Mesto zrevitalizuje Borinu, financovanie je zabezpečené z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu - "zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku." Výška príspevku je 150 533,42 €, mesto spolufinancuje projekt vo výške 5% čo je spolu 7526,67 €.

O zámere sme informovali ešte v roku 2017. Hlavným projektantom stavby je Ing. Zoltán Balko.

Borina (Šibeničný vrch) leží vo výške 218 m.n.m. Zrevitalizované územie by malo slúžiť pre obyvateľov Klokočiny a Čermáňa.

Potrebné bude odstrániť spolu 210 stromov, nahradí ich v prvej fáze 15000 a v druhej fáze 7500 sadeníc. Zo stromov sa spomína Dub zimný, Dub cerový, Dub plstnatý, Javor poľný a mliečny, Jaseň mannový a Lipa malolistá.

Zrealizované budú stavebné objekty:

SO - 01 Prestavba porastov drevín
SO - 02 Stavebné úpravy chodníkov
SO - 03 Elektroinštalácie
SO - 04 Prvky urbárneho dizajnu
SO - 041 Stavebné úpravy centrálneho priestoru
SO - 042 Detské ihrisko
SO - 043 Telocvičňa v prírode
SO - 044 Pikniková lúka
SO - 045 Označenie náučného chodníka
SO - 046 Mobiliár

+ cez Borinu bola v roku 2019 postavená nová cyklotrasa, ktorá vedie po autobusovú stanicu.

Cyklotrasa Borina, Nitra

Štúdia využitia územia Borina Nitra + celkové riešenie

Štúdia využitia územia Borina Nitra

Pre zväčšenie kliknite na obrázok - otvorí sa v PDF verzii

Revitalizácia Boriny

Revitalizácia Boriny

Sprievodná správa

Sprievodná a technická správa by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra