Na základe súhlasného stanoviska Akademického senátu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Akademického senátu UKF v Nitre a následného súhlasu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa od 1. januára 2022 mení názov Fakulty prírodných vied na Fakultu prírodných vied a informatiky UKF v Nitre.Ako uviedol dekan tejto fakulty prof. RNDr. František Petrovič, PhD., verí, že nový názov fakulty lepšie reflektuje aktuálne trendy na trhu práce, zviditeľňuje študijné programy fakulty, zdôrazňuje úzke prepojenie prírodných vied a informatiky a zároveň upriamuje pozornosť širšej verejnosti na moderné študijné programy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S novým názvom má Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre väčší potenciál osloviť a zaujať záujemcov o štúdium informatiky a ostatných tradičných študijných programov nielen v nitrianskom regióne.Zmena názvu by podľa očakávaní mohla zvýšiť možnosti zapojenia Fakulty prírodných vied a informatiky UKF do projektov na medzinárodnej úrovni a vytvoriť priestor pre intenzívnejšiu spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne.Zdroj: Vedenie FPVaI UKF v Nitre