Od júla 2016 v Krízovom stredisku Centra Slniečko realizujeme projekt „Pomôžme deťom so syndrómom CAN tráviť svoj voľný čas zmysluplne“. Krízové stredisko je špecializovaným zariadením pre týrané, zneužívané, zanedbávané deti, deti v krízových životných situáciách a pre obete domáceho násilia, ktorými sú najčastejšie ženy a matky s deťmi.

Našim hlavným cieľom prostredníctvom projektu je pomôcť deťom, menším i väčším, už skoro dospelým. Pomôcť so spracovaním ich negatívnych zážitkov, ktoré poznačili ich vnútro a naučiť ich porozumieť svojim vlastným emóciám, ktoré bývajú často nepríjemné. Vďaka aktivitám, ktoré deťom pomáhajú zmysluplne tráviť voľný čas sa snažíme zabrániť vzniku sociálno-patologických javov a tak zabezpečiť ich plnohodnotné zaradenie do spoločnosti. Zároveň chceme deťom umožniť spoznať krásy miest v okolí, v ktorom žijú s cieľom rozvíjať vzťah k prírode, k našej histórii a kultúre, čo prispeje k rozvoju ich vedomostí, ale aj k prebudeniu pozitívnych emócií, pocitu radosti či šťastia.

Cieľovou skupinou projektu sú deti, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii a boli umiestnené do krízového strediska. Keďže boli nútené opustiť svoj domov, kde práve rodinné zázemie nebolo vhodné pre ich zdravý vývoj a bežne sa v ich prostredí vyskytovalo týranie, zneužívanie alebo zanedbávanie zo strany blízkych osôb, snažíme sa o to, aby sa u nás cítili bezpečne.

Sme radi, že vďaka projektu získavajú naše deti nové pozitívne podnety a skúsenosti. A to aj prostredníctvom krúžku „Aktívne trávime voľný čas“, kde môžu deti prostredníctvom relaxačných a tvorivých aktivít prejaviť svoje skryté pocity a emócie, ale i rozvíjať svoje zručnosti, kreativitu a sebavyjadrenie. Veľkým obohatením sú aj hodiny canisterapie, pomáhajúce vyrovnávať sa s pocitom osamelosti, náladami agresie a nemalou mierou prispievajú k zlepšeniu postoja voči okoliu. Každé zaujímavé miesto, ktoré vďaka projektu spoločne navštívime, prináša zážitky a dáva priestor na spoznávanie krás nášho blízkeho okolia.

Všetky realizované aktivity naučia deti spolupracovať, orientovať sa v životných situáciách, vyjadrovať svoje postoje a názory, rešpektovať seba i iných a plnohodnotne využívať svoj voľný čas. Práve takéto projekty nám dávajú priestor na to, aby sme naše osobné zanietenie obohatili a rozvinuli o aktivity, ktoré by bez finančnej podpory neboli možné.

Viac informácií, nielen o projekte, nájdete na www.centrumslniecko.sk.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

„Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.“

Fotogaléria

Hodina deťom

Zdroj: Nitralive