Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo vo štvrtok zmeny času prevádzky služieb na území mesta. Dotýka sa večierok a rýchleho občerstvenia. O zmenu požiadali viaceré prevádzky na Mostnej ulici.

Dňa 17.4.2018 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov prevádzok so zástupcom primátora mesta p. Vančom a prednostom MsÚ p. Kršiakom. Po uvedenom rokovaní bol mestu Nitra doručený dňa 26.4.2018 návrh uvedených prevádzkovateľov na prerokovanie zmeny, resp. úpravy znenia VZN v časti, ktorú uvedení prevádzkovatelia vnímali diskriminačne vo vzťahu k výkonu svojej podnikateľskej činnosti.

Nové znenie včeobecne záväzného nariadenia:

a) v prevádzkarňach s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne potravín a rozličného tovaru (večierky) a v zariadeniach spoločného stravovania s priamym predajom na verejne prístupné miesto (napr. cez výdajný otvor)

a1) je v dňoch pondelok – štvrtok určená v rozpätí od. 06.00 hod. do 3.00 hod. dňa nasledujúceho

a2) je v dňoch piatok a sobota určená v rozpätí od. 06.00 hod. do 04.00 hod. dňa nasledujúceho

a3) je v nedeľu určená v rozpätí od 06.00 hod. do 24.00 hod.

VZN nadobudne účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Nitry, približne teda v prvej polovici júla.Zdroj: Nitralive.sk, Materiál č. 1483/2018 / nitra.sk