Mestske zastupiteľstvo v Nitre dnes (5.12.2022) rozhodlo o zvýšení poplatkov/daní za materské školy v pôsobnosti mesta, za komunálny odpad, stavby a byty. Reaguje tak na zvyšovanie cien energií, nárastu miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve. Dôvodom pre zmenu sadzieb je aj tlak zo strany vlády SR na samosprávy v oblasti daní z príjmov. "V Národnej rade SR je pred hlasovaním pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, cez ktorý vláda zoberie samosprávam 784 mil. eur na tzv. daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia samosprávam (240 mil. eur) sú nedostatočné a dočasné, kým pokles príjmov krajov, miest a obcí bude zásadný a trvalý", píše sa v dôvodovej správe.

Do tretice ide o reakciu mesta na nárast cien energií, pohonných hmôt a iných režijných nákladov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi.


Poplatok za pobyt dieťaťa v materských školách v pôsobnosti mesta

Predkladateľ: Marek Hattas, primátor mesta Nitry

Prvé dieťa: z 20 na 30 €, na základe pozmeňovacieho návrhu znížené z 37 €
Každé ďalšie dieťa: 25 €


Poplatok za komunálne odpady

Predkladateľ: Marek Hattas, primátor mesta Nitry

Zvyšuje sa poplatok v bode a) a b)

(1) Správca dane Mesto Nitra (ďalej len správca dane) stanovuje:

* a)  sadzbu poplatku za komunálne odpady 0,10137 € 0,11507 € , ročne ide o zvýšenie zo sumy 37 na 42 €, za osobu a kalendárny deň (u subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov), na základe pozmeňovacieho návrhu opozície zvýšené z 0,10137 na 0,11507 €
* b)  sadzbu poplatku 0,024 € 0,030 € za 1 liter komunálnych odpadov (u subjektov pre ktorých je zavedený 
množstvový zber komunálnych odpadov) , pozmeňovacím návrhom opozície znížené na 0,33 €
* c)  sadzba poplatku 0,05 € za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín“ BEZ ZMENY


Daň za stavby

Predkladateľ: Marek Hattas, primátor mesta Nitry

Zvyšuje sa daň v bode 1 a)

„§4
 Sadzby dane zo stavieb

1) Správca dane určuje ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo všetkých katastrálnych územiach mesta Nitry nasledovne:

a) 0,465 € na 0,75 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 znížené pozmeňovacím návrhom opozície z 1 €

BEZ ZMENY

b) 0,465 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,60 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, d) 0,90 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,90 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,90 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 4,65 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 4,65 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) 4,65 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).“

Zvyšuje sa daň v bode a)

„§5 Sadzby dane z bytov

Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy vo všetkých katastrálnych územiach mesta Nitry nasledovne:

* a/  0,465 € na 0,75 € byty, znížené pozmeňovacím návrhom opozície z 1 €
* b/  0,90 € nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, 
 BEZ ZMENY
* c/  4,65 € nebytové priestory slúžiace na podnikateľské účely.“ 
BEZ ZMENYZdroj: Nitralive.sk