Porucha na vodovodnom potrubí - ľudia zostali bez vody celý víkend

Doplnené o odpoveď zo ZsVS

Na tento víkend nebude v spomínať v dobrom približne 1000 obyvateľov Nitry. Dôvodom je porucha na vodovodnom potrubí na Wilsonovom nábreží v centre mesta. Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ďalej len ZsVS) však takéto opravy cez víkendy nevykonáva, ľudia preto musia čakať do pondelka. Prečítajte si sťažnosť, ktorú poslal pán Peťovský do ZsVS a urobte si vlastný názor na to ako v tejto krajine veci fungujú...

V sobotu 26. novembra bola od cca 10:00 hod. odstavená voda vo vnútroblokoch Za Ferenitkou. Dôvodom bola porucha na vodovodnom potrubí na Wilsonovom nábreží. Ihneď som kontaktoval dispečing, kde mi oznámili uvedenú skutočnosť a nevedeli povedať predpokladaný čas obnovenia dodávky vody. O 13:00 som znovu kontaktoval dispečing, stále nemali informáciu o čase obnovy dodávky vody. Pritom už mala byť vo vnútrobloku pristavená cisterna s pitnou vodou. Od odstavenia vody uplynuli 3 hodiny.

Popoludní som dostal informáciu, že náš vnútroblok, teda viac ako 200 domácností (vrátane materskej školy, reštaurácie, kaviarne) bude celý víkend a pravdepodobne aj v pondelok bez dodávky pitnej vody. Dôvodom je fakt, že ZsVS cez víkend nerealizuje väčšie opravy. Treba zrealizovať výkopové práce, nájsť problém, opraviť. Ale až v pondelok, pretože cez víkend nepracujú... Zarazilo ma to a som z toho sklamaný, rozhorčený. Žiaľ, v našom vnútrobloku nebýva žiadna významná osobnosť, kvôli ktorej by opravu spravili aj cez víkend.

Týmto žiadam o vysvetlenie a zdôvodnenie, prečo vodárenská spoločnosť nekonala a neodstránila závadu ihneď! Platíme nemalé prostriedky za dodávku vody, za odvod kanalizácie, ktorá je v úbohom stave a stále si ju prehadzuje vodárenská a mesto, platíme za odvádzanie dažďovej vody. Máme povinnosti my, ale má ich aj vodárenská spoločnosť. Tá však na celý víkend odstavila od pitnej vody viac ako 200 domácností so starými ľuďmi, s bábätkami, s deťmi, takmer 1000 obyvateľov Starého Mesta. Považujem to za necitlivý prístup a ľahostajnosť, ktorá tu v dnešnej dobe nemá miesto!

Už viackrát som žiadal, aby ZsVS vymenila vnútroblokový rozvod vody, keďže má viac ako 50 rokov. Jeho stav je naozaj kritický a je čas vymeniť ho. Touto cestou znovu žiadam, aby ZsVS vymenila rozvody vody vo vnútrobloku Za Ferenitkou - Wilsonovo nábrežie - Mostná ulica. Obávam sa, že kedykoľvek môže prísť k ďalšej havárii a odstávke vody. V našom dome sme si vymenili všetky ležaté aj zvislé rozvody vody. Problém môže nastať iba na strane dodávateľa vody. Dúfam, že z tejto vzniknutej situácie budú vyvodené dôsledky a nabudúce sa to nezopakuje.

Odpoveď zo ZsVS

Dobrý deň,

Obdržali sme Vašu sťažnosť ohľadne poruchy na verejnom vodovode v sobotu 26.11.2011, kedy nebola dodávaná pitná voda pre obyvateľov záujmovej lokality. V danej veci Vám oznamujeme:

Porucha v Nitre na ulici Za ferenitkou bola telefonicky nahlásená o 10,55 hod. na poruchový dispečing našej spoločnosti. Pracovníci ZsVS a.s. OZ Nitra cca o 11,10 hod. boli na mieste poruchy, kde posúdili rozsah poruchy a vykonali opatrenia na zabránenie úniku vody a možným škodám na majetku. Prerušenie dodávky vody bolo v súlade s §32 odst.1 bod b) zák.442/2002 Z.z.(ďalej len citovaný zákon), naša spoločnosť zabezpečila v zmysle §32 odst.3 citovaného zákona náhradné zásobovanie pitnou vodou dvoma cisternami, prvá cisterna bola pristavená o 14,10 hod.a následne druhá cisterna. Pracovníci našej spoločnosti osobne pomáhali niekoľkým starším občanom pri vynášaní vody do bytov. Samotná oprava poruchy na vodovodnom potrubí bola naplánovaná na 28.11.2011, nakoľko záujmovým územím prechádzajú inžinierske siete iných správcov (SPP, ZSE, Telecom) a naša spoločnosť je povinná pred zahájením výkopových prác dať si ich vytýčiť ich správcami a vytýčenie týchto sietí bolo možné až najbližší pracovný deň t.j.28.11.2011, kedy sa porucha už odstraňovať začala. Pred vytýčením inžinierskych sietí nie je možné začať s výkopovými prácami, nakoľko je ohrozený nielen život našich pracovníkov, ale aj majetok nemalého rozsahu a za škody spôsobené roztrhnutím IS by zodpovedala naša spoločnosť. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra nie je vlastníkom vnútroblokových rozvodov vody a kanalizácie v záujmovom území t.j.týka sa to celého „Predmostia“. Preto je nevyhnutné vyzvať a požiadať vlastníka týchto vnútroblokových rozvodov vody a kanalizácie o odstránenie zlého stavu inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie. Záverom upozorňujeme, že okamžite po prednostnom vytýčení všetkých IS prechádzajúcich záujmovým územím porucha bola dňa 28.11.2011 o 8,50 odsránená.

S pozdravom

Ing.Marek Buranský – vedúci a riaditeľ odštepného závodu
Zdroj: Nitralive.sk. užívateľ Palino