Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom: križovatky na Južnom obchvate Nitry a ich riešenie

Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

Ako som už písal v predchádzajúcom článku, najväčšie problémy v plynulosti dopravy po spustení rýchlostnej cesty R 1 možno očakávať na napojeniach juhovýchodného obchvatu na dopravný systéme mesta Nitra. Preto sa bližšie budem venovať mimoúrovňovým križovatkám Lehota, Čermáň a Selenec.

1. Prvým možným napojením mesta na rýchlostnú cestu bude križovatka Lehota.

Križovatku môžu využívať predovšetkým vodiči smerujúci z a do Topoľčian alebo Hlohovca, ktorí sa budú snažiť vyhnúť jazde cez mesto. Pôvodne mala byť do tejto mimoúrovňovej križovatky napojená aj cesta III/51315 Nitra – Lehota. Z dôvodu petície obce Lehota došlo k posunutiu pôvodnej polohy križovatky, čo spôsobilo, že napojenie cesty III. triedy bolo zrušené resp. komunikácia bola navrhnutá na rekultiváciu. Ak sa však bližšie pozrieme na stavebné usporiadanie predmetnej križovatky, zistíme, že napojenie cesty III. triedy možno zachovať aspoň v smere Nitra – Lehota. Na základe mojej iniciatívy bol spracovaný zámer napojenia cesty III. triedy do vratnej vetvy mimoúrovňovej križovatky, ktorá umožňuje jazdu vozidiel z pôvodnej na novú R 1 v smere na Banskú Bystricu. Riešenie vyžaduje výškovú úpravu súčasného napojenia na rýchlostnú cestu a jej odvodnenia. Zámer z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky odobril odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru, správca a vlastník cesty III. triedy a staviteľ R 1. Na základe týchto kladných stanovísk Mesto Nitra požiadalo ministra dopravy o stanovisko k predloženému návrhu. V týchto dňoch mesto dostalo list ministra Figeľa, v ktorom píše, že budovanie napojení ciest nižšej triedy na rýchlostné cesty je neúčelné resp. o 2 km ďalej je možnosť napojenia na križovatke na Hlohovec. Závery ministra sú pre mňa trochu nepochopiteľné a to z týchto dôvodov: Navrhované riešenie v podstate nie je nové napojenie, pretože už existuje. Na nový úsek cesty R 1 sa taktiež napája cesta III/51118 pri obci Beladice. Mimoúrovňová križovatka na Hlohovec stavebne neumožňuje bezpečné a plynulé napojenie smeru od Topoľčian na Kynek. Zastávam názor, že z uvedených dôvodov je nevyhnutné trvať na realizácii navrhovaného riešenia.

Križovatka Lehota Nitra pdf situácia

2. Druhým možným napojením Nitry na R1 bude mimoúrovňová križovatka Čermáň.

Predmetná križovatka bude mať trúbkovitý tvar a na cestu II/562 – ul. Cabajská bude napojená priesečnou križovatkou v priestore súčasnej križovatky cesty II. triedy s miestnou komunikáciou Jakuba Haška. Na križovatke sa nachádzajú samostatné pruhy pre ľavé odbočenie. Od Hornočermánskej je vybudovaný chodník, ktorý končí na tejto križovatke a trošku nelogicky nepokračuje k cintorínu alebo na ulicu Jakuba Haška. Autobusové zastávky, ktoré sa tu nachádzali boli zrušené bez náhrady. Hlavná cesta bude vyznačená cesta II. triedy, ako vedľajšia cesta bude vyznačená miestna komunikácia Jakuba Haška a príjazd od rýchlostnej cesty. Negatívami tejto križovatky bude nedostatočná dĺžka odbočovacích pruhov, nedoriešený bezpečný pohyb chodcov v smere k cintorínu a na Jakuba Haška a určitým rizikom môže byť rozdielne dopravné zaťaženie na jednotlivých vetvách križovatky. V budúcnosti sa do tejto križovatky má napojiť preložka cesty I/64 Nitra – Komjatice. Napojenie preložky má byť realizované veľkou okružnou križovatkou.

Križovatka Čermán - Cabajská napojenie PDF

3. Tretím a posledným napojením Nitry na rýchlostnú cestu je križovatka Selenec.

Pôvodne mala mať križovatka trúbkovitý tvar. Do križovatky mal byť napojený privádzač, ktorý by prepojil rýchlostnú cestu s cestou I/65 Nitra – Zlaté Moravce. Napriek tomu, že mimoúrovňová križovatka sa v podstate nachádza v dotyku s cestou I/51 Nitra – Vráble, táto komunikácia nemala byť na rýchlostnú cestu napojená. No nakoniec bude všetko inak. Privádzač nebol súčasťou projektu PPP, preto sa vzhľadom na jeho finančnú náročnosť realizovať zatiaľ nebude. Z tohto dôvodu musel byť zmenený tvar križovatky, ktorý bude srdcovitý. Namiesto privádzača bude do križovatky napojená cesty I/51 Nitra – Vráble. Napojenie bude realizované prostredníctvom veľkej okružnej križovatky. V smere na Vráble na podnet dopravnej polície bude vybudovaná spojovacia vetva, ktorá umožní v smere na Vráble jazdu mimo okružnej križovatky. Nevýhodou napojenia bude nepriaznivý stavebný stav cesty I. triedy, skutočnosť, že prevažná časť cesty vedie zastavanou časťou Nitry a nedoriešené radenie vozidiel pred Zlatomoraveckou križovatkou.

Okružná križovatka Selenec Nitra PDF

Je zarážajúce ako sa improvizuje pri napojení Nitry na rýchlostnú cestu. Napojenia sú nevhodne situované, v blízkosti mesta chýba priame napojenie na cesty I/64 Nitra – Nové Zámky a I/65 Nitra – Zlaté Moravce a nedoriešené sú príjazdové komunikácie. Všetko sa rieši až na podnet dopravnej polície, ktorá od začiatku upozorňuje na možné riziká. O nezvládnutí napojenia mesta Nitra svedčí aj skutočnosť, že severný obchvat Banskej Bystrice, ktorý má dĺžku 5,700 km má 4 napojenia. Obchvat Nitry má 13,000 km a 3 napojenia.

Nabudúce úprava cesty II/562 – Cabajská a križovatky Novozámocká – Cabajská.

***Všetko o južnom obchvate Nitry***

***Diskusiu k téme nájdete v našom Diskusnom fóre***

Zdroj: autor Andrej Sitkey, foto Nitralive.sk