Doplnenie: Účastníci konania môžu podať odvolanie do 15 dní od oznámenia - doručenia. Za deň doručenia sa považuje 15. deň zverejnenia a teda v tomto prípade 6.5.2020. Ako mi telefonicky potvrdil pán Cerulík - jeden z účastníkov konania, v stanovenej lehote podá odvolanie.

Okresný úrad v Nitre vydal dňa 30.3.2020 stavebné povolenie na výstavbu križovatky Šindolka - mimoúrovňovú križovatku spolu so 4-prúdovou komunikáciou. Stavebné povolenie bolo zverejnené dňa 6. apríla 2020. Podať odvolanie je možné v lehote 15 dní po zverejnení na úradnej tabuli Okresného úradu v Nitre, alebo na webovej adrese úradu.

Križovatka na Šindolke je plánovaná ako mimoúrovňová deltovitá križovatka, výhľadovo s predĺžením k potoku Dobrotka. V mieste križovatky bude postavený most s povolenou maximálnou rýchlosťou 80km/h. Dĺžka mosta bude 23.10m, výška 6.6m. Štvorprúdová komunikácia má parametre C22,5/80. Na križovatke budú po oboch stranách cesty I/64 vybudované autobusové zálivy/zastávky. Prvosienkova ulica bude na cestu I/64 napojená podjazdom. Kompletné informácie si prečítajte v samotnom stavebnom povolení pod článkom.

Súčasťou sú aj cyklochodníky, ktoré mesto Nitra požaduje napojiť na plánovaný úsek cyklotrasy Nitra (Sihoť) - Dražovce, I. a II. etapa

Výstavba križovatky by mohla začať v letných mesiacoch, aktuálne sa pracuje na výstavbe technického kanála pre vodovod DN 600 a DN 700, preložky vodovodov, preložky tlakovej kanalizácie a priepustov. Viac si prečítajte v tomto článku.


Kapacitné posúdenie

Spoločnosť MH Invest si dala vypracovať dopavno-kapacitné posúdenie. Bolo vypracované spoločnosťou DOTIS Consult, a.s. v októbri 2016 a novembri 2019. Mesto Nitra si dalo vypracovať vlastné posúdenie, vypracovala ho spoločnosť AF - CITYPLAN, s.r.o. v decembri 2019. Aj toto posúdenie potvrdilo, že najlepším riešením je mimoúrovňová križovatka s rozšírením cesty I/64 na 4 jazdné pruhy.


Oprava ciest poškodených výstavbou závodu Jaguar Land Rover - v stavebnom povolení je uvedená podmienka, aby boli opravené nasledujúce úseky:

III/1621 Topoľčianky - Hostie
III/1620 Topoľčianky - Machulince
III/1622 Žitavany - Zlaté Moravce
III/1626 križovatka ul. 1. mája Zlaté Moravce a križovatka I/65 Zlaté Moravce
III/1707 Ludanice - Kovarce
III/1723 Jacovce - Kuzmice - križovatka II/499
III/1727 Závada - Záhrady
II/1929 Trojička - Duchonka
III/1728 Prašice - Duchonka
III/1726 križovatka III/1722 - Velušovce - Závada - Trojička
II/499 Topoľčany
III/1722 Tovarníky - Jacovce - Prašice
III/1700 Topoľčany - križovatky I/64 - križovatka II/499
III/1663 Žirany od I/65 po obec
III/1668 Malanta (križovatka I/65 Malanta - Pohranice


Na záver ešte odpoveď mesta na moju otázku, prečo odmietajú mimoúrovňovú križovatku a 4-prúdovú cestu

"Mesto Nitra neodmieta štvorprúdovú komunikáciu. Požadujeme vytvorenie štvorpruhu v režime cesta v zastavanom území, bez zvodidiel, ochranných pásiem, bez bariér v podobe protihlukových stien, s rýchlosťou 50 km/h. Chceme zebezpečiť možnosť zastavania tohto územia tak, ako určuje územný plán a mať v budúcnosti prepojený kruhový objazd pod Zoborom s Drážovcami mestským bulvárom lemovaným mestskou zástavbou polyfunkčnými domami, s parterom, prácou a bývaním."


Pár rokov starý pohľad na I/64 a Šindolku z výšky

I/64 Šindolka


Nákres riešenia križovatky a súvisiacich stavieb

I/64 Šindolka - nákres


Takto vyzeral úsek I/64 pod Šindolkou koncom marca 2020 - pracuje sa na na výstavbe technického kanála pre vodovod DN 600 a DN 700, preložky vodovodov, preložky tlakovej kanalizácie a priepustov + foto priľahlej novej cyklotrasy a nadjazdu

I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020 I/64 Šindolka, marec 2020

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie - I-64 križovatka Šindolka by Michal Šimonek on ScribdČlánky k téme

Križovatka I/64 Nitra - Šindolka / napojenie na preložku Dražoviec
Výstavbu križovatky a štvorprúdovky na Šindolke zablokovalo mesto
Stanovisko MH Invest k argumentácii mesta Nitra ohľadom križovatky I/64 Šindolka
Prečo bojuje mesto Nitra proti mimoúrovňovej križovatke na Šindolke? Vysvetlenie
Výstavba križovatky I/64 Nitra - Šindolka sa odsúva
Kapacitné posúdenie križovatky Šindolka - Prvosienkova ulica na ceste I/64Zdroj: Nitralive.sk