Náš čitateľ pán Ivan Čerešňák nám do redakcie poslal príspevok o parkovaní - ako vidí možné riešenie parkovania na sídliskách v Nitre.

Budeme radi, keď sa zapojíte do diskusie pod článok a vyjadríte svoj názor o možnostiach riešenia parkovania.

Hlavným problémom vodičov, držiteľov, vlastníkov motorových vozidiel v súvislosti s parkovaním je, okrem už naozaj kritického nedostatku miest na parkovanie všeobecne, takmer bezhraničná tolerancia nekorektného parkovania, teda parkovania vozidiel, pri ktorom sa tolerujú porušenia takmer všetkých ustanovení zákona o cestnej premávke súvisiacich so zákazom státia – a z toho vyplývajúca realita – anarchia. Parkuje sa na chodníkoch – absolútne nehľadiac na potreby chodcov (pre ktorých je ten chodník nakoniec určený!), parkuje sa v križovatkách, na vyhradených miestach pre osoby ZŤP, vytvárajú sa druhé rady parkujúcich vozidiel na vozovkách, nerešpektujú sa zelené plochy, parky, pešie zóny, zastávky MHD a iné verejné priestory. Sú miesta, kde autá síce stoja celou šírkou na vozovke, no šírka tejto vozovky neposkytuje ďalší priestor 3, príp. 2 x 3 m pre jazdu ostatných vozidiel, ďalšie stojace vozidlá vytvárajú druhý rad na širokom chodníku, kde sa dostali nezákonným spôsobom, jazdou po chodníku ohrozujúc pritom chodcov, atď.! Parkuje sa všade, vrátane obytných zón i inde ako na miestach na to vyhradených!

Je už na čase si uvedomiť (a zmieriť sa s tým), že problém s dlhodobým parkovaním v mieste bydliska držiteľa (majiteľa) vozidla, ale i regulované parkovanie strednodobé - parkovanie bez obmedzenia opakovania a doby parkovania už nie je možné riešiť znehodnocovaním kvality života občanov – teda budovaním ďalších parkovacích miest na úkor verejnej zelene a „pchaním“ vozidiel na každé voľné miesto (i na chodníku), tolerovaním protiprávneho konania vodičov a selektívnym prístupom k porušovateľom zákona zo strany mestskej polície, ale vybudovaním veľkokapacitného, niekoľkopodlažného parkovacieho domu situovaného čo najbližšie centra konkrétnej mestskej časti – a následne nekompromisný postoj spomínaných orgánov mesta.

Pre začiatok - jedným z možných riešení nedostatku parkovacích miest v mieste bydliska držiteľa vozidla je regulovať toto parkovanie vydávaním tzv. rezidentských parkovacích preukazov, ďalej na základe ekonomickej motivácie, ktorú je možné dosiahnuť spoplatnením parkovania s cenou nastaviteľnou v závislosti od času, miesta parkovania a záujmu o parkovanie, pričom určitej skupine domácich obyvateľov je možné poskytnúť parkovanie zdarma, spoplatnením, zľavou z ceny, hoci aj formou paušálneho predplatenia parkovania počas celého roka a pod. Týmto spôsobom, je parkovanie nielen regulované ale aj dostupné – najmä pre tých, ktorí tam potrebujú, no najmä zaslúžia si zaparkovať. Navyše sa vytvárajú určité finančné zdroje na riešenie nedostatku parkovacích kapacít a zreálni sa tým i pohľad ľudí na potrebu vybudovania a následného využívania parkovacieho domu.

Uvedený spôsob riešenia parkovania nie je možné riešiť naraz a celoplošne, ale individuálne s ohľadom na pomer počtu bytových jednotiek s reálnym počtom parkovacích miest v konkrétnej lokalite (mal by byť identický) a takisto tento spôsob parkovania bude spočiatku vhodné aplikovať len v tých tzv. vnútroblokových priestoroch, v blízkosti ktorých je možnosť alternatívneho parkovania (pre tých, ktorí majú dôvod na využívanie parkovacieho miesta – nemajú však právo k tomu vlastniť rezidentskú kartu) na iných blízkych verejných plochách (komunikáciách, parkoviskách), prípadne parkoviskách blízkych nákupných centier a v krátkej budúcnosti - viacpodlažných parkovacích domoch, z ktorých realizáciou je nevyhnutné začať už teraz!

Takto by mesto v prvom rade zabezpečilo dôstojné parkovanie tým všetkým občanom mesta (sídliska, mestskej časti) - držiteľom motorových vozidiel, ktorí si voči svojmu mestu a správcovi bytového domu plnia všetky svoje povinnosti a súčasne nadmieru neskomplikovalo život tým držiteľom motorových vozidiel, ktorí v mieste súčasného parkovania nie sú prihlásení na trvalý ani prechodný pobyt, rodinným návštevám, návštevníkom a klientom rôznych prevádzok v tomto (v prvom rade) obytnom priestore, obyvateľom, ktorí si zvykli parkovať pred konkrétnym bytovým domom so svojimi služobnými, častokrát i úžitkovými vozidlami...

„Rezident“ / rezidentské karty:

Rezidentské karty, ktoré budú umožňovať držiteľom vozidiel parkovať v mieste bydliska buď zadarmo alebo za paušálny ročný poplatok. Nárok na rezidentskú kartu v sledovanej zóne má ten, kto má trvalý pobyt v mieste parkovania a mesto následne dostáva podielové dane, aby bolo z čoho poskytnúť zľavu na služby poskytované mestom. Vozidlo môže byť, vlastné, na leasing, prenajaté, zo živnosti, poskytnuté zamestnávateľom.

Pri vydávaní rezidentských kariet platí obmedzenie:

a) na jednu fyzickú osobu a na jednu bytovú jednotku môže byť (bez povinnosti úhrady) vydaná len jedna rezidentská karta príslušnej kategórie. Taktiež - na jedno vozidlo s platnou nálepkou o TK, EK (a teda i tabuľkami s evidenčným číslom) môže byť vydaná len jedna rezidentská karta. Výnimku z tohto pravidla (vozidlo bez tabuliek s EČV) môže dostať len vlastník, držiteľ vozidla s dokladom od Okresného úradu o dočasnom vyradení vozidla z cestnej premávky. Na každú ďalšiu rezidentskú kartu k totožnej bytovej jednotke bude viazaný poplatok, ktorého výška bude vzrastať.

Na zreteľné odlíšenie vozidiel, ktorých vodiči alebo držitelia sú za uvedenou dopravnou značkou prihlásení na trvalý (prechodný) pobyt bude slúžiť vhodne upravený parkovací preukaz – rezidentská karta, ktorú si pre seba (po predložení dokladov potvrdzujúcich trvalý alebo prechodný pobyt na konkrétnej adrese v danej lokalite ako i vlastnícky vzťah alebo vzťah držiteľa ku konkrétnemu motorovému vozidlu) vybavia na príslušnom referáte Mestského úradu (Mestských služieb), a ktorý (graficky a farebne zvlášť upravený) počas státia bude položený na viditeľnom mieste v kabíne vozidla (neplatí pre vozidlá bez uzatvorenej kabíny).

b) - u občana s prechodným pobytom na konkrétnej adrese – pri jeho žiadosti o vydanie rezidentskej karty na bezplatné parkovanie - vyžadovať overenú fotokópiu zmluvy o prenájme bytu a od prenajímateľa potvrdenie Daňového úradu o odvedení dane z prenájmu nehnuteľnosti, potom ďalej ako v ods. a).

1 – bezplatné parkovanie (farba rezidentskej karty – zelená):

a) držiteľ vozidla(1) prihlásený k trvalému pobytu v uvedenej lokalite a majúci vysporiadané užívateľské vzťahy k danej nehnuteľnosti - spôsobom: 1 (len jedna!) rezidentská karta na jednu bytovú jednotku - jedno vozidlo a jeho držiteľa;

b) obyvatelia - nájomníci bytu, ktorého vlastník (prenajímateľ) má takisto vyrovnané vlastnícke vzťahy s mestom a správcom domu, má riadne uzatvorenú zmluvu s nájomníkom o prenájme nehnuteľnosti a tento (prenajímateľ) má odvedenú daň z prenájmu nehnuteľnosti – spôsobom: 1 (len jedna!) rezidentská karta na jednu bytovú jednotku (osobu a jedno motorové vozidlo);

c) vlastník, nájomca nehnuteľnosti, prevádzky v danej lokalite – spôsobom: 1 (len jedna!) rezidentská karta na jednu osobu a jedno vozidlo; Vybavuje sa prioritne!

2 – spoplatnené parkovanie: (farba rezidentskej karty - žltá):

a) – u ďalšieho občana (rodinného príslušníka) s trvalým pobytom na tej istej adrese a súčasne držiteľa motorového vozidla – cena 30 € na rok; pri ďalšom prípade 100 € na rok a za každé ďalšie takéto vozidlo (a držiteľa) 500 € na rok; (podobne u občana s trvalým pobytom na tej istej adrese a vlastniacom dve a viac osobných motorových vozidiel);

b) - u ďalšieho občana (držiteľa mot. vozidla uvedenej kategórie) s prechodným pobytom na tej istej adrese – ako v bode a);

c) – u občana podnikajúcom na konkrétnej adrese a vlastniacom (prevádz- kujúcom) viac ako jedno motorové vozidlo – pri ďalších motorových vozidlách postupovať: druhé vozidlo – cena za rezidentskú kartu 30 € na rok, tretie vozidlo – cena 100 – 300 € na rok a za každé ďalšie okolo 500 € na rok (o výške poplatku rozhodne Výbor mestskej časti).

(Poplatky zhodné s poplatkami ako pri dlhodobom parkovaní v parkovacom dome). Toľko – pokiaľ sa jedná o pojem „rezidentské“ parkovanie.Zdroj: Nitralive.sk