Nitrianska komunitná nadácia (NKN) udelila granty v hodnote 1 800 € trom projektom z oblasti dopravnej výchovy v 11. ročníku grantového programu Bona via pre Nitriansky samosprávny kraj. Partnerom programu je spoločnosť Granvia, a.s.

Granty poputujú do Nitry, Komárna aj Levíc

Sympatie zakladateľa fondu Bona via Andreja Sitkeya si získali 3 najlepšie dopravné nápady v kraji. Grant 900 € patrí Centru Skalka, Nitra na projekt Dopravná výchova bezpečne a hravo. Zakúpia pomôcky na zostavenie prenosného dopravného ihriska, zorganizujú pravidelné workshopy na tému dopravnej výchovy a pripravia veľké septembrové podujatie na tému bezpečnosti v cestnej premávke. Grant 500 € dostalo Rodičovské združenie pri Základnej škole v Komárne na projekt Na ceste nie si sám. Žiakom zakúpia sadu dopravných značiek a farbu na prípravu dopravného ihriska. Základná škola ul. sv. Michala v Leviciach získala 300 € na projekt Otvor myseľ, nedaj šancu nehodám. Z grantu zakúpia dopravné pomôcky pre systematickú výchovu viac ako 160 žiakov. Za 11 rokov existencie fondu Bona via podporila Nitrianska komunitná nadácia 52 projektov sumou 17 325 €.

"Neviem uviesť koľkým dopravným nehodám, resp. zraneniam detí sme zabránili. Ak sme však zabránili zraneniu len jedného dieťaťa, tak cieľ našej činnosti bol splnený,“ dodáva Andrej Sitkey.


Dopravná abeceda pomôže bezpečnosti na cestách

Pri príležitosti udeľovania grantov uviedol zakladateľ fondu Bona via Andrej Sitkey aj autorskú učebnicu s názvom Dopravná abeceda. Kniha je súčasťou verejnej zbierky Nitrianskej komunitnej nadácie. Je možné získať ju v hodnote 7 € v sídle nadácie a počas rôznych podujatí. Z vyzbieraných finančných prostriedkov podporí nadácia ďalšie vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy. Dopravná abeceda bude slúžiť žiakom 4. ročníkov základných škôl. Prvých 100 výtlačkov zakúpila spoločnosť Granvia, a.s. a Granvia Operation, a.s. a symbolicky ich venovala Mestu Nitra, ktoré je zriaďovateľom štrnástich základných škôl. Dar prebral prednosta Mesta Nitra Igor Kršiak. Krstným otcom knihy sa stal technický riaditeľ spoločnosti Granvia, a.s. Jiří Tenk.

Krst knihy Dopravná ABCda Krst knihy Dopravná ABCda Krst knihy Dopravná ABCda


Nitrianska komunitná nadácia

Nitrianska komunitná nadácia zlepšuje kvalitu života v Nitrianskom samosprávnom kraji od roku 2002. Poskytuje granty aktívnym obyvateľom a organizáciám a je stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj región. Doteraz podporila 944 projektov za 729 114,11 €. Bona via

Fond Bona via podporuje už 11 rokov dopravnú výchovu detí a projekty, ktoré sú zamerané na zvyšovanie ich bezpečnosti v cestnej premávke.

Bonavia logo


Fotogaléria z krstu knihy Dopravná abecedaPodporené projekty - Bonavia 2015

K termínu uzávierky 20. marca 2015 bolo do grantového kola Bona via predložených 6 projektov. 3 najlepšie dopravné projekty získali granty v hodnote 1 800 €. O projektoch rozhodoval zakladateľ fondu Bona via Ing. Andrej Sitkey v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou.

NA CESTE NIE SI SÁM

Predkladateľ: Rodičovské združenie pri Základnej škole, Komárno

Viac než 200 detí z Komárna sa oboznámi s jednotlivými zložkami dopravnej výchovy. V spolupráci s učiteľmi vypracujú rôzne prezentácie na tému doprava, nehody, správanie cyklistov a pod. Starší žiaci pomôžu mladším s interaktívnymi cvičeniami. Každé dieťa spracuje vlastný 3D projekt dopravného ihriska a značiek, na ktorom sa bude môcť prakticky naučiť správaniu na cestách. Zároveň rodičia a pedagógovia namodelujú na školskom dvore rôzne dopravné situácie, ktoré budú žiaci riešiť. Spoločne vytvoria zbierku fotografií, videonahrávok a cvičení, ktoré poskytnú aj materským školám v meste. Žiaci budú tému dopravy spracovávať aj výtvarne, porozprávajú sa s príslušníkom dopravnej polície, zasúťažia si v kvíze. Na záver si všetky získané vedomosti overia priamo v teréne na bicyklovej túre do neďalekej obce.

Udelený grant: 500 € na nákup semaforu, značiek a farieb na ihrisko

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - BEZPEČNE A HRAVO

Predkladateľ: Centrum Skalka, o.z., Nitra

V Centre Skalka na Kalvárií v Nitre si pracovníci uvedomujú, že deti v predškolskom veku nemajú dostatok informácií a nevedia ako sa správať v rôznych dopravných situáciách. Projektom to chcú zmeniť. Do pravidelnej krúžkovej činnosti zakomponujú lektori hravou formou dopravnú výchovu. Deti sa na anglickom krúžku Hocus Lotus budú učiť jednotlivé názvy značiek. Počas divadelného krúžku lektorka pripraví krátke divadlo s dopravnou tematikou a deti cez hru spoznajú rôzne dopravné situácie. Na hudobných kurzoch si budú spievať a recitovať básne, spoznávať dopravné prostriedky, farby semafora a prechod pre chodcov. Dopravnú výchovu zakomponujú taktiež do workshopov na pravidelných letných táboroch. Centrum sa rozhodlo priblížiť dopravnú výchovu aj 17 deťom z Útulku pre jednotlivca s deťmi na Krčméryho ulici v Nitre cez podujatie Bezpečne a hravo. Hry, súťaže, nácviky dopravných situácií a kvízy absolvujú spolu s rodičmi na septembrovom podujatí na Kalvárií.

Udelený grant: 900 € na dopravné ihrisko

OTVOR MYSEĽ, NEDAJ ŠANCU NEHODÁM

Predkladateľ: Základná škola Ul. sv. Michala, Levice

Ovládanie dopravných značiek, dopravných situácií a praktické zručnosti bezpečnej jazdy na bicykli a kolobežke - to je cieľom projektu pedagógov zo základnej školy v Leviciach. Chcú u detí posilniť zodpovedné správanie sa a bezpečnosť na cestách. Získané pomôcky ako aj vyrobené edukačné materiály bude môcť viac ako 160 deti využívať vo vyučovacom procese v rámci predmetov Vlastiveda, Prírodoveda, Slovenský jazyk, Výtvarná výchova a iné. Maskot Bezpečko ich bude sprevádzať celým projektom. Skamarátia sa s kolobežkou či bicyklom, naučia sa základnú prvú pomoc, otestujú si vedomosti a na záver získajú „vodičák“ - preukaz správneho cyklistu.

Udelený grant: 400 € na nákup bicyklov


Zdroj: NKN, Nitralive.sk