Mesto Nitra dlhodobo avizuje zámer zrekonštruovať budovu bývalého kina Palace. Pre tento účel vyhlásilo architektonickú súťaž do ktorej sa zapojilo 36 účastníkov. Odborná porota návrhy vyhodnotila. Porota bola zložená z renomovaných architektov, odborníkov na dielo architekta Weinwurma a pamiatkovú obnovu, ako aj z prizvaných expertov napríklad z oblasti scénografie, prevádzky kultúrnych zariadení a pracovníkov Krajského pamiatkového úradu.

"Odborná porota vybrala víťazný návrh, ktorého autor vstúpi s mestom Nitra ako zadávateľom súťaže do priameho rokovacieho konania. Cieľom bude dopracovanie architektonickej štúdie a vypracovanie projektovej dokumentácie. V podmienkach súťaže bola jednoznačne stanovená primárna funkcia objektu – kultúrne a kreatívne centrum, moderná multifunkčná sála pre scénické umenie a hudbu s možnosťou premietania," uvádza mesto na svojej webstránke.


Vyhodnotenie prvých troch návrhov, zvyšné nájdete na webstránke mesta.

1. miesto – návrh č. 22

Návrh dokázal splniť náročné požiadavky na pamiatkovú obnovu a súčasne ponúknuť ucelený architektonický názor na zmenu využitia objektu. Z hľadiska svojej novej funkcie je jeho hlavnou výhodou to, že ponúka maximálnu možnú veľkosť sály a uvoľnenie dispozície vstupného podlažia tým, že situuje obslužné priestory (šatne, WC a sklady) do novonavrhovaného podzemného podlažia. Vo svojom materiálovom prevedení a detailoch je prestavba triezvo citlivá v pripomínaní architektonickej a historickej hodnoty diela Friedricha Weinwurma. Porota má výhrady k umiestneniu kaviarne, dôležitého spoločenského katalyzátora, iba na poschodí. Navrhuje pri dopracovaní štúdie rozšírenie jej prevádzky aj na prízemie objektu.

Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže


2. miesto – návrh č. 1

Návrh poskytuje veľmi realistické riešenie transformácie objektu na jeho nové využitie. Hmotovým riešením odvolávajúcim sa na pôvodnú formu objektu spĺňa podmienky pamiatkovej obnovy. V rámci svojich možností ponúka prehľadnú dispozíciu s adekvátne veľkorysými vstupnými priestormi a flexibilnú viacúčelovú sálu dostatočných rozmerov. Porota má výhrady k spôsobu prepojenia oboch úrovní kaviarne, ako aj k príliš nostalgickému prevedeniu povrchov a detailných prvkov návrhu.

Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže


3. miesto – návrh č. 15

Podobne ako návrh na prvom mieste, sa aj tento snaží o priestorové uvoľnenie prízemia objektu a o vytvorenie priestrannej viacúčelovej sály. Na rozdiel od víťaza však nevyužíva naplno potenciál podzemného podlažia a ostáva tak niekde na pol-ceste k presvedčivému prevedeniu tejto idey. Z pohľadu požiadaviek Krajského pamiatkového úradu návrh reprezentuje akceptovateľné riešenie.

Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže


Odmena – návrh č. 26

Návrh svojím objemom odkazuje na pôvodné hmotové riešenie kina Palace, čím vyhovuje striktným požiadavkám pamiatkovej obnovy. Racionálne upravuje dispozíciu objektu jeho budúcemu využitiu, poskytuje vhodné spoločenské priestory a postačujúcu viacúčelovú sálu. Balkón po troch stranách sály vzbudzuje pochybnosti o jeho využiteľnosti a vhodnosti pre takýto univerzálny priestor. Porota má výhrady aj k prehnanej štylizácii interiéru objektu.

Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže Kino Palace - výsledky architektonickej súťaže