Centrum vedecko-technických informácií SR plánuje v areáli bývalých kasárni pod Zoborom vybudovať "Centrum vedy". Vypísalo verejné obstarávanie, výzvu na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie architektonickej štúdie využitia objektov č.66 a č.67.

Ide o nevyužívané budovy, v technicky nefunkčnom stave, ktoré by mali prejsť rekonštrukciou - prestavbou a dostavbou.

Centrum vedy v Nitre bude vybudované na ploche 12 000 metrov štvorcových s predpokladanou ročnou návštevnosťou 250 až 300 000 návštevníkov. V Nitre to bude prvý a zatiaľ jediný a aj najväčší objekt vedy a techniky postavený na Slovensku. Realizácia a financovanie z prostriedkov EÚ - národný operačný projekt OP VAI (2014-2020).

Projekt obsahuje:

- objemové a dispozičné riešenie jestvujúcich objektov, a vymedzeného medzipriestoru medzi objektami;
- využitie priestorov v jestvujúcich objektoch a projektové riešenie pre uvedený zámer a určiť možný rozsah stavebných zásahov a úprav pre ucelené veľkopriestorové miestnosti, prístavba alebo dostavbou na kontaktnej ploche v medzipriestore jestvujúcich objektov;
- prevádzkovo ucelené časti pre vstup návštevníkov a personálu, výstavné exponáty, administratívu a technické príslušenstvo; prepojenie jestvujúcich objektov a spoločný vstupný priestor pre návštevníkov vrátane jeho príslušenstva;
- spôsob dopravnej obsluhy „komplexu budov“ – dopravný prístup, parkovanie personálu a návštevníkov, zásobovanie prevádzky;
podmienky pre napojenie objektov na vonkajšie areálové a verejné inžinierske siete;


Podobné už existujúce centrá v ČR:

IQLandia Ostrava:

http://www.iqlandia.cz/
http://www.iqlandia.cz/cz/iqlandia/fotogalerie/budova

Ostrava:

http://www.stcostrava.cz/

Brno:

http://vida.cz/

virtuálna prehliadka: google maps


Opis zákazky:

a) objemové a dispozičné riešenie jestvujúcich objektov, a vymedzeného medzipriestoru medzi objektami;
b) posúdiť využitie priestorov v jestvujúcich objektoch, prehodnotiť ich projektové riešenie pre uvedený zámer a určiť možný rozsah stavebných zásahov a úprav pre ucelené veľkopriestorové miestnosti, posúdiť a navrhnúť možnosti a spôsob rozšírenia priestorov prístavbou alebo dostavbou na kontaktnej ploche v medzipriestore jestvujúcich objektov;
c) navrhnúť priestorovo a prevádzkovo ucelené časti pre vstup návštevníkov a personálu, výstavné exponáty, administratívu a technické príslušenstvo;
d) riešiť prepojenie jestvujúcich objektov a spoločný vstupný priestor pre návštevníkov vrátane jeho príslušenstva;
e) navrhnúť spôsob dopravnej obsluhy „komplexu bodov“ – dopravný prístup, parkovanie personálu a návštevníkov, zásobovanie prevádzky;
f) overiť a posúdiť podmienky pre napojenie objektov na vonkajšie areálové a verejné inžinierske siete;
g) aktualizovať rozpočtové náklady na realizáciu stavby;
h) navrhnúť postup prestavby, prípadne možnosti etapizácie dostavby.


Obrazová dokumentácia: poloha objektov, nákres a fotografie

Fotoreportáž z areálu bývalých kasární na Martinskom vrchu nájdete v článku Zoborské kasárne - odhaľte s nami ich tajomstvá

Centrum vedy Nitra Centrum vedy Nitra Centrum vedy Nitra Centrum vedy Nitra Centrum vedy Nitra Centrum vedy NitraZdroj: Nitralive.sk, cvtisr