Mestská hromadná doprava v Nitre prešla od januára 2022 výraznými zmenami. Vďaka prísnym kritériám v tendri na prevádzkovateľa sa z ulíc vytratili dlhoročné autobusy so schodíkmi či bez klimatizácie a nahradili ich nové nízkopodlažné a plne klimatizované vozidlá s wifi či možnosťou platby za cestovné cez aplikáciu alebo platobnou kartou. V niektorých aspektoch sa MHD v Nitre priblížila moderným európskym mestám.

Od tohto momentu sa pod pojmom "nová MHD" trošku populisticky a povrchne prezentujú práve iba nové autobusy. Lenže, MHD je komplexný systém, ktorý zahŕňa aj súvisiacu infraštruktúru a ďalšie spojitosti, ktoré s MHD priamo aj nepriamo súvisia.


V akých oblastiach má nová MHD rezervy?

  • vybavenosť autobusových zastávok - štandardom 21. storočia je, aby boli samozrejmou súčasťou zastávok okrem prístrešku a pouličného osvetlenia aj lavička a smetný kôš (mobiliár). Mnohé z nich sú znečistené, poškodené od vandalov či na hrane svojej životnosti. Postupná výmena týchto prvkov je nevyhnutná.

  • zastávkové prístrešky - výrazná časť prístreškov patrí reklamnej spoločnosti euroAWK, ktorá do bočných stien (tzv. citylightov) umiestňuje reklamné a iné marketingové plagáty. Základnou funkciou prístrešku by malo byť poskytnúť čakajúcim cestujúcim kultivované prostedie, a to vrátane ochrany pred dažďom, vetrom či snehom. Mnohé prístrešky bočné steny nemajú a cestujúci sú neraz vystavení napospas vrtochom počasia.

  • technické parametre výbočísk - autobusové výbočisko je prakticky trojrozmerný útvar, ktorý slúži na zastavenie autobusu v danej zastávke. Pre bezpečný a komfortný nástup/výstup pasažierov je dôležité, aby boli výbočiská uniformované, čo uľahčí prácu aj vodičom. Žiaľ, mnohé výbočiská majú deformované povrchy, nutne potrebujú vyfrézovať, prípadne vymeniť asfalt za betónové panely, ktoré podliehajú nižšej deformácii. Dôležitým aspektom je aj výška obrubníku či dĺžka výbočiska, najmä pre kĺbové autobusy. Je najvyšší čas vytvoriť technickú štandardizáciu zastávok pre prípad ich budúcej rekonštrukcie.

  • dopravné značenie zastávok - žiaľ, ešte stále máme v Nitre zastávky bez vodorovného či zvislého dopravného značenia. O to viac je to dôležité v zastávkach, ktoré majú polohu priamo v jazdnom pruhu a stojaci autobus tvorí ostatným motoristom prekážku v plynulej jazde. Nie každý vodič auta je znalý lokálnych pomerov a nemusí mať vedomosť, že kdesi niekde tu autobus proste zastaví. Značenie pomáha informovanosti účastníkov cestnej premávky a zvyšuje ich bezpečnosť.

  • MHD ako súčasť rozvoja mesta - pri zmene alebo tvorbe nových funkčných zón je nutné počítať s obslužnosťou MHD ako bežnou službou. Je pochopiteľné, že MHD je pre objednávateľa nákladovou položkou a jednoducho povedané, každý kilometer niečo stojí. Na druhej strane je neakceptovateľné, že na nezhody či manažérske nezdary kompetentných doplácajú cestujúci. Príkladom je dosiaľ nerealizovaná obslužnosť Jaguar Land Rover či Kauflandu na Chrenovej, pretože dopyt po verejnej doprave zo strany cestujúcich jednoznačne prevláda.

  • mesto ako sprostredkovateľ tvorby grafikonu - zmeny v cestovnom poriadku MHD by sa nemali diať spolu so zmenami v železničnej doprave iba časovo (v decembri), ale aj z praktického hľadiska, aby mali cestujúci z vlaku, resp. na vlak záujem použiť MHD. Samospráva vie v takomto trojuholníku zohrať dôležitú úlohu. V neposlednom rade je načase uvažovať o vzniku integrovaného dopravného systému, čo je bežnou záležitosťou v iných mestách na Slovensku.

  • preferencia MHD v ťažiskových križovatkách - súvisí s modernizáciou systému cestnej svetelnej signalizácie a zároveň spárovaním s polohou autobusu. Ďalším prvkom modernizácie CSS, ktorý určite uvítajú aj bežní vodiči, je signalizácia skončenia zeleného svetla, a to buď blikaním alebo sekundovým odpočtom.

Ďalším bodom, ktorý by pomohol plynulosti nielen MHD je vytvorenie dvojitého ľavého odbočenia z Tr. A. Hlinku smerom na Štefánikovu, čo je praktickým uzlom medzi Novými Zámkami a Zlatými Moravcami.

Uvedenými záležitosťami by sa malo zaoberať predovšetkým mesto ako objednávateľ MHD, pretože mnohé oblasti sú dlhodobo zanedbávané za čias viacerých primátorov. Ak chceme mať MHD naozaj na vyspelej úrovni vo všetkých aspektoch, nemožno sa uspokojiť iba s novými autobusmi.


Ďurčanského - Vyjazdené asfaltové koľaje znemožňujú pristavenie autobusu k obrubníku, čo komplikuje nástup a výstup najmä starším, imobilným či rodičom s kočíkom

Ďurčanského - Vyjazdené asfaltové koľaje Ďurčanského - Vyjazdené asfaltové koľaje Ďurčanského - Vyjazdené asfaltové koľaje Ďurčanského - Vyjazdené asfaltové koľaje


Zastávka Orgovánová v smere do mesta sa nachádza priamo v križovatke ulíc Kláštorská a Rovná. Nie je tu žiadne značenie, dokonca ani označník autobusovej zastávky. Grafikon je vylepený na stĺpe verejného osvetlenia.

Zastávka Orgovánová Zastávka Orgovánová Zastávka Orgovánová


Zastávka Potočná v smere na konečnú na Kyneku je umiestnená priamo v križovatke ulíc Trnavská a Potočná, niekde v okolí prechodu pre chodcov. Zastávku nevyužíva iba MHD, ale aj linky prímestskej dopravy. V opačnom smere sa nachádza aspoň zastávkový prístrešok.

Zastávka Potočná Zastávka Potočná Zastávka Potočná


Zastávka na Hattalovej ulici v smere do mesta obsahuje prístrešok, ktorý prakticky nemá žiadny účel, navyše jeho vek je možné odhadovať na desaťročia. Zastávka v smere na Kmeťovu dokumentuje spôsob preberania opráv v meste. Po rekonštrukcii povrchu vozovky nedošlo k obnove vodorovného značenia, ktoré je viditeľné už iba čiastočne.

Zastávka Hattalova Zastávka Hattalova Zastávka HattalovaZdroj: Marek Civáň pre Nitralive.sk