V nadväznosti na rozhodnutie Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 sa s účinnosťou od 12. 10. do 15. 11. 2020 na univerzite zavádzajú nasledovné opatrenia:

Vzdelávanie sa na všetkých fakultách uskutočňuje prednostne dištančnou formou. Výnimky (napr. individuálne konzultácie s vyučujúcimi, práca v laboratóriu a pod.) povoľujú dekani fakúlt pri rešpektovaní všetkých hygienických a epidemiologických opatrení ÚVZ SR a RÚVZ v Nitre. Týka sa to najmä povinnosti nosenia rúšok v interiéroch aj v exteriéroch objektov UKF, limitu maximálneho počtu 6 osôb v miestnosti, udržiavania odstupu, umývania a dezinfekcie rúk a ďalšie.

Univerzitná knižnica UKF naďalej poskytuje služby študentom a zamestnancom, vrátane využívania študovní, pričom režim prevádzky určí riaditeľka UK.

Stravovanie zamestnancov a študentov zabezpečí Univerzitná jedáleň UKF formou balených obedov na výdajných miestach. Režim vydávania obedov určí riaditeľ Univerzitnej jedálne. Konzumácia jedla v jedálňach a bufetoch nie je možná.

Študenti ubytovaní v študentských domovoch UKF môžu využívať služby ŠD aj naďalej, pričom sú povinní dodržiavať záväzné epidemiologické opatrenia (rúška, odstup, ruky – hygiena a dezinfekcia). V rámci prevencie sa študentom dôrazne odporúča minimalizovať osobnú prítomnosť na rizikových miestach (pravidelné cestovanie hromadnou dopravou, návšteva reštaurácií a pohostinstiev, organizovanie hromadných aktivít). Vstup do ŠD je možný len ubytovaným študentom.Zdroj: UKF Nitra