Obyvatelia ulíc pod Kalváriou v blízkosti "južného obchvatu" R1 sa už niekoľko rokov sťažujú na hluk, ktorý táto rýchlostná cesta spôsobuje. Nižšie zverejňujem informácie od jedného z občanov Stračej ulice.

S časťou o hluku z R1 sa stotožňujem. Overil som si priamo v záhrade pána Kaňu, že keď fúka vietor smer mesto, hluk sa naozaj šíri výraznejšie. Faktom je, že roky sľubovaný južný obchvat Nitry nebol naprojektovaný tak, aby pomohol aj samotnej Nitre. Dôkazom sú chýbajúce križovatky na Cabajskej, pri Agrokomplexe a chýbajúce protihlukové steny po celej dĺžke obchvatu. Nie som však stotožnený s druhou petíciou, ktorá sa týka tzv. malého južého obchvatu. Ten má prepojiť Krškany s Dlhou ulicou na Chrenovej, s Levickou a spojkou pod Zobor. Táto komunikácia je pre mesto strategická a má celomestský význam. Vhodné by preto bolo nielen s obyvateľmi Kalvárie komunikovať a prediskutovať túto investíciu a nájsť spoločné riešenia. Toto sa dlhodobo nedeje. Mesto Nitra v komunikácii s občanmi zlyháva. Výsledkom sú nedorozumenia.

Vážení priatelia, Nitrančania,

prostredníctvom informačného portálu Nitralive a Facebooku som informoval o vzniku petičného výboru a petície, zameranej „ZA“ dobudovanie (projektovaných, ale nezrealizovaných) účinných protihlukových bariér v časti rýchlostnej cesty R1 Nitra – Selenec, v rámci mestských častí: Staré Mesto (Wilsonovo nábrežie), Krškany a Čermáň a petície „PROTI“ vybudovaniu predĺženia a rozšírenia Priemyselnej ulice s premostením cez rieku Nitra, súbežne s rýchlostnou komunikáciou R1 ako súčasť tzv. malého južného obchvatu Nitry (prepojenie Krškán s Dlhou ulicou na sídlisku Chrenová).

Dôvod: hluk a znečistenie ovzdušia, ktoré pochádzajú z rýchlostnej cesty R1 v danej lokalite už momentálne dlhodobo narúšajú bývanie a nepriaznivo vplývajú na zdravie obyvateľov. Hluk, prach a smog pochádzajúci z rýchlostnej cesty už teraz vytvára neakceptovateľné podmienky k bývaniu a vybudovaním predmetnej mestskej cesty by sa situácia ešte viac zhoršila. Zároveň znižuje hodnoty našich nehnuteľností.

V týchto komunálnych voľbách je 11 kandidátov na post primátora Nitry. Všetci z nich majú dopravu vo svojich volebných programoch, dokonca p. Dvonč a p. Štefek priamo hovoria o dobudovaní tzv. malého južného obchvatu Nitry, t.j. vybudovaniu mestskej cesty pod R1, ktorá bude mostom cez rieku spájať Priemyselnú ul. s Chrenovou. V existujúcom projekte južného obchvatu je plánované aj umiestnenie čerpacej stanice pod nadjazdom R1, tesne vedľa rieky a tesne nad veľkokapacitným potrubím, ktoré zásobuje pitnou vodou celú Nitru!!!

Petíciu považujeme za úspešnú, vyzbierali sme viac podpisov, než sme očakávali a petíciu som podal uplynulý týždeň na Mestskom úrade. Náš petičný výbor sa počas zberu podpisov nestretol so zápornými reakciami. Naopak, cítili sme veľkú podporu, ľudia nám ďakovali, že sme sa do toho pustili. Frustrácia ľudí, že poslanci za mestskú časť Staré mesto s občanmi reálne nekomunikujú, bežne sa nestretávajú a výkon svojho mandátu skôr imitujú! Dôkazom čoho je aj táto petícia. Vo fungujúcej spoločnosti by takáto občianska iniciatíva (pokiaľ má zmysluplné, realizovateľné a pre obyvateľov prospešné požiadavky) bola výbornou príležitosťou pre poslanca snažiť sa osloviť petičný tým, pomôcť a tým získať na svoju stranu nemálo voličov. Nikto, opakujem nikto, z poslancov za Staré mesto sa ani len nepokúsil o kontakt. To je, aspoň z môjho uhlu pohľadu, veľmi výpovedné.

Pre dokreslenie celej situácie dopĺňam:

Hluk sa šíri priamo z novovybudovanej cesty R1 a to z dôvodu nízkych protihlukových stien a z komunikácie II/562 - jej preložky a vybudovaného mostu cez R1, kde nie sú inštalované žiadne protihlukové steny. Na uvedené nedostatky sme upozorňovali ešte pred výstavbou R1 a naše pripomienky boli zakomponované v Územnom Rozhodnutí Stavebného Úradu mesta Nitra č. SP 6103/2008-017.Ing.Ki., ktorým stavebný úrad vyhovel.

Od sprevádzkovania rýchlostnej komunikácie R1 v r. 2011 dochádza k závažným porušovaniam zákona o pôsobení hluku z dôvodu nedostatočnej protihlukovej ochrany. Do dnešného dňa sa uskutočnilo niekoľko meraní hluku z pozemnej cestnej dopravy po rýchlostnej ceste R1 Pribina v úseku Lehota – Čaradice, ktoré vykonali akreditované spoločnosti vlastniace osvedčenie o odbornej spôsobilosti na túto činnosť. Projektované protihlukové opatrenia v danej oblasti nie sú dostatočne účinné, resp. úplne chýbajú. Už niekoľko mesiacov po otvorení cesty R1 bolo prevádzkovateľom cesty konštatované výrazné prekročenie intenzity dopravy oproti predpokladom.

Významný nárast dopravnej záťaže potvrdzujú aj „Výsledky celoštátneho sčítania dopravy SR v r. 2015“, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Slovenskej správy ciest viď link, kde sa R1 uvádza z automatizovaného merania dopravy:

- úsek Lehota – Čermáň: 18.502 áut/24 hod.
- úsek Čermáň – Selenec: 18.041 áut/24 hod.

Pre porovnanie uvádzame údaje z hlukovej štúdie, podľa ktorej sa robil projekt R1:

Vždy sa udáva výhľad na cca 10 rokov – v prípade R1 sa uvádza výhľad na r. 2023:

- úsek Lehota - Čermáň výhľad: 13.732 áut/24 hod.
- úsek Čermáň – Selenec výhľad: 14.783 áut/24 hod.

Podľa vyššie uvedených údajov je prekročenie intenzity dopravy enormné oproti pôvodnému výhľadu do r. 2023. Už v r. 2015 bola intenzita dopravy vyššia o cca 30% (viď čísla vyššie) ako plánoval projekt až v r. 2023. To znamená, že do roku 2023 môže byť intenzita dopravy vyššia aj o 80 – 100% oproti predpokladom.

Informácia o náraste dopravy na R1 bola zverejnená aj v 14. týždni r. 2016 v týždenníku MY Nitrianske noviny: „Cestu R1 Pribina využíva čoraz viac vodičov. V r. 2015 po nej prešlo 11 846 000 vozidiel, takmer o milión viac ako v r. 2014. Približne 20% tvorí nákladná doprava.“ To je viac ako 30 tis. áut denne. Len pre porovnanie, po prvom roku prevádzky (2012) prešlo po nej 7 mil. vozidiel, čo je za 3 roky nárast o takmer 5 mil. áut. Posledné merania hluku, na ktoré sa MDVRR SR doteraz odvolávalo a ktoré nám dalo k dispozícii, sú z r. 2013, a teda už nemôžu zohľadňovať aktuálnu hladinu hluku a zároveň už aj merania z r. 2013 prekračovali niekoľko dní a nocí prípustné hodnoty pre kategóriu II. v zmysle vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.

Od r. 2013 opakovane komunikujeme ohľadom hluku z R1 s vedením Mesta Nitra, vedením Mestskej časti Staré Mesto, Ministerstvom dopravy, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Granviou bez výsledku. Tieto inštitúcie sa vzájomne zbavujú zodpovednosti za doriešenie hluku z R1 a neberú naše námietky podložené faktami do úvahy.

S pozdravom,

Raymond Kaňa
Stračia 67, Nitra – Staré mestoZdroj: Nitralive.sk