Automobilka Jaguar Land Rover deklaruje vybudovanie špičkovej high tech prevádzky v Nitre s investíciou do hliníkových technológií. V súvislosti s prípravou pracovnej sily do svojej prevádzky v Nitre si vybral z dôvodu skladby a zamerania vzdelávacích odborov SOŠ polytechnickú, Novozámocká 220, Nitra, ktorá je zároveň „Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií“.

Investor prejavil záujem predovšetkým o nasledovné odbory:

2411 K 00 mechanik nastavovač
2413 K 00 mechanik strojov a zariadení
2426 K 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2697 K 00 mechanik elektrotechnik
2433 H 00 obrábač kovov

V prípade požiadavky investora urobí škola nábor žiakov do študijných odborov:

2679 K mechanik mechatronik
2464 H strojný mechanik
a učebný odbor 2423 H nástrojár zaradí do siete

Na „Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií“ je v rozpočte NSK na rok 2016 schválených približne 1 660 307 €. Ponuka vzdelávacích odborov na SOŠ v Nitrianskom samosprávnom kraji je podobná ponuke SOŠ v samosprávnych krajoch, kde pôsobia automobilky KIA, Peugeot a Wolksvagen.

V SOŠ v NSK nie je zaradený v sieti škôl a školských zariadení SR jeden vzdelávací odbor:

2497 K mechanik automobilových liniek - k zaradeniu do siete je potrebné príslušné materiálne vybavenie – je možné v spolupráci so spoločnosťou Jaguar Land Rover.

Od spoločnosti Jaguar Land Rover kraj očakáva:

• špecifikáciu potrieb prípravy absolventov na konkrétne profesie (SOŠ na základe špecifikácie upravia obsah vzdelávacích odborov)

Možná spolupráca s ďaľšími školami

Pretože ostatné automobilky v SR spolupracujú pri príprave svojich budúcich zamestnancov aj so strednými priemyselnými školami zameranými na výučbu elektrotechnických odborov, NSK predpokladá možnú spoluprácu spoločnosti Jaguar Land Rover aj so SPŠ strojníckou a elektrotechnickou, Fraňa Kráľa 20, Nitra, ktorá buduje „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre robotizáciu kybernetických systémov vo výrobe a pre projektovanie v elektrotechnike a strojárstve“. Nosnými vzdelávacími odbormi na škole sú: strojárstvo, mechatronika a elektrotechnika.

V stredných odborných školách v Nitre sa v školskom roku 2015/2016 vzdeláva v technických odboroch s možným využitím v automobilovom priemysle 802 žiakov a k dnešnému dňu je na stránke školského výpočtového strediska evidovaných 447 žiakov, ktorí majú záujem o štúdium príslušných odborov v školskom roku 2016/2017.

Zvýšená aktivita subdodávateľov

Kraj eviduje zvýšenú aktivitu potenciálnych subdodávateľov spoločnosti Jaguar Land Rover etablovaných v priemyselných parkoch kraja, s ktorými spolupráca SOŠ už prebieha a niektoré školy sú už zapojené do duálneho vzdelávania. K 1. 9. 2016 žiada ďalších 20 zamestnávateľov o vydanie oprávnenia na poskytovanie praktického vyučovania pre žiakov SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

V SOŠ v Nitre, Topoľčanoch, Vrábľoch, Šuranoch, Zlatých Moravciach, Šali, Leviciach a Nových Zámkoch sa v školskom roku 2015/2016 vzdeláva v technických odboroch s možným využitím v automobilovom priemysle cca 3 045 žiakov a 1 259 žiakov má predbežný záujem o štúdium príslušných odborov v školskom roku 2016/2017.Zdroj: NSK, foto SOŠ Nitra