V súvislosti s megainvestíciou Jaguar Land Rover v Nitre podal dňa 23.02.2016 Roman Cerulík ako občan Nitry, obyvateľ dotknutého územia a vlastník pozemkov začlenených do Strategického parku ako aj okolitých pozemkov na Krajskom súde v Nitre žalobu na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Nitra so žiadosťou o odklad vykonateľnosti rozhodnutia kedy úrad rozhodol neposudzovať vplyv automobilky na životné prostredie.

"Po arogantnom ignorovaní zákona v konaní, kedy orgán ochrany životného prostredia ako aj navrhovateľ zámeru výstavby automobilového závodu štátna agentúra Ministerstva hospodárstva – SARIO pre investíciu Jaguar Land Rover skreslili údaje, ktoré sú podkladom pre zistenie nutnosti povinného posudzovania vplyvov tejto investície na životné prostredie, bol nútený podať žalobu o preskúmanie rozhodnutia, ktorým štátny orgán na základe neúplných a zavádzajúcich údajov odmietol posudzovanie vplyvov tejto najväčšej investície desaťročia na životné prostredie a tým samozrejme aj na ochranu zdravia a kvalitu života občanov," vyjadril sa pán Cerulík pre portál Nitralive.sk

Roman Cerulík ako žalobca je presvedčený, že jediný legálny a možný postup je nutnosť ešte pred prípadným začatím výstavby automobilového závodu posúdiť jeho vplyv na životné prostredie tak, ako to ukladá zákon.


Jaguar Land Rover Nitra - december 2015

Pripomienky Romana Cerulíka

* Pripomienky sú evidované a priložené k zámeru EIA Automotive Nitra project na webstránke enviro portálu Ministerstva životného prostredia SR.

PripomienkaVyjadrenie
Zámer EIA nedostatočne popisuje posúdenie a vplyv budúcej zástavby a areálového komplexu na obraz mesta Nitra a panorámu krajinného prostredia hlavne z exponovaných polôh - pohľad zo Zobora (Chránená krajinná oblasť) - pohľad z kopca nad Dražovcami (od kostolíka — Národná kultúrna pamiatka) pohľad z vrchu Lupky (Štátna prírodná rezervácia).Uvedená investícia je v súlade s platnými a pripravovanými dokumentmi ÚP, ktorá na danom území navrhuje vybudovanie priemyselnej zóny čo je plne v súlade s navrhovanou činnosťou. Scenéria krajiny by teda bola s najväčšom pravdepodobnosťou totožná aj keby sa navrhovaný zámer navrhovanej činnosti nerealizoval, nakoľko by na predmetnom území vznikla obdobná činnosť. Navyše je okolie územia navrhovaného na výstavbu predmetnej činnosti už v súčasnosti tvorené prevádzkami priemyselného charakteru.
Nie je posúdená intenzita dopravy na prístupových cestách k strategickému parku a v polohe cesty I/64 a R1 (súčasný stav a stav a po realizácii zámeru) Pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu bude odborne spôsobilou osobou v zmysle platnej legislatívy a súvisiacich noriem vypracované dopravno-kapacitné posúdenie možností dopravného napojenia.
Nie sú posúdené parametre ciest I/64 a prístupových ciest k areálu v súvislosti s nárastom intenzity dopravy k a zo strategického parku a nie je uvedená požiadavka na zmenu ich parametrov — alebo nebude potrebné parametre upravovať?! Pripomienky týkajúce sa dopravy a jej intenzity, prípadne dobudovanie križovatiek alebo ich úprava len rámci riešeného územia navrhovanej činnosti budú riešené v ďalšom stupni projektovej prípravy s presnejšími dátami ohľadne trasovania a intenzít dopravy poskytnutými investorom. Doplnenie informácii na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručených stanovísk k predloženému zámeru „Automotive Nitra Project“
V súvislosti s budúcim podstatne vyšším zaťažením komunikácií nebolo uskutočnené pre obytnú zónu Zobor — Šindolka (plánovaná zástavba Párovské Lúky, zástavba v lokalite Šindolka — Prvosienková ulica Nitra, obytná zástavba Šindolka I) meranie hluku a výpočet — doprava a prevádzka (vid' dokument EIA Automotive Nitra Project časť Posúdenie hlukovej záťaže str. 20 obr. 17). Intenzita dopravy mimo riešeného územia navrhovanej činnosti, prípadne dobudovanie križovatiek alebo ich úprava je v kompetencii Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti.
Nie je uvedená požiadavka na dobudovanie plnohodnotnej mimoúrovňovej križovatky na ceste R1 A prístup do priemyselného parku — realizáciou strategického zámeru sa nebude riešiť jej dobudovanie? Pripomienky týkajúce sa dopravy a jej intenzity, prípadne dobudovanie križovatiek alebo ich úprava len rámci riešeného územia budú riešené v ďalšom stupni projektovej prípravy s presnejšími dátami ohľadne trasovania a intenzít dopravy poskytnutými investorom. Intenzita dopravy mimo riešeného územia navrhovanej činnosti, prípadne dobudovanie križovatiek alebo ich úprava je v kompetencii Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti.
Nie je uvedené, ako bude organizovaná doprava na prístupových cestách - trasovanie a smerové vedenie nákladnej dopravy z a do strategického parku - trasovanie a smerové vedenie osobnej dopravy z a do strategického parku Je nepredstaviteľné, ako mohol spracovateľ na str. 15 Dokumentu uviesť, že s ohľadom na súčasný stav intenzity dopravy po CK I/64 nebude mat' zvýšenie cestnej dopravy súvisiaci s výrobou v závode Automotive Nitra Project výrazný vplyv, najmä z hľadiska intenzity dopravy a hluku. Dokument uvažuje s 800 automobilmi zamestnancov / smena, čo je pri 3 smennej prevádzke a príjazde a odjazde vozidiel do závodu 4800 prejazdov osobných automobilov za deň a 150 prejazdov autobusov za deň. Popri tom sa nedá vylúčiť prejazd na ceste I/64 aj zásobovacími vozidlami, čo predstavuje ďalšiu záťaž na cestnú komunikáciu. Pritom samotný Dokument uvažuje len s kapacitou 440 parkovacích miest, takže pri uvažovanom počte 800 zamestnancov, dochádzajúcich do práce na smenu a súčasne 800 zamestnancoch striedajúcich túto smenu ide o 4800 prejazdov. Doprava smerovaná z a do priemyselného parku (navrhovaná činnosť) bude prioritne orientovaná na rýchlostnú cestu R1a, križovatku Mlynárce. Pre zvládnutie nárastu objemu dopravy sa plánuje vybudovanie viacerých účelových komunikácií v priestore navrhovaného priemyselného areálu. Súčasný predpoklad intenzity dopravy po uvedenom úseku je podstatne nižší, pre túto intenzitu bola vykonaná aj predikcia. Ak budeme uvažovať s intenzitou uvedenou v pripomienke, potom pri súčasnom stave intenzity dopravy (cca 17000 voz/deň – oficiálny údaj) nárast 4800 voz/deň, spôsobí zvýšenie o cca 1 dB (v jednotlivých referenčných časových intervaloch). Čo je menej ako bežná neistota merania 1.8 dB. Z uvedeného vyplýva, že konštatovanie na strane 15 je oprávnené. S ohľadom na skutočnosť, že nie všetky vozidlá zo závodu pôjdu smerom na mesto Nitra vyplýva, že nárast bude ešte nižší. (Vo výpočtoch uvedených v správe bolo uvažované pre uvedenú intenzitu, že z celkového počtu vozidiel 2/3 bude smerovať zo závodu smerom na križovatku cesty I/64 s R1A). Pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu bude odborne spôsobilou osobou v Doplnenie informácii na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručených stanovísk k predloženému zámeru „Automotive Nitra Project“ v zmysle platnej legislatívy a súvisiacich noriem vypracované dopravno-kapacitné posúdenie možností dopravného napojenia navrhovanej činnosti.
Zámer posudzuje iba plochy areálu budúceho investora automobilovej výroby — prečo sa neposudzuje celý komplex priemyselného resp. strategického parku (na zložky ŽP bude mať vplyv všetka výrobná činnosť prevádzkovaná v strategickom parku, či už teraz uvádzaná alebo aj budúca činnosť' zatiaľ neuvedená. Zámer rieši navrhovanú činnosť s ohľadom na súčasné zaťaženie ŽP napr. z hľadiska hluku alebo emisií. Je ťažké predikovať o aké prevádzky mimo areál investora v budúcnosti pôjde a aká technológia v nich bude umiestnená.
Imisno — prenosové posúdenie stavby neobsahuje prevádzku povrchovej úpravy (lakovňa), pričom z hľadiska komplexného posúdenia vplyvov na životné prostredie nie je možné posudzovat' jednotlivé prevádzky samostatne, ale v komplexe ich pôsobenia. Aj z hľadiska imisno - prenosového posúdenia je dokument chybný, odhad emisií v tab. 5 na str. 11 vychádza z nárastu dopravy zamestnancov 800 OA + 50 AB, pričom bolo nutné intenzitu prepočítať' na počet prejazdov za deň, čo je 4800 prejazdov OA a 150 prejazdov AB. Tento prepočet nezohľadňuje už doterajšiu intenzitu dopravy. Taktiež odstavné parkoviská 440 PM nezodpovedá uvažovanému počtu automobilov zamestnancov. Celkové údaje nie sú porovnané s limitnými normovými údajmi pre danú činnosť'. Na strane č.12 predmetného zámeru navrhovanej činnosti je uvedená informácia, že „V rámci úvodnej fázy projektu „Automotive Nitra Project” sa neuvažuje v budove Lakovne s inštaláciou akýchkoľvek technologických liniek. Po vytendrovaní dodávateľa technológie a získaní detailných informácií potrebných pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti bude predložený samostatný Zámer navrhovanej činnosti.“ Imisno-prenosové posúdenie bude jeho súčasťou.
Plánovaná stavba Automotive Nitra Project je pri ceste I/64 Nitra — Dražovce v priamom dotyku so Štátnou prírodnou rezerváciou Lupka, spadajúcou do Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie so 4. stupňom ochrany. Dokument neobsahuje žiadne posúdenie vplyvov samotnej stavby a zvýšeného zaťaženia cestnej komunikácie I/64 na túto prírodnú rezerváciu. V zámere sa uvádza, že navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia. Prírodná rezervácia (PR) Lupka nie je v priamom dotyku s navrhovanou činnosťou. Od dotknutého územia je PR Lupka vzdialená minimálne 450m vzdušnou čiarou.Odvolanie na Okresný úrad v Nitre

Roman Cerulík - odvolanie by Michal Šimonek
Rozhodnutie o odvolaní spoločnosti Nitra Invest, s.r.o. a Romana Cerulíka k rozhodnutiu neposudzovať navrhnovanú činnosť Automotive Nitra Project podľa zákona č.24/2006.

Rozhodnutie o odvolaní
Žaloba na Okresný súd Nitra o preskúmanie zákonitosti právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie čísli OU-NR-OOP4-2015/045777 zo dňa 14.12.2015.

Roman Cerulík - žaloba
Zdroj: Nitralive.sk