Pitie alkoholických nápojov na verejnosti v Nitre usmerňuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č.15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty.

Zákaz platí zatiaľ len v Starom meste a v Mlynárciach na Štúrovej ulici.

Mestská rada v Nitre dnes 25.8.2015 jednohlasne odsúhlasila dodatok, ktorým by sa doplnil zoznam ulíc v Nitre o ulice na sídlisku Klokočina a Chrenová. Odsúhlasenie mestskou radou však nie je záväzné, dôležité bude ako zareaguje Mestské zastupiteľstvo v Nitre.

Neoficiálny zoznam

Chrenová: Akademická, Dlhá, Fatranská, Kremnická, Ľudovíta Okánika, Nábrežie mládeže, Topoľová, Trieda Andreja Hlinku, Výstavná, B. Slančíkovej

Klokočina: Jurkovičová, Mikovíniho, Škultétyho, Petzvalová, Benková, Novomeského, Alexyho, Čajkovského, Bellová, Beethovenová, Bazovského

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo na svojom 45. zasadnutí v roku 2014 schválilo dodatok o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty v Nitre. Dodatok rieši aj požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.

Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky, preluky, podjazdy, podchody, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, priestory pod klenbami, verejné schody), verejné plochy zelene, nábrežia, parky, lesy, zverejnené záhrady, nezastavané územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Zákaz požívania alkoholu platí na nasledujúcich uliciach

Pondelok až nedeľa v čase 22:00 hod - 06:00 hod.

7. pešieho pluku, 8. mája, Andreja Šulgana, B. Nemcovej, Banská, Bernolákova, Borová, Braneckého, Bratislavská, Bulharská, Cintorínska, Coboriho, Cyrilometodské námestie, Česko-slovenskej armády, Damborského, Družstevná, Ďurková, Fabrická, Farská, Fraňa Mojtu, Hodálova, Hodžova, Hollého, Horný Palánok, Hradná, Hviezdna, Chalupkova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Jesenského, Jozefa Vuruma, Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kluchova, Kmeťkova, Koceľova, Kollárova, Kráľovská cesta, Kraskova, Krátka, Krčméryho, Kukučínova, Kupecká, Kúpeľná, Malá, Mariánska, Mariánska dolina, Misionárska, Mlynská, Mostná, Moyzesova, Mudroňova, Na Predmostí, Na Vŕšku, Nábrežie za hydrocentrálou, Námestie Jána Pavla II., Napervillská, Námestie Kráľovnej pokoja, Nálepkova, Nová, Novozámocká, Osvaldova, P. Benického, Palackého, Palánok, Palárikova, Parkové nábrežie, Párovská, Piaristická, Piesková, Pivovarská ulica, Pod borinou, Podzámska, Pri Červenom kríži, Pri synagóge, Pribinovo námestie, Priehradná, Pútnická, Radlinského, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrina, Robotnícka, Rybárska, Samova, Schurmannova, Sihoť, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Spojovacia, Staničná, Starý rínok, Stavbárska, Stračia, Súľovská, Svätoplukovo námestie, Svetlá, Šafárikova, Školská, Špitálska, Štefánikova trieda, Štrková, Štúrova, Tulipánová, Ulica Ľuda Ondrejova, Vajanského, Vikárska, Vodná, Východná, Wilsonovo nábrežie, Za Ferenitkou, Záhradná, Župné námestie


Mapa s vyznačenými ulicami
Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk