NSK vyčlenil na rok 2022 na opravu ciest II. a III. triedy čiastku 7-miliónov eur. Do zoznamu opráv bolo zaradených 30 úsekov ciest v celkovej dĺžke 44,903 km, v rozsahu 284 884,18 m2.


Zoznam úsekov okres Nitra

III/1651 Tajná - intravilán = 1,907km
III/1641 Malý Cetín - Veľký Cetín = 0,941km
III/1644 Babindol - extravilán = 0,874km
III/1674 Lehota - intravilán = 1,182km
III/1640 Jarok - intravilán = 1,627km
III/1670 Čeľadice - intravilán = 1,663km
III/1689 Cabaj Čápor - časť Pereš - intravilán = 0,370km


Okres Zlaté Moravce

III/1613 Zlatno = 1,470km
III/1614 Hosťovce - Zlaté Moravce = 1,935km
III/1625 Zlaté Moravce - ul. SNP - extravilán = 0,840km

Súčasťou opráv sú:

- frézovanie poškodenej časti pôvodného asfaltového krytu vozovky;
- v prípade lokálnej potreby spevnenie spodnej konštrukcie telesa cesty ACP 22 hr.7,0cm;
- infiltračné postreky živičného krytu vozovky katiónaktívnou emulziou;
- ložná vrstva vozovky z asfaltového betónu AC 16 v hr. 5,0 cm;
- postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom;
- obrusná vrstva vozovky z asfaltového betónu AC O 11; hr.4,0 a 5,0 cm;
- tesnenie priečnych dilatačných škár zálievkou za tepla;
- tesnenie pozdĺžnej pracovnej dilatačnej škáry pružnou asfaltovou zálievkou;
- zrezanie a dosypávanie krajníc;
- zriadenie a prečistenie priekop;
- obnova a aktualizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia;
- napojenie miestnych komunikácií a priľahlých objektov napr.rodinných domov, hospodárskych prevádzok, autobusových zastávok, vstupov na poľnohospodárske pozemky,
- úprava výstupov z inžinierskych sieti;
- oprava konštrukcie čiel priepustov a prečistenie rúrových vývodov;
- oprava mostných objektov, ktoré sú súčasťou vybraných úsekov.