Covid automat - aktuálne informácie

Aktuálna vyhláška platí do 19. marca 2021. Súčasne bude potrebné predĺžiť núdzový stav. Zverejnená je už nová vyhláška platná od 20. marca 2020 od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa, najneskôr do 28. apríla 2021. Túto ešte musí chváliť parlament.

Nižšie sú aktuálne platné nariadenia, rovnaké zostanú v platnosti od 20. marca 2021.

Pobyt v prírode bude stále povolený len v rámci okresu.


⚫Slovensko = čierne, ? okres Nitra bordový, 3. stupeň varovania

❗ povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD
❗ od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú rúško)

Čas 05:00 - 20:00 hod. Test / COVID / vakcína 20:00 - 01:00 hod. 01:00 - 05:00 hod.
Cesta do a zo zamestnania áno ✅ s testom❌ zákaz vychádzania neplatí
Potraviny, lieky, hygienické potreby, potreby pre zvieratá, starostlivosť o deti, doplnenie hmôt na ČS, starostlivosť o domáce zvieratá nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Čistiareň odevov, kúpa novín, tlačovín, očná optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a áut, pošta, výdajne zásielok, cesta na STK a EK, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet áno ❌ zákaz vychádzania neplatí
Pobyt v prírode v rámci okresu nie ✅ bez testu ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta do zdravotníckeho zariadenia vrátane sprevádzania blízkej osoby a príbuzného nie ✅ bez testu ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta na vykonanie antigénového/PCR testu nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného a spät nie ✅ bez testu ❌ zákaz vychádzania neplatí
Venčenie psa, mačky do vzdialenosti 1000m nie ✅ bez testu ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť, ak jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom áno ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia áno ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča a cestu späť áno ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cestovanie do zahraničia áno ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta na hromadné podujatie a späť áno ❌ zákaz vychádzania neplatí
"Cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť " nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Osoba pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť nie ✅ bez testu❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie áno ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť áno ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť nie ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť áno ❌ zákaz vychádzania neplatí
Cesta študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť áno ✅ s testom ❌ zákaz vychádzania neplatí


ZÁKAZ vychádzania - komplet znenie


OKREM

❌ = len s testom
✅ = bez testu

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť, nutnosť preukázať max 7 dní starý test/potvrdenie o prekonaní COVID-19/osoba očkovaná 2 dávkami vakcíny pričom od očkovania uplynulo aspoň 14 dní

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky, výdajne e-shopov, nutnosť preukázať max 7 dní starý test/potvrdenie o prekonaní COVID-19/osoba očkovaná 2 dávkami vakcíny pričom od očkovania uplynulo aspoň 14 dní

✅ cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť / platí pre všetky okresy okrem čiernych

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť, nutnosť preukázať max 7 dní starý test/potvrdenie o prekonaní COVID-19/osoba očkovaná 2 dávkami vakcíny pričom od očkovania uplynulo aspoň 14 dní

✅ cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta na preventívnu prehliadku, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť, cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť

✅ cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť

✅ cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť

❌ cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť, ak jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia, ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť, a ak jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak zákonný zástupca bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. osoba pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť

✅ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti

✅ cesta na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť

❌ v čase 05:00 hod. do 20:00 hod. cesta osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

❌ cesta študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť, ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.Zdroj: Nitralive.sk - spracované z uznesení na rokovania.gov.sk