Opäť som sa informoval o aktuálnom stave zámeru výstavby križovatky Čermáň na ceste ceste II/562 Cabajská. Posledné informácie som zverejnil 14. februára 2020.

Moja prvá otázka smerovala na Mestský úrad v Nitre, odkial mi prišla dňa 15. januára nasledujúca odpoveď: "V súvislosti s možnou realizáciou križovatky Nitra-juh Čermáň v priebehu analýzy jednotlivých dopadov na Koncesnú zmluvu a s tým spojené práva a povinnosti Koncesionára a Verejného obstarávateľa (MDV SR) vyplynula potreba doplnenia ďalších vstupov a údajov."

Vo februári som z mesta dostal odpoveď, ktorú nepovažujem za adekvátnu, nakoľko mesto Nitra je tiež dotknutým orgánom a minimálne z pohľadu občanov by mala byť táto nebezpečná križovatka prioritou. "Križovatka Cabajská nie je v našom majetku ani v správe a ani nie sme príslušný cestný správny orgán (sme jedine na miestnej komunikácii Jakuba Haška). Riešenie uvedenej križovatky je hlavne v kompetencii ministerstva dopravy."

18. februára som sa obrátil na Ministerstvo dopravy SR, ktoré mi poskytlo nasledovné stanovisko: "Zdôrazňujeme, že ide zložitú a komplexnú problematiku, v rámci ktorej je potrebné okrem zákonných aspektov realizácie posúdiť aj vplyvy a dôsledky realizácie križovatky Čermáň na Koncesnú zmluvu a s tým súvisiace práva a povinnosti Koncesionára a Verejného obstarávateľa, ktoré im vyplývajú z Koncesnej zmluvy."

"V tomto smere sme zosumarizovali jednotlivé vstupné informácie od Koncesionára týkajúce sa dopadov na práva a povinnosti zmluvných strán z Koncesnej zmluvy, pričom v súčasnosti je predmetná problematika v štádiu interného posúdenia a vyhodnocovania. Očakávame, že približne v polovici mesiaca marec by mohol byť tento proces posudzovania ukončený."

"Čo sa týka financovania výstavby, MDV SR uviedlo túto stavbu v návrhu rozpočtu na roky 2021-2023, avšak zo strany MF SR nám tieto finančné prostriedky neboli zatiaľ pridelené. V súčasnosti teda nie je táto stavba v krytých potrebách."

Aj keď som bol pred rokom optimista, neviem či je stále aktuálny termín začiatku výstavby križovatky na jeseň 2021 s ukončením 2023. Ešte v roku 2020 bol projekt zaradený do zásobníka ministerstva dopravy medzi top priority. Podľa vtedajších vyjadrení zástupcov ministerstva dopravy a Granvie bolo reálne dokončenie križovatky na Cabajskej do februára 2023.

Príprava križovatka mala podľa posledných informácií trvať približne 18 mesiacov. Realizovať sa musí vysporiadanie pozemkov, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, a stavebné povolenie. To malo byť vydané na jeseň 2021...


Články k téme

- Výstavba križovatky na Cabajskej ulici je reálna koncom roka 2021 s dokončením v 2023 (14. február 2020)
- "Už nejde ani o peniaze, ale o životy ľudí." Nitriansky župan varuje pred zrútením frekventovaného mosta
- Návrh na zmenu dopravného značenia na ceste II/562 Cabajská (posunutie značky koniec obce)
- Dočká sa Nitra križovatky Cabajská/Čermáň?Zdroj: Nitralive.sk