Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre schválili v utorok 20. decembra rozpočet na rok 2023, ten sa však rodil ťažko. Predchádzalo mu viacero ostrých diskusií, viacerí poslanci poukazovali na chýbajúce financie a predpovedali problémy pri zostavení rozpočtu.

"Na ilustráciu, na športoviská sme k 31. augustu 2022 minuli 390.000 eur. Na celý budúci rok je na tento účel vyčlenených 132.900 eur. Podobná situácia je aj pri bytových domoch, domoch opatrovateľskej služby a poliklinikách. Je možné, že nebudeme premýšľať iba o tom, ktoré objekty bude treba zatvoriť, ale či ich budeme schopní vôbec otvoriť. Napríklad objem peňazí, ktoré máme vyčlenené na letné kúpalisko, je taký malý, že ak sa nenavŕši, tak kúpalisko nebude za čo pripraviť na sezónu, a tobôž ho prevádzkovať," zhodnotil stav financií poslanec Miloš Dovičovič.

"Všetci si uvedomujeme, že budúci rok bude ťažký. Som rád, že ľuďom vysielame signál, že aj na mestskom úrade sa bude šetriť a že politická rivalita išla pri schvaľovaní rozpočtu bokom. Chceme aj napriek úsporným opatreniam posunúť mesto ďalej aj v roku 2023," konštatoval poslanec Pavol Obertáš.

Aj samotné stanovisko hlavného kontrolóra mesta konštatuje prieťahy pri zostavovaní rozpočtu. Pár citatátov zo stanoviska: “Podľa pravidiel bol prednosta povinný predložiť na rokovanie MZ dňa 6.10.2022 spracovanú príjmovú časť rozpočtu spolu so sumárnymi objemami výdavkov za jednotlivé rozpočtové kapitoly a návrh príspevkov z rozpočtu mesta príspevkovým organizáciám. Namiesto toho bol na rokovanie MZ dňa 6.10.2022 predložený návrh na zmenu pravidiel zostavovania rozpočtu na rok 2023, v ktorom bolo z harmonogramu vypustené príslušné ustanovenie.” “Rokovanie mimoriadneho zastupiteľstva sa konalo 19.10.2022, na ktorom bol predložený návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2023. Uznesením čís. 442/2022-MZ zo dňa 19.10.2022 mestské zastupiteľstvo neschválilo východiskové ukazovatele (príjmy a objemy výdavkov) do návrhu rozpočtu na rok 2023 z dôvodu nesprávne uvedených údajov a nezohľadnení zákonných požiadaviek.”

Rozpočet na rok 2023 predstavuje sumu 91 962 840 eur. Najvýznamnejšou zložkou sú daňové príjmy, konkrétne daň z príjmov fyzických osôb.

V roku 2023 môžeme očakávať niekoľko rizík, ktoré vyplývajú z aktuálnej situácie vo svete = zvyšovanie cien energií, vysoká inflácia, neschválený štátny rozpočet (mesto nepozná aktuálne výšku príjmu dane z príjmov FO). Rozpočet výdavkov je z tohto dôvodu navrhnutý minimalisticky.

Mesto Nitra už v tomto roku prijalo viaceré opatrení - zvýšilo daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, zvýšilo poplatky za materské školy.Mesto Nitra tiež ohlásilo šetrenie:- vo vnútornej správe pôjde o personálne zmeny, alebo hľadanie externých zdrojov na mzdy zamestnancov

- pokračovať bude znižovanie počtu el. spotrebičov, výmena osvetlenia za úspornejšie

- zníženie rozpočtu Odboru komunikácie a propagácie = nižší náklad Radničných novín
- úprava grafikonu MHD = menší nájazd km
- zníženie kosieb na 4 ročne
- energetický audit = zateplenie budov, rekonštrukcie MŠ a ZŠ, rekonštrukcia kotolní a rozvodov
- úspora na verejnom osvetlení = výmena svietidielZdroj: Nitralive.sk