Akademický rok začal na Univerzite Konštantína Filozofa s posunom dňa 28. septembera a to štandardnou prezenčnou formou. Dištančnú formu s ohľadom na aktuálnu situáciu na univerzite zatiaľ nezaviedli. "Na dištančné vzdelávanie sme síce pripravení a v nevyhnutnom prípade sa môžeme operatívne premiestniť do online priestoru, avšak osobný kontakt učiteľa so študentmi nepokladáme z hľadiska kvality vzdelávania za plnohodnotne nahraditeľný ani tými najmodernejšími technológiami," uviedol vo svojom príhovore prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie rozhodne o ďalšom postupe vedenie univerzity po porade s dekanmi fakúlt.

Na internátoch UKF platia bezpečnostné pravidlá, zakázané sú napríklad návštevy, samozrejmosťou je dodržiavanie nariadení a opatrení.

Opačným prípadom je Slovenská poľnohospodárska univerzita, kde vzdelávanie prebieha dištančnou formou od 21. septembra do konca zimného semestra (18.12.). "So súhlasom dekana fakulty sú povolené individuálne konzultácie v rámci riešenia záverečných prác (študentov I. a II. stupňa štúdia) a tiež skupinová práca študentov pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení," uvádza stránka univerzity.Zdroj: Nitralive.sk