Mesto zrevitalizuje Borinu, požiada o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu - "zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku."

Projekt sa bude realizovať v meste Nitra na území tzv. Boriny s prevládajúcim porastom borovice čiernej v juhovýchodnej časti privrátenej k mestskej časti Čermáň. Hlavnými cieľmi návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu územia a jestvujúcich porastov drevín a atraktívnosť lesného prostredia pre širokú verejnosť na oddych, šport a krátkodobú rekreáciu. Zároveň prezentovať jedinečný úsek dejín mesta viažuci sa k priestoru z obdobia tureckých vojen 15. až 17. storočia. Využiť nové výsadby a zásahy do porastov pre dosiahnutie prirodzeného druhového zloženia a formovať porasty princípmi prirodzenej obnovy lesa. Prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu biodiverzity a mikroklímy v zastavanom území mesta.

Zrealizované budú stavebné objekty:

SO - 01 Prestavba porastov drevín
SO - 02 Stavebné úpravy chodníkov
SO - 03 Elektroinštalácie
SO - 04 Prvky urbárneho dizajnu
SO - 041 Stavebné úpravy centrálneho priestoru
SO - 042 Detské ihrisko
SO - 043 Telocvičňa v prírode
SO - 044 Pikniková lúka
SO - 045 Označenie náučného chodníka
SO - 046 Mobiliár

+ cez Borinu bude prechádzať cyklotrasa.

Štúdia využitia územia Borina Nitra

Štúdia využitia územia Borina Nitra

Aktuálna fotogaléria Boriny

Borina Nitra, jún 2017 Borina Nitra, jún 2017 Borina Nitra, jún 2017 Borina Nitra, jún 2017 Borina Nitra, jún 2017 Borina Nitra, jún 2017Zdroj: Nitralive.sk, materiál č. 1122/2017 na rokovanie zastupiteľstva - www.nitra.sk