Aktualizácia 21. september 2020

Mesto Nitra vo februári 2020 ukončilo pôvodné zmluvy z roku 2018 s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a so Štátnym fondom rozvoja bývania. Dôvodov je viacero: zmenili sa podmienky získania príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania, zmenila sa dokumentácia k stavbe. Pôvodný zámer však zostáva zachovaný - pribudne 33 nájomných bytových jednotiek.

Víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby sa stala firma Adifex, a.s., zmluva s mestom bola podpísaná dňa 17.8.2020. Cena diela predstavuje sumu 1 907 986,63 €.

Práce by mali začať po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy a potrvajú 16. mesiacov od zahájenia výstavby. Stavebné povolenie bolo vydané dňa 04.12.2017 za primátora Dvonča.


19. november 2017: V máji som písal o zámere Mesta Nitra postaviť do roku 2022 6 bytových domov. Jedným z projektov je aj Bytový dom C 307 na Dieloch, Tokajská ulica.

Ide o výstavbu štandardných nájomných bytov prideľovaných podľa poradovníka v zmysle podmienok VZN mesta Nitry. Predpokladaný termín realizácie je v rokoch 2018 až 2020. Investorom je Mesto Nitra s pomocou dotácie z ŠFRB + Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Predpokladaná hodnota investície je 3 200 000 €.

Aktuálny stav: dňa 28.08.2017 podalo Mesto Nitra žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu, 31.10.2017 bolo zverejnené oznámenie o začatí stavebného konania.

Počet bytov: 33
Počet podlaží: 6 nadzemných
Prístup: z Tokajskej ulice
Počet parkovcích miest: 49
Výťah: áno, 1x
Iné: detské ihrisko, drobná architektúra
Lehota výstavby: do 16. mesiacov od zahájenia výstavby

Evidované zámery bytovej výstavby v Nitre k októbru 2017 nájdete v tomto článku

Vizualizácia, zakreslené sú aj bytové domy C 405 a C 406

* C 405 a C 406 mali predpokladaný termín realizácie v rokoch 2019 až 2022. Aktuálny zámer nie je známy. Oba po 48 bytov. O týchto bytoch sme písali ešte v roku 2013.

Bytové domy na Dieloch, vizualizácia

Lokalizácia

Bytové domy na Dieloch, vizualizáciaZdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk