Elektrické obvody obsahujú špeciálne zabezpečovacie, ochranné alebo podmienené prvky, ktoré regulujú celý systém tak, aby v prípade zvyšujúceho sa rizika poškodenia došlo k zopnutiu alebo rozpojeniu celého obvodu alebo ohrozenej vetvi.

K tomuto účelu slúži najmä technologicky veľmi variabilná súčiastka označovaná ako relé. Relé je obvykle jednoduchá súčiastka obsahujúca prvky nastavené na stanovenú limitnú hodnotu meranej veličiny, pričom v prípade prekročenia tejto hodnoty dochádza k aktivácii, ktorá spôsobí práve rozopnutie alebo zopnutie obvodu.

Druhy relé používané v elektronike

Pri kategorizácii rôznych typov relé sa využíva niekoľko hľadísk – najčastejšie sa relé členia podľa veličiny, ktorá ho aktivuje, a podľa technológie, na ktorej princípe pracuje. Z ohľadom na aktivujúce veličiny je možné rozlišovať relé aktivované:

  • elektrickými veličinami – hodnotou napätia, prúdu, výkonu apod.
  • mechanicky – tlakom, rýchlosťou prúdenia tekutín
  • teplom – zvýšením alebo znížením teploty
  • opticky – zmenou elektromagnetického žiarenia
  • akusticky – zmenou hladiny akustického tlaku

V elektrických systémoch a spotrebičoch sa uplatňujú predovšetkým relé, ktoré sú aktivované elektrickými veličinami, principiálne sa jedná o relé elektromagnetické, ktoré sa skladá z cievky reagujúcej na namerané hodnoty vybranej veličiny a kotvy, ktorá ovplyvňuje uzatvorenie výstupného okruhu. Z tohto pohľadu je možné rozoznávať niekoľko typov relé zahrnujúcich elektromagnetické, elektromagnetické indukčné, elektrodynamické alebo pohyblivé.

Princíp fungovania a použitie elektromagnetického relé

Elektromagnetické relé predstavuje asi najčastejšie používaný typ tejto súčiastky, ktorý je založený na priťahovaní kotvy cievkou v prípade, že sú splnené všetky požadované podmienky. Pri pritiahnutí sa závislý výstupný obvod buď rozpojí, alebo dôjde k zopnutiu iného. Elektromagnetické relé nachádza svoje využitie najmä v automatizácii, kde slúži nielen ako ochranný prvok, ale tiež ako regulačná súčiastka napríklad pro postupné spínanie. Jeho variantné riešenie je potom veľmi často uplatňované v automobilovom priemysle.

Elektromagnetické relé od TME

Spoločnosť TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.) ponúka v rámci svojho sortimentu hneď niekoľko typov relé, ktoré sa uplatňujú v rôznych aplikáciách – vedľa klasických jazýčkových relé využívaných prevažne ako prepínače nájdete v katalógu spoločnosti aj niekoľko druhov miniatúrnych relé s možnosťou inštalácie na DPS, priemyselné typy s pokročilou odolnosťou voči nepriaznivým inštalačným podmienkam, či výkonové alebo automobilové relé. K týmto druhom je možné od spoločnosti zadovážiť tiež variabilné príslušenstvo pre montáž a zapojenie relé s ohľadom na platné štandardy.