V roku 2014 sme spolu s Mišom Šimonekom iniciovali petíciu na zriadenie podjazdu pre cyklistov a peších pod Univerzitným mostom v Nitre. Dôvodmi iniciatívy boli každý rok sľubovaná rekonštrukcia mosta a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Podľa sčítania dopravy z roku 2010 prejde po ceste I/64 - úsek Tr. A. Hlinku 33.161 vozidiel za 24 hodín, pričom každoročne intenzita premávky rastie. V súčasnosti cyklisti musia prechádzať cestu I. triedy č. 64 cez svetelne riadený priechod pre chodcov na križovatke cesty I/64 a miestnych komunikácií Wilsonovo nábrežie a Československej armády. Toto kompromisné riešenie spôsobilo skrátenie jazdného pruhu pre odbočenie vľavo k Mlynom a na svetelnej signalizácii narušilo logické poradie fáz. Tieto úpravy sa negatívne odzrkadlili na celkovej kapacite križovatky najmä na vedľajších komunikáciách. V jednom cykle, dochádza k strate cca. 6 sekúnd, za ktoré mohli križovatkou prejsť dve vozidlá. Pri hrubom prepočte je kapacita križovatky nižšia asi o 60 vozidiel za hodinu. Okrem zvyšovania počtu motorových vozidiel, narastá intenzita cyklistov. Pribudli dva nové úseky cestičiek pre cyklistov, prvý úsek od Univerzitného mosta po Priemyselnú ulicu a druhý od Priemyselnej ulice k mostu pri Adove. Zároveň v súčasnosti sa plánujú cyklotrasy aj na opačných brehoch rieky. Zásadným nedostatkom nových cyklotrás, je, že ich súčasťou nie je podjazd pod Univerzitným mostom. V prípade zriadenia podjazdu sa zvýši plynulosť cestnej premávky, ale najmä podjazd umožní bezkolízne prekonanie cesty I. triedy, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov a cyklistov. Zároveň sa vytvorí bezpečnejšia alternatívu k priechodu pre chodcov medzi univerzitami, ktorý nie je zabezpečený semafórmi a v prípade zelenej vlny nekoordinovaným prechádzaním chodcov negatívne ovplyvňuje plynulosť premávky.

Odpoveď kontrolórky

Na základe uvedených skutočností sme očakávali, že petícia nájde pozitívny ohlas na mestskom úrade. Namiesto toho sme sa v odpovedi hlavnej kontrolórky dočkali len suchého konštatovania, že podjazd nie je súčasťou plánovaných cyklotrás a z dôvodu ukončenia projektovej prípravy a prebiehajúceho procesu stavebného konania sa s úpravami alebo zmenami na už existujúcich cyklotrasách neuvažuje. Zároveň konštatuje, že koncepcia cyklotrás v meste Nitra spracovaná v súlade s územným plánom centrálnej mestskej zóny neuvažuje s výstavbou podjazdu a most na ceste I/64 nie je v správe mesta, ale Slovenskej správy ciest.

Čo k tomu dodať? Samozrejme podjazd pre cyklistov nie je súčasťou územného plánu centrálnej mestskej zóny, pretože tento materiály obsahuje päť riadkov, ktoré sa venujú riešeniu cyklistických trás, pričom ide len o všeobecné konštatovania. Koncepcia cyklistickej dopravy rieši logické vedenie cyklotrás, ale neobsahuje konkrétne riešenia bezpečného križovania jednotlivých cyklotrás s cestami I., II. resp. III. triedy a miestnymi komunikáciami. Samozrejme most nie je v správe mesta, ale prípadný podjazd pod ním je plne v kompetencii obce. Vzhľadom na sľubovanú rekonštrukciu mosta, by preto so strany mesta bolo prezieravé, aby si v rámci povoľovacieho procesu uplatnilo podmienky, ktoré by v budúcnosti výstavbu podjazdu umožnili. Napriek tomu, že je ukončená projektová príprava, podjazd môže byť riešený ako samostatný objekt so s osobitnou projektovou dokumentáciou a procesom povoľovania.

Našim cieľom bolo navrhnúť riešenie, ktoré jednoznačne zvyšuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale také riešenia sa v našom meste moc nenosia. Napriek tomu zastávam názor, že v budúcnosti podjazd bude nevyhnutnosťou, bez ohľadu na súčasný alibistický pohľad mesta, pretože nárast intenzít motorovej aj nemotorovej dopravy ( možno aj nejaké nehody a zranenia) si to vyžiadajú.

P.s.1. Bol so nemilo prekvapený, že petícia nebola s nami osobne prerokovaná. V minulosti za pánov kontrolórov to bolo dobrým zvykom. Neosobný list je určite jednoduchší spôsob komunikácie s občanom ako priama konfrontácia názorov.

P.s.2 Odborný útvar mestského úradu požiadal Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik š.p. o stanovisko, či je výstavba podjazdu technicky možná. Som plný očakávania, čo im uvedené inštitúcie odpíšu, ak im nebola predložená žiadna dokumentácia resp. presnejší zámer.

Článok o petícii nájdete na tomto odkaze


Odpoveď hlavného kontrolóra Mesta Nitry na podanú petíciu

Výsledok prešetrenia petície - podjazd pod Univerzitným mostom by Michal Šimonek on Scribd
Zdroj: Nitralive.sk, Andrej Sitkey