Mesto Nitra ako dotknutý orgán vydalo dňa 5. marca 2020 stanovisko k dokumentácii stavby "Príprava strategického parku Nitra" - konkrétne mimoúrovňová križovatka Šindolka a súvisiace stavby (most na ceste I/64, protihlukové steny, informačný systém, vegetačné úpravy).

V stanovisku žiada mesto o zosúladenie riešenia križovatky s dopravnou koncepciou podľa schváleného Územného plánu mesta Nitra a realizáciu komunikácie vo forme štvorpruhu a vytvoriť tak podmienky pre mestskú ulicu s kompaktnou uličnou zástavbou.

Dňa 20. apríla 2020 podalo mesto Nitra odvolanie, v ktorom uvádza, že sa príslušný stavebný úrad (Okresný úrad Nitra) požiadavkami mesta nezaoberal a nebral ich v úvahy.

Stanovisko a odvolanie mesta Nitra zverejňujem nižšie.

Stavebné povolenie na výstavbu križovatky Šindolka - mimoúrovňovú križovatku spolu so 4-prúdovou komunikáciou vydal Okresný úrad v Nitre 30. marca 2020

Križovatka Šindolka - stano... by Nitralive.sk on ScribdKrižovatka Šindolka - odvol... by Nitralive.sk on Scribd