Mesto Nitra má nového dopravného inžiniera, ktorý bol vybraný vo výberovom konaní. Stal sa ním pán Ing. Matúš Maruniak.

* Pán Maruniak vyštudoval s červeným diplomom študijný program cestná doprava na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite a je vôbec prvým absolventom fakulty dopravy a spojov, ktorý pôsobí na nitrianskom mestskom úrade. Diplomovú prácu robil pre samosprávu Novej Bane. Prvé dva roky štúdia pracoval v projekčnej spoločnosti, ktorá navrhuje železničné trate. Venoval sa tiež návrhom variantných riešení križovatiek.

Dopravných inžinierov je veľmi málo, na trhu práce sú preto mimoriadne žiadaní. „Je to úzkoprofilová profesia. V Nitre sú dopravní inžinieri dvaja, z toho jeden má cez sedemdesiat rokov a druhý je nenormálne vyťažený. My sme radi, že tu máme človeka, ktorý vie projektovať a ovláda špecializované dopravné programy. Našou prioritou je mať tu absolventa z tejto školy – bytostne ho potrebujeme,“ povedal hlavný architekt Nitry Viktor Šabík, ktorý je Maruniakovým šéfom.

Nový dopravný inžinier na úrade pracuje spolu referentom dopravného urbanizmu a inžinieringu. Ten však odchádza o rok do dôchodku, dovtedy svoje skúsenosti odovzdá pánovi Maruniakovi.

Hlavný architekt Viktor Šabík hovorí, že mesto potom vypíše ďalšie výberové konanie na dopravného inžiniera. Je teda možné, že pán Maruniak nebude pôsobiť ako hlavný dopravný inžinier, ale mohol by pôsobiť ako „dvojka“ v dopravnom inžinieringu na Mestskom úrade v Nitre.


Náplň práce dopravného inžiniera spočíva v:

• odborná príprava rozhodnutí v oblasti mobility a dopravného inžinierstva,
• zabezpečovanie a obstarávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie mesta Nitra,
• zabezpečovanie koncepčných materiálov, štúdií, prognóz a rozvojových projektov, týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni (plán udržateľnej mobility),
• generel technickej infraštruktúry a koncepcie rozvoja dopravy v meste Nitra,
• zabezpečovanie architektonických, dopravných a ideových štúdií, vychádzajúcich z Koncepčných materiálov a dokumentácií rozvoja mesta Nitra
• zabezpečovanie prípravy koncepcie a podkladov pre navrhovanie cyklistickej siete a infraštruktúry,
• zabezpečovanie stanovísk k investičnej činnosti v meste Nitra,
• zabezpečovanie prípravy materiálov do komisií a orgánov mesta, týkajúcich sa rozhodujúcich a udržateľných riešení v oblasti mobility a cestného hospodárstva,
• operatívne reagovanie na pripomienky poslancov MZ, VMČ, týkajúce sa nedostatkov v dopravnej situácii na komunikáciách mesta (cestná sieť, chodníky, cyklotrasy),
• posudzovanie PD pre územné rozhodnutia a stavebné konania z hľadiska príslušných platných Slovenských technických noriem, cestného zákona a odlišných technických riešení i z hľadiska súladu so schválenou ÚPD

MaruniakZdroj: Mesto Nitra, foto pán Maruniak=Roman Oravec