Školy a školské zariadenia sú financované najmä z podielových daní obcí. Obce majú právo na ich prerozdelenie podľa vlastných potrieb. Dodržať však musia minimálnu výšku 88% na žiaka neštátnych škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR zo sumy, ktorú poskytnú školám a školským zariadeniam v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na mzdy, odvody a prevádzku. Nitra toto percento navýšila začiatkom roka 2019 na 97%, čo je vôbec najviac v histórii.

Dovolím si zdôvodniť, prečo je takéto neúmerné financovanie podľa môjho názoru neštandardné a účelové. Chcel by som zdôrazniť, že cieľom tohto článku nie je znevážiť súkromné a cirkevné školy, ale snaha o zhrnutie faktov a nastoliť otázky, na ktoré by si mal dať odpoveď každý čitateľ. V článku nikde netvrdím, že by súkromné a cirkevné školy nemali dostávať príspevky a tiež netvrdím, že si všetky školy žijú ako v bavlnke.

1. Mesto Nitra a predkladatelia nezdôvodnili potrebu takto neštandardného navýšenia. Od zástupcov mesta počúvame, že takéto financovanie je férové, hrajú to na city, veď sa predsa jedná o deti. Mesto Nitra v čase schválenia VZN nemalo a ani nemá informácie o financovaní súkromných a cirkevných škôl, nevie preto zhodnotiť hospodárenie týchto subjektov, nevidí do ich "pokladníc". Na základe čoho mesto Nitra posúdilo, že súkromné a cirkevné školy potrebujú takto výrazne navýšiť financovanie? Školy v správe mesta Nitra nemajú také možnosti financovania. Súkromné áno - rodičia platia nemalé školné, školy môžu dostať sponzorské dotácie, v neposlednej rade ide o podnikanie a tento fakt je myslím si prehliadaný. Tie školy nevznikli za účelom dobročinnosti. Ak mesto nevidí do financovania škôl, nemôžeme v žiadnom prípade hovoriť o férových podmienkach. Naopak školy, ktorých zriaďovateľom je mesta Nitra, môžu byť znevýhodnené. Prečo to tvrdím? Ako príklad uvediem centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je povedzme cirkev - má viacero zdrojov financovania. Vo výsledku môže takáto škola dostávať viac financií ako mestská škôlka a teda môže byť vo výhode.

2. Prostriedky môžu byť použité LEN na mzdy a prevádzkové náklady. Znamená to, že ak zriaďovateľ súkromnej/cirkevnej školy mal v rozpočte na školský rok pripravené peniaze na platy (ako podnikateľ), mesto mu vlastne tieto náklady preplatí. Ušetrené peniaze môže teda zriaďovateľ použiť povedzme na dovolenku. Vyznieva to síce možno prehnane, je to však fakt. V prípade, že by peniaze z pokladnice mesta Nitra smerovali naozaj deťom, nemal by s tým asi nikto problém. Opäť zdôrazním, že týmto neznevažujem žiadnu školu, uvádzam len fakty. Určite sú školy, ktoré nemajú peniaze na rozdávanie a naopak školy, ktoré problém s peniazmi nemajú.

3. Neúmerné zaťaženie rozpočtu. V roku 2019 kedy bolo navýšenie prostriedkov schválené, nemalo mesto vyčlenené peniaze na takúto zmenu. V tomto roku má mesto Nitra výrazný výpadok príjmov do rozpočtu - 1,8-milióna eur. Tieto peniaze získa mesto od štátu, ktorý poskytne mestám a obciam bezúročné pôžičky. V priebehu roka zastupiteľstvo schválilo kontokorentný úver vo výške 5-miliónov eur. Hovorilo sa tiež o úvere vo výške 9-miliónov eur. Aj napriek tejto situácii vyplatí mesto Nitra v roku 2021 (po schválení rozpočtu) súkromným a cirkevným školám peniaze, ktoré im dá dobrovoľne (zvýšenie z 88 na 97%). Ide o nie malú sumu 245 380 €.

Navýšenie financovania súkromných a cirkevných škôl nepovažujem za výsledok širokej diskusie poslancov, zamestnancov MsÚ v Nitre a odbornej verejnosti. Nižšie zverejním výroky zástupcov mesta, ktoré síce vyznievajú správne, nemajú však nič s realitou a podstatou problému. Hrajú na city a zneužívajú deti.

"Naše deti chodia nielen do mestských škôl a školských zariadení, ale aj do súkromných a cirkevných. Preto je fér, aby aj tieto dostávali porovnateľnú dotáciu na dieťa," povedal primátor Marek Hattas. "Podielové dane nie sú určené na naše, alebo iné školy a školské zariadenia ale na deti v školách a školských zariadenia na území mesta Nitry. A preto nie je podstatné akú školu či školské zariadenie to dieťa na základne rozhodnutia svojich rodičov, občanov mesta Nitry navštevuje. Rodičia majú totiž právo rozhodnúť sa do ktorej školy či školského zariadenia svoje dieťa dajú," povedala Anna Šmehilová, poslankyňa mesta.


Zo štátneho rozpočtu sú financované:
a) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku (VÚC),
b) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR:
školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa a obvodného úradu v sídle kraja,
materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja,
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja.

Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:

materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC
materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov


Financovanie súkromných a cirkevných škôl

Zdrojom financovania súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení je okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu hlavne zisk z podnikateľskej činnosti, príspevky od zriaďovateľov, príspevky a dary ako aj iné zdroje.

Neštátne materské školy, jazykové školy a základné umelecké školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC.

Štát zabezpečuje financovanie súkromných a cirkevných základných a stredných škôl zo štátneho rozpočtu rovnako ako pri verejných školách.

Obce a vyššie územné celky sú povinné poskytovať súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Súkromným a cirkevným školám možno prideliť finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu len na obstaranie hnuteľného majetku. Neprideľujú sa prostriedky na rekonštrukciu školských objektov a modernizáciu vybavenia škôl.


Rozdiel vo financovaní súkromných a cirkevných škôl pri výške 88% a 97% v pripravovanom návrhu rozpočtu na rok 2021:

- súkromné: 1 669 370 € verzus 1 840 100 €
- cirkevné: 729 950 € verzus 804 600 €
- spolu cirkevné a súkromné: 2 399 320 € verzus 2 644 700 €

Rozdiel a teda peniaze, ktoré mesto dá v roku 2021 navyše, pretože sa rozhodlo navýšiť financovanie = 245 380 €.



Zdroj: Nitralive.sk