Zoborské vrchy sú prírodovedne najvýznamnejším územím CHKO Ponitrie, ako aj širšieho okolia Nitry. Význam tohto územia vzrastá aj pre bezprostrednú blízkosť mesta Nitra, pre ktoré je prírodným, oddychovým, turistickým a rekreačným zázemím.

Cieľom projektu je obnovenie náučného chodníka vybudovaného približne pred päťdesiatimi rokmi pre zážitkovú formu turistiky a vzdelávania pomocou IT technológií, vytvorenie drobnej infraštruktúry v súlade s ochranou prírody, prezentovať jedinečnú lokalitu zaradenú v európskej sieti chránených území NATURA 2000. Vysvetľovať návštevníkom územia Zoborských vrchov ich výnimočné prírodné, historické a kultúrne hodnoty.

História NCH Zoborské vrchy


Pôvodný "Náučný chodník Zoborské vrchy" bol vybudovaný v 80-tych rokoch dvadsiateho storočia. Na vstupných miestach turistu privítali informačné panely, kde získal základné informácie. Značeným turistickým chodníkom sa dostal na trasu NCH, kde boli na jednotlivých zastávkach osadené informačné tabule. Tak návštevník NCH získal základné informácie o flóre, faune, biotopoch, Národnej prírodnej rezervácii Zoborská lesostep, Prírodnej rezervácii Lupka a Žibrica, Chránenom prírodnom útvare Svoradova jaskyňa, ale i o kultúrnych pamiatkach ako sú Dražovský kostolík, Hradisko Lupka, Hradisko Zobor, Zoborský kláštor, Hradisko Žibrica. Informačné tabule časom strácali svoju funkčnosť, chátrali, až sa rozpadli. V rámci NCH Mesto Nitra vybudovalo altánky, lavičky, ohniská. Ich torzá nájdete v prírode na trase NCH dodnes.

V roku 2005 správca NCH CHKO Ponitrie chodník obnovil tak, že na zastávkach NCH, ktorých je 27 umiestnila značku – značenie NCH s číslom (štvorec 10 x 10 cm, biely, priečne krížom zelený pruh, červeným poradové číslo zastávky). Taktiež boli obnovené informačné tabule na prístupe na NCH. Bol vydaný sprievodca vo forme brožúrky, ktorú si mohol turista vyzdvihnúť napríklad na správe CHKO Ponitrie, na obecnom či mestskom úrade a kancelárii NISYS (predchodca TIC Nitra). Brožúrky sa rozdali, značenie postupne chátralo, stratilo funkčnosť. Značenie turistických chodníkov zaisťuje a pravidelne vzorne obnovuje Klub slovenských turistov ( vodorovné modré, zelené, žlté, červené pruhy na bielom podklade). Za značenie a funkčnosť NCH Zoborské vrchy zodpovedá Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra.

Finančné krytie projektu NCH Zoborské vrchy:


• Dotácia od NKN, Inovatívne s Foxconnom
• Granty získané o. z. Historia – Magistra Vitae a Zoborský skrášľovací spolok, ktoré uzatvorili zmluvu o spolupráci pre revitalizáciu NCH Zoborské vrchy
• UKF – Katedra geológie a manažmentu, študenti a pedagógovia. V rámci výučby i dobrovoľnícka činnosť.
• AÚ SAV Nitra, využiť už zhotovené virtuálne modely, nálezy v 3D rozšírenej realite a odborný potenciál pracovníkov ústavu.
• Správa CHKO Ponitrie, fotografie, s ich pomocou nakrútiť v 3D rozšírenej realite napr. prechádzku NPR Zoborská lesostep, kam je zakázaný vstup a podobne.
• Veríme, že sa pridajú i ďalší podporovatelia projektu po oboznámení sa s prvými výsledkami v teréne a nie len o. z..

Hlavné aktivity projektu:


- Upgrade mobilnej aplikácie , technické rozšírenie o časť NCH Zoborské vrchy.
- Spracovanie textových podkladov, fotografií, animácií, 3Dv rozšírenej reality a podobne pre vstupné panely v počte 6 kusov a jednotlivé zastávky NCH ktorých je ich 27. Využiť zabetónované pätky predchádzajúceho značenia a umiestniť na ne QR kód (v prílohe je výkres), v miestach kde nie je k dispozícii pätka sa použije na uchytenie zemný vrut.
- Vyrobiť informačné tabule na vstupné lokality NCH (rám z kovu, grafika, texty, tlač, osadenie).
- Vytvoriť interaktívne pexeso, zábavnú hru, puzzle, maľovanky, audiovizuálne príbehy a podobne.
- 3D modelovanie objektov, rastlín, živočíchov (napr. hradisko, ako vznikla lesostep, Príbeh Veľkej Moravy a podobne)
- Nahovorenie komentárov SJ, dabing do ENG (preklad textov do ANG)
- Publikovanie aplikácií pre IOS a Android
- Výroba informačných stojanov na miesta vstupu na NCH Zoborské vrchy
- Výroba informačných bodov - pre osadenie QR kódov na zastávkach NCH
- Príprava textov, grafiky a následná výroba informačných tabúľ, ktoré sa osadia do stojanov a umiestnia v teréne
- Príprava, výroba QR kódov, ich rozmiestnenie v teréne
- Spustenie aplikácie

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:


Projekt vychádza z potrieb dnešnej doby s ponukou využitia nových IT technológií. Návštevník, turista bude môcť využiť svoj mobilný telefón a prostredníctvom IT technológií sa dozvie o území nie len viac, ale aj atraktívnejšou a pútavejšou formou. Radi by sme ponuku existujúcej aplikácie Zoborský kláštor (spravuje Zoborský skrášľovací spolok) rozšírili o sprievodcu NCH Zoborské vrchy. Texty si bude možné prečítať v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, prípadne si ho i vypočuť. Sprievodca bude súčasťou budovaného informačného audiovizuálneho systému pre Zobor. Takto je dnes prezentovaná Národná kultúrna pamiatka ZOBORSKÝ KLÁŠTOR. Cieľom je rozšíriť aplikáciu o zaujímavé lokality v Zoborských vrchoch ako sú kultúrne pamiatky Hradisko Lupka, Hradisko Zobor, NKP Hradisko Žibrica, NKP Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela, ale i o chránené územia ako sú PR Lupka, NPR Zoborská lesostep, PR Žibrica, Chránený prírodný útvar Svoradova jaskyňa, či Prírodná pamiatka Žibrica priepasť 62 m hlboká s krasovou výzdobou.


Informačné technológie a 3D rozšírená realita nám umožnia napríklad:

• Vstúpiť turistovi virtuálne do uzatvoreného Dražovského kostolíka a prezrieť si ho.
• Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep je pre verejnosť celoročne uzatvorená, ale za pomoci pracovníkov ŠOP CHKO Ponitrie, je možné pripraviť virtuálnu prechádzku rezerváciou v rôznych obdobiach roka. Budete mať možnosť napríklad sa prejsť zakvitnutou jarnou rezerváciou, kde vás víta žlto kvitnúci hlaváčik jarný (Adonis vernalis).
• Národná kultúrna pamiatka Hradisko Zobor ponúka nespočetné možnosti na 3D virtuálnu prehliadku vstupnej brány, či ochranného valu a podobne.
• Na území sa nachádzajú vzácne rastliny dokonca európskeho významu. Jedným z nich je napríklad endemit peniažtek slovenský (Thlaspi jankae).
Predstavte si, že si ho virtuálne pozriete na obrazovke mobilu, budete si ho môcť podrobne prezrieť (zväčšiť, zmenšiť, priblížiť, vzdialiť, zamerať sa na detail, vypočuť si sprievodné slovo).
• Prírodná pamiatka Žibrica, priepasť 62 m hlboká s krasovou výzdobou, ktorá je uzatvorená. Sprístupniť ju verejnosti vo virtuálnej podobe.
• Zastávky NCH ponúknu turistovi nielen sprievodcovské služby v podobe textu, ale si ho bude možné i vypočuť, k dispozícii budú sprievodné fotografie, 3D rozšírená realita, či videá.
• V ponuke budú i zábavné prvky nielen pre mladších ako je napr. puzzle, maľovanky, krížovky, pexeso, ale i príbehy napríklad o Veľkej Morave, benediktínoch spod Zobora, či život kráľa Svätopluka na sklonku života v Zoborskom kláštore, alebo kamaldulského mnícha frátra Cypriána – lietajúceho mnícha, ktorý tu študoval.

Východiskové body NCH a zastávky na NCH:


Východiskovými bodmi NCH je parkovisko pri Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, parkovisko pri Penzióne ARTIN, Dražovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, kde sa dostaneme MHD a Žirany. Zastávky NCH sú znázornené na mapke v prílohe a sú nasledovné: 1.História, 2.Svoradov prameň, 3. Svoradova jaskyňa, 4. Odkryv na vozovej ceste, 5. Tri duby, 6. Kroviny, 7. Hradisko Zobor, 8. Turistické značenie, 9. Pyramída, 10. Zobor, 11. Pohorie Tribeč, 12. Stepné živočíchy, 13. Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep, 14. Kyslomilná vegetácia kremencov, 15. Rastliny ktoré milujú teplo, 16. Borovice v Zoborských vrchoch, 17. Vinice, 18. Dražovský kostolík, 19. Kozie chrbty, 20. Rastliny dubohrabových lesov, 21. Lesné dreviny, 22. Lesnícke značky, 23. Vtáky listnatých lesov, 24. Prírodná rezervácia Žibrica, 25. Živočíchy listnatých lesov, 26. Hradisko žibrica, 27. Mraveniská. Trasy NCH sú súčasťou existujúcich značených turistických chodníkov Klubu slovenských turistov. Podrobná mapka tvorí prílohu žiadosti o grant.

Realizácie projektu:


• spracovanie podkladov pre IT technológie.
• transformovanie do audiovizuálnej podoby. Na jednotlivých zastávkach NCH pomocou markeru (QR kódov) bude možné spustiť sprievodcu vo virtuálnej podobe, vidieť obrázky, 3D modely, vypočuť komentár.
• Pri tvorbe sprievodcu budeme spolupracovať s odbornou i laickou verejnosťou, odborníkmi z CHKO Ponitrie, Štátnej ochrany prírody, UKF - Katedra geológie a regionálneho rozvoja, Klubom slovenských turistov, Nitrianskym horský spolkom, Archeologickým ústavom SAV, TIC Nitra, či NOCR.
• Obnovenie NCH Zoborské vrchy bude patrične propagované a medializované na regionálnej i celoslovenskej úrovni.
• Aktivity sú v súlade s Koncepciou ochrany prírody a krajiny do roku 2025, so schválenou dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, stratégiami a inými dokumentmi medzinárodného, národného, nadregionálneho alebo miestneho významu. Získali sme kladné stanovisko pre realizáciu projektu od Štátnej ochrany prírody, majiteľov pozemkov i primátora Nitry, podporné stanoviská napríklad od UKF, AÚ SAV, KST Nitra, TIC Nitra, NOCR.

Prínosy projektu:


- Efektívnejší prístup k informáciám o území Zoborských vrchov s využitím moderných a často využívaných IT technológií verejnosťou – mobilný telefón.
- Atraktívnejší spôsob prezentácie územia s výnimočnými prírodnými, ale aj kultúrnymi a historickými hodnotami.
- Lepšia dostupnosť aktuálnych a priebežne aktualizovaných poznatkov o území.
- Získavanie informácií o vzácnom prírodnom území v kontexte propagácie kultúrnych a historických pamiatok, rozvoja cestovného ruchu ohľaduplného k prírode.
- Podpora mäkkého turizmu v spolupráci s organizáciami ochrany prírody, mesta Nitra a organizáciami zaoberajúcej sa rozvojom územia.
- Nadväznosť na už využívanú aplikáciu - sprievodcu v lokalite NKP Zoborský kláštor.
- Využitie prvkov, pozostatkov doterajšieho NCH Zoborské vrchy.

Výstupy projektu, v nadväznosti na možnosti rozpočtu:


1. Obnovenie existujúceho náučného turistického chodníka (úvodné infopanely vo východiskových bodoch trasy NCH).
2. Vytvorenie drobnej infraštruktúry v súlade s ochranou prírody (inštalácia QR kódov na miesta zastávok NCH).
3. Aktualizovaný sprievodca turistickým chodníkom.
4. Audiovizuálny sprievodca na mobilnom telefóne.

Spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu:


- Textový sprievodca bude v podobe pdf na internete, zodpovedá TIC Nitra.
- Údržbu a obnovu technických zariadení úvodné infopanely vo východiskových bodoch trasy NCH a značenie zastávok NCH zabezpečí Správa CHKO Ponitrie a občianske združenia Historia – Magistra Vitae a Zoborský skrášľovací spolok.
- Aktualizáciu informácií zaistí TIC Nitra a občianske združenia Historia – Magistra Vitae a Zoborský skrášľovací spolok.

V oblasti Zoborských vrchov sú:


Druhy rastlín európskeho významu: peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum).
Druhy rastlín národného významu: hlaváčik jarný (Adonis vernalis), krivec český (Gagea bohemica), sápa hľúznatá (Phlomis tuberosa), kavyľ úhľadný (Stipa pulcherrima), vstavač purpurový (Orchis purpurea), hrachor benátsky (Lathyrus venetus), kosatec nízky (Iris pumila), púpava neskorá (Taraxacum serotinum), jasenec biely (Dictamnus albus).
Živočíchy európskeho významu: fuzáč alpský (Rosalia alpina), fúzač veľký (Cerambyx cerdo), koník slovanský (Stenobothrus eurasius), roháč obyčajný (Lucanus cervus), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus).


Biotopy európskeho a národného významu:

Lesné: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (Ls2.1, Ls2.2), Sucho a kyslomilné dubové lesy (Ls3.5.2), Teplomilné submediteránne dubové lesy (Ls3.1), Vápnomilné bukové lesy (Ls 5.4), Lipovo-javorové sutinové lesy (Ls4).
Nelesné: Dealpínske travinnobylinné porasty (Tr5), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (Pi5), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (Sk1), Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa (Sk5), Subpanónske travinnobylinné porasty (Tr2), Nesprístupnené jaskynné útvary (Sk8), Vresoviská (Kr1).
Z geologických útvarov si zasluhujú pozornosť najmä kremencové skaly, ktoré sú typickým geomorfologickým fenoménom pohoria Tribeč, ku ktorému územie Zoborských vrchov patrí.

Odborná garancia projektu:


CHKO Ponitrie - Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.
AÚ SAV Nitra - Doc. Matej Ruttkay, CSc.
KST Nitra - RNDr. Ján Jahn, PhD.
UKF Nitra - RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
KPÚ Nitra - Ing. arch. Zuzana Holičková

Na projekte budeme spolupracovať s o.z. Historia – Magistra Vitae, s ktorým sme si rozdelili úlohy a uzatvorili zmluvu o spolupráci.Zdroj: Nitralive.sk, Ing. Ján Kratochvíl - Zoborský skrášľovací spolok o.z.