie autá do centra. Pán primátor mýlite sa a vysvetlím Vám prečo je to tak.

V rámci stavebných úprav sa žiadny ostrovček rušiť nebude. Zriadenie druhého ľavého odbočenia si vyžiada:

 • posunutie bezpečnostného ostrovčeka, takže žiadne rušenie ostrovčeka,
 • rozšírenie vozovky o 1,60 m. Je to záber asi 30 metrov štvorcových, v rohu križovatky na strane OC Mlyny bez výrazného obmedzenia komfortu chodcov,
 • presun návestidla cestnej svetlenej signalizácie,
 • výmena radiča cestnej svetelnej signalizácie,
 • presunutie stĺpu verejného osvetlenia,
 • vybudovanie ochrany plynovodu.

Najzaťaženejšia križovatka v meste

Križovatka pri Mlynoch je najzaťaženejšia križovatka v meste Nitra. Podľa sčítania dopravy z roku 2015 bola na ceste I/64 - Tr. A. Hlinku zaznamenaná intenzita dopravy 22.378 vozidiel/24 hodín a na ceste I/64 - Štefánikova ulica bola zaznamenaná intenzita dopravy 23.952 vozidiel/24 hodín. Z analýzy z októbra 2018 vyplýva, že za týždeň prejde križovatkou 383.256 vozidiel, pričom najviac bola križovatka zaťažená v piatok (12.10.), kedy križovatkou prešlo 62.089 vozidiel, z toho vľavo na Nové Zámky odbočilo 5.310 vozidiel. Priemerne v špičkovej hodine odbočilo zo Štúrovej na Nové Zámky okolo 400 vozidiel.


Kapacitné posúdenie

V súvislosti so stavbou polyfunkčného centra Tabáň dopravní inžinieri vykonali kapacitné posúdenie križovatiek na Štúrovej ulici (Palánok, Damborského, Štefánikova, Cintorínska). Posúdenie ukázalo, že zaťaženie týchto križovatiek v rannej a popoludňajšej špičke je za hranicou ich kapacity, pričom kolóny dosahujú dĺžku až k okružnej križovatke. V opačnom smere na križovatke A. Hlinku – Wilsonovo nábrežie stojace kolóny dosahujú dĺžku až za neriadený priechod pri univerzite a mnohokrát vozidlá zasahujú do križovatky a bránia prejazdu križovatkou. Dopravní inžinieri konštatovali, že pokiaľ má byť uspokojený dopravný dopyt, jediné schodné riešenie je zvýšenie počtu radiacich pruhov pre ľavé odbočenie od A. Hlinku do Štefánikovej. K rovnakému záveru došli dopravní inžinieri pri posudzovaní vplyvu odklonu nákladnej dopravy v čase uzávierky Cabajského mesta.

Na základe kapacitného posúdenia investor objektu Tabáň realizoval modernizáciu radičov na križovatkách Štúrovej ulice s Cintorínskou, Hollého a Wilsonovým nábrežím. Mesto Nitra napriek podmienke v stavebnom povolení neupravilo križovatku pri Mlynoch a nemodernizovalo jej radič. Preto sa na Štúrovej ulici a Triede A. Hlinku naďalej tvoria kolóny a tranzitujúce vozidlá obchádzajú kritický úsek po Československej armády a zbytočne zaťažujú miestnu komunikáciu. Je to ojedinelý prípad, kedy sme „spokojní“ s presmerovaním dopravy z cesty I. triedy na miestnu komunikáciu.


Bezpečnosť chodcov

V projekte je pre zvýšenie bezpečnosti chodcov navrhnuté :

 • rozšírenie priechodu pre chodcov o 2 m na 6 metrov, čo pozitívne ovplyvní kapacitu priechodu.
 • osadenie dopravných gombíkov pred priechodom.
 • debarierizácia priľahlého chodníka.
 • predĺženie signálu voľno pre chodcov a to tak, že chodci budú mať možnosť prejsť na signál voľno celý priechod.
 • doplnenie blikajúceho signálu so žltým svetlom v tvare chodca pre vozidlá odbočujúce vpravo v smere od Nových Zámkov.
 • 24 hodinová prevádzka cestnej svetlenej signalizácie.

Zmena organizácie dopravy nemá zásadný vplyv na cyklistickú dopravu. Z pohľadu bezpečnosti je potrebné, aby cyklistická infraštruktúra viedla mimo hlavný dopravný priestor cesty I. triedy. Zriadenie cestičky pre cyklistov je optimálne v pridruženom priestore priľahlého chodníka oproti OC Mlyny, kde je dostatočná priestorová rezerva. V tomto úseku má mesto spracovanú projektovú dokumentáciu cyklotrasy. Súčasťou stavebnej úpravy môže byť aj predĺženie autobusovej zastávky pred Mlynmi, čím sa zlepšia podmienky pre zastavenie vozidiel MHD a cestujúcich.

Pán primátor verím, že po prečítaní tohto článku začnete vnímať pozitívne vplyvy navrhovaného riešenia a prestanete ho blokovať. Zároveň začnete počúvať nezávislých odborníkov s dlhoročnou praxou a nie len ľudí z akademického prostredia, bez adekvátnych skúseností.

Druhé ľavé odbočenie pri Mlynoch


Druhé ľavé odbočenie pri Mlynoch


Video


VideoZdroj: Nitralive.sk