1. rekonštrukcia pútnického miesta Kalvária: výstavba vyhliadkového múra s umiestnením ďalekohľadov a rozšírenie prístupovej komunikácie k Misijnému domu (5 mil. Sk)

2. Rekonštrukcia schodov z Podzámskej ulice na Horný Palánok vedľa biskupskej pivnice (5 mil. Sk)

3. Pamätník - socha M.R. Štefánika (bude umiestnená na zrekonštruovanom mininámestí pred budovou ÚPSVaR - bývalý okresný úrad) (5 mil. Sk)

4. Rekonštrukcia CVČ Domino - fasáda a výmena okien (5 mil. Sk)

Okrem týchto akcií (ktoré môžu aj nemusia byť schválené do rozpočtu) má každý výbor mestskej časti možnosť navrhnúť menšie investičné akcie vo svojom teritóriu. VMČ Staré Mesto má k dispozícii 3 mil. Sk. Navrhované priority: projektová dokumentácia revitalizácie predmostia (Mostná-Za Ferenitkou-Wilsonovo nábrežie), vybudovanie parkoviska Holého ul., parkoviská s odvodnením na Párovciach.


Zoznam investičných priorít je podstatne väčší, ale vzhľadom na obmedzený rozpočet a požiadavky ostatných výborov mestských častí (je ich 7) boli navrhnuté iba uvedené.
Pre info uvádzam ďalšie navrhované investície VMČ Staré Mesto:
- komplexná rekonštrukcia CVČ Domino (50 mil. Sk)
- rekonštrukcia Horného Palánka - II. etapa (60 mil. Sk)
- výstavba oddychovej zóny Kalvária (11 mil. Sk)
- výstavba parkoviska Wilsonovo nábrežie pri FSV UKF (3,5 mil. Sk)
- rekonštrukcia schodiska na Skalnej ulici (schody Farská-Piaristická) (25 mil. Sk)
- hradný kopec (od štadióna a kúpaliska) - rekonštrukcia chodníkov, doplnenie drobnej architektúry, oprava lávok (30 mil. Sk)
- dobudovanie pamätníka Proglas (4 mil. Sk)
- rekonštrukcia schodov z Podzámskej ulice na hrad - 3. vstup na hrad (9 mil. Sk)
- rekonštrukcia mestského domu (100 mil. Sk)
- rekonštrukcia pešej lávky cez rieku pri futbalovom štadióne (18 mil. Sk)
(nie sú zoradené podľa priorít, je to len zoznam investícií, ktoré chce VMČ Staré Mesto riešiť)