Nitrianski colníci budú od 01.07.2019 vykonávať colný dohľad na medzinárodnom letisku v Nitre. Od tohto dátumu budú môcť na tomto letisku pristávať lietadlá prilietajúce z krajín mimo EÚ a zároveň odlietať lietadlá smerujúce do krajín mimo EÚ. Skutočnosť, že sa nitrianske medzinárodné letisko stalo "colným letiskom", budú môcť využiť najmä podnikateľské subjekty a dovolenkári. dovolenkári a podnikateľské subjekty. Letisko Nitra, ktoré je umiestnené v katastri obce Janíkovce, sa od 01.07.2019 dostane do zoznamu "colných letísk", uvedených v prílohe Colného zákona. Od uvedeného dňa sa budú môcť na tomto medzinárodnom letisku realizovať prílety lietadiel prilietajúcich z krajín mimo EÚ a zároveň odlety lietadiel smerujúcich mimo colné územie EÚ. Colný dohľad bude na letisku, ktoré sa týmto stáva colnou hranicou EÚ, zabezpečovať pobočka CÚ Nitra 6165.

Colníci budú pred každým odletom a pri každom prílete lietadla vykonávať colnú kontrolu tovaru, batožiny a cestujúcich osôb zameranú najmä na prepravu peňažných prostriedkov, prepravu zbraní a streliva, drog a prekurzorov, dovoz tovaru podliehajúceho oslobodeniu od cla a DPH, tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva, tovaru podliehajúce Dohovoru CITES, nepovolenú prepravu mäsových a mliečnych výrobkov, na tovar podliehajúci SPD ako sú najmä tabak, cigarety a alkohol a pod. Bez uvedenej kontroly nebude možné na letisku Nitra - Janíkovce realizovať prílet lietadiel z letísk mimo EÚ a odlet lietadiel mimo colné územie EÚ.

Aby sa predišlo zbytočným komplikáciám či zdržaniu pri výkone colného dohľadu, je potrebné, aby sa prilietajúci či odlietajúci cestujúci, vrátane pilotov a posádky, vopred informoval o limitoch pre oslobodenie tovaru od cla, DPH či SPD, o zákazoch a obmedzenia a o iných povinnostiach, s ktorými je dovoz či vývoz tovaru alebo finančných prostriedkov spojený. Najdôležitejšie informácie sú uverejnené na portáli finančnej správy, ale napríklad aj na informačnej tabuli CÚ Nitra priamo v areáli letiska.

Od začiatku tohto roka boli colníkmi na colných letiskách v rámci Slovenskej republiky zaznamenané nasledovné záchyty:

• Mäsové a mliečne výrobky - 17 záchytov
• Cigarety, tabak – 24 záchytov
• Bezdymové tabakové výrobky – 2 záchyty
• Alkohol – 2 záchyty
• CITES - 1 záchyt
• PDV (fejky) – 16 záchytov
• Finančná hotovosť – 9 prípadov neoznámenia finančnej hotovostiZdroj: Colná správa Nitra