Poslanci na aprílovom mestskom zastupiteľstve prerokovali a vzali na vedomie návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2015, ako aj odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Príjmy rozpočtu mesta boli za rok 2015 na úrovni 64 175 074 eur (97,3 %), výdavky tvorili 61 821 911 eur (93,7 %). Bežný rozpočet vo výške 50 093 708 eur, dosiahol prebytok vo výške 5 075 922 eur, ktorý pozitívne ovplyvnilo plnenie vlastných príjmov, zahŕňajúce dane z nehnuteľností, dane za špecifické služby, príjmy z vlastníctva a ostatné príjmy. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 2 253 161,84 eur.

Rozdiel, po vylúčení nečerpaných účelovo určených prostriedkov, vo výške 1 704 368,98 eur bude prevedený do rezervného fondu a použije sa na financovanie kapitálových výdavkov mesta v tomto roku.

Spočítané a podčiarknuté, Nitre sa v roku 2015 darilo. Ako sa to však prejavilo na meste?

Mesto Nitra stagnuje, je udržiavané v akejsi hladine, ktorá nie je ani pozitívna, ani negatívna. Nazýva sa to Nitrianske minimum. Znamená to, že občania sú zjavne (súdiac podľa výsledkov volieb) so stavom mesta a prácou radnice spokojní. Rozbité cesty, prepadnuté kanálové poklopy, zanedbaný verejný priestor, zanedbané detské ihriská, desiatky rokov staré verejné osvetlenie, doteraz neriešené parkovanie, dlhoročné nevyriešené kauzy (Orbis, kafiléria...), chýbajúca vízia a koncepcia rozvoja mesta do budúcnosti a čo najviac Nitre chýba sú komplexné riešenia.

Papier veľa znesie - tento rok hovorí o prebytku, je to pre Nitru luxus. Máme peniaze navyše, reálne však nemáme nič. Aký pán, taký krám.


Záverečný účet Mesta Nitry za rok 2015
Zdroj: Nitralive.sk