Oprava chybne uvedenej informácie

V texte som nesprávne uviedol, že poslanec Peter Oremus hlasoval v roku 2015 za neverejné výbory mestských častí. Správne malo byť uvedené, že poslanec Peter Oremus hlasoval za zaradenie materiálu do programu zastupiteľstva, ale hlasoval neskôr proti uzneseniu. Týmto sa pánovi poslancovi ospravedlňujem.
____________

Výbory mestských častí (ďalej len VMČ) budú opäť verejné. Schválilo to dnes Mestské zastupiteľstvo v Nitre. Pozmeňovací návrh k Dodatku č.5 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach podal poslanec Peter Oremus.

Platnosť nadobudne táto zmena po podpise primátora.

VMČ sú neverejné od apríla 2015 kedy zastupiteľstvo na návrh poslanca Daniela Hechta schválilo dodatok k rokovaciemu poriadku VMČ v Nitre. Občan sa mohol doteraz zúčastňovať na zasadnutí VMČ len ak si podal žiadosť 3 dni dopredu a účasť mu bola schválená.

Kto hlasoval za neverejné VMČ v roku 2015?

Milan Burda, Ivan Gavalovič, Ján Greššo, Jozef Hasilla, Miroslav Hatala, Daniel Hecht, Štefan Klačko, Renáta Kolenčíková, Anton Kretter, Jozef Marko, Miroslav Mikulášik, Ľubomír Moravčík, Jozef Sliž, Lívia Šumichrastová, Dominika Tekeliová, Ľuboš Török, Jozef Trandžík, Miroslav Tvrdoň, Ján Vančo, Pavel Varga.

Proti bol: Petra Ajdariová, Janka Buršáková, Miroslav Gut, Peter Oremus, Štefan Štefek
Zdržali sa: Miloš Dovičovič, František Hollý, Peter Košťál.


Čo je VMČ a aké má právomoci?

- predkladá návrhy, odporúčania alebo stanoviská pre mestské zastupiteľstvo, mestskú radu alebo primátora mesta, - zadáva úlohy členom výboru a sekretárovi výboru, - predkladá iniciatívne návrhy príslušným odborom a útvarom mestského úradu a mestskej polícii na zabezpečenie splnenia uznesenia výboru a na vypracovanie odborných podkladov na rokovanie výboru, - prijíma opatrenia na ďalšie rozvíjanie iniciatívnej a kontrolnej činnosti výboru.Zdroj: Nitralive.sk