Andrej Sitkey - blog o doprave ⛔️

Koniec roka je predo dvermi, tak si zrekapitulujme, čo sa v tomto roku v doprave udialo. Slovenská správa ciest zverejnila výsledky sčítania dopravy, ktoré bolo realizované v roku 2022. Podľa sčítania dopravy bol najväčší nárast vozidiel zaznamenaný na rýchlostnej ceste R1a, ide o tzv. severný obchvat mesta, kde bolo zaznamenaných 33.116 vozidiel/24 hod., čo je dvojnásobok vozidiel zaznamenaných v roku 2015. Tento nárast je spôsobený najmä rozvojom priemyselného parku po príchode automobilky. Je to zlá správa najmä s ohľadom na pripravovaný rozvoj mesta v oblasti Párovských lúk a vo vzťahu na plánované vedenie trasy R8 po tejto komunikácii. V samotnom meste bolo najviac vozidiel spočítaných na ceste I/64 – ul. Štefánikova, ktorou prejde takmer 29.816 vozidiel/24 hod., pričom je to nárast o 24,5 %. Najväčší nárast dopravy bol zaznamenaný na ceste III/1641 – ul. Dlhá, kde bola intenzita dopravy 9.520 vozidiel/24 hod., čo je nárast o 31 % oproti roku 2015. Podobná situácia bola na ceste III/1661 – ul. Jelenecká, kde bola intenzita 8.680 vozidiel/24 hod. čo je nárast o 30,5 %.

Z uvedeného je zrejmé, že aj po výstavbe rýchlostnej cesty R1 tzv. južného obchvatu vnútromestská doprava stále rastie, preto by sa malo pokračovať v ďalších opatreniach s cieľom znížiť dopravné zaťaženie centra mesta. Jedným z opatrení je vybudovanie tzv. malého južného obchvatu, ktorý by dopravne prepojil Novozámockú ulicu s Dlhou. Na túto stavbu bolo v minulosti vydané územné rozhodnutie, ktoré však stratilo platnosť. Pred niekoľkým rokmi boli predpokladané náklady vo výške 15 mil. eur. Mesto požiadalo štát o participáciu na tomto projekte, ale v liste bolo mestu oznámené, že štát si splnil úlohu vybudovať nadradenú dopravnú infraštruktúru výstavbou cesty R1. Zároveň vybudovaním tohto úseku by sme dopravu presmerovali na Dlhú ulicu, ktorá by takúto záťaž nezvládla. Preto je potrebné tento úsek predĺžiť až po Levickú ulicu (cesta I/51), prípadne až na Zlatomoraveckú ulicu (cesta I/65). Vzhľadom na finančnú a administratívnu náročnosť je tento projekt na mŕtvom bode. Ďalšou možnosťou s podobným osudom je bývalá preložka cesty I/64 v úseku Nitra – Komjatice. Tento úsek sa stál súčasťou prepojenia Komárno – Topoľčany, na ktoré bola v roku 2017 spracovaná štúdia realizovateľnosti. Zo štúdie vyplynulo odporúčanie, aby v období rokov 2027 – 2030 začala výstavba úseku Ivanka pri Nitre – Nitra. Posúdenie reálnosti termínu nechám na vás. Podľa posledných informácii SSC pripravuje výber realizátora aktualizácie dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Ako vidno zásadné opatrenia na odklon dopravy z mesta sú v nedohľadne, preto sa aspoň telegraficky pozrieme na tie menšie.

1. Križovatka ciest R1 a II/562 – Cabajská ulica. V predmetnej križovatke sa plánuje vybudovať turbookružná križovatka. Vzhľadom na rozsah stavby v súčasnosti prebieha posudzovanie vplyvov na životne prostredie. Investorom stavby bude štát.
2. Križovatka cesty III/1674 a miestnej cesty Štúrova pri Klimaku. Mesto stále deklaruje záujem riešiť túto križovatku, prestavbou na okružnú križovatku. V rozpočte má niekoľko rokov vyčlenené prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ale nič sa nedeje. V tomto roku bolo na mestskom úrade pracovné rokovanie so zástupcami župy, kde bolo poslancami navrhnuté, aby sa realizovala výstavba odbočovacích pruhov. Ide o finančne aj časovo menej náročné riešenie, pričom výstavba okružnej križovatky môže byť realizovaná v prípade súkromnej investície na priľahlom pozemku.
3. Križovatka I/64 – MC Štefánikova a Štúrova pri Mlynoch. O tejto úprave som písal podrobne tu. Táto investícia má podporu komisií dopravy aj územného plánovania. Zároveň spracovanie projektovej dokumentácie podporili poslanci v mestskom zastupiteľstve vyčlenením finančných prostriedkov a zároveň aj samostatným uznesením. Napriek tomu je projekt bez adekvátnych odborných argumentov vedením mesta neustále odmietaný.
4. Križovatka I/64 – MC Akademická. Na tejto križovatke som navrhol zmenu spôsobu radenia vozidiel pred križovatkou. Návrh má kladné stanoviská komisií a preto v rozpočte poslanci vyčlenili peniaze na úpravu signálnych plánov. Napriek nenáročnosti navrhovaného opatrenia (bez stavebných úprav, len zmena dopravných značiek) nebolo realizované z podobných dôvodov ako opatrenie vyššie.
5. V uplynulom roku som navrhol realizovať aj opatrenia na zlepšenie plynulosti dopravy na ceste III/1664 – ul. Dlhá. Ako som písal v úvode ide o cestu s najvyšším nárastom dopravy v meste. V prvom prípade som navrhol zriadenie pripojovacieho pruhu zľava na Dlhej ulici pri výjazde z Výstavnej. Podobné riešenie už funguje na križovatke Staničná – Štefánikova. Druhý návrh bol zriadenie samostatného odbočovacieho pruhu vpravo z Dlhej smerom na Tr. A. Hlinku. Návrhy boli prerokované so zástupcami odboru dopravy samosprávneho kraja. Verím, že opatrenie na križovatke s Výstavnou by sa mohlo realizovať, pretože ide len o zmenu dopravného značenia.
6. Križovatka ciest I/64 – III/1661 – MC Napervilská. Zmena organizácie dopravy na križovatke pod Zoborom bola realizovaná v roku 2008. Malo ísť o dočasné riešenie, ktoré však trvá už 15 rokov. Z dôvodu rapídneho nárastu intenzity premávky sme na tejto križovatke denne svedkami škodových udalosti a preto by bolo načase realizovať zásadnú prestavbu križovatky. Slovenská správa ciest plánuje obstarať realizátora dopravno-kapacitného posúdenia križovatky.
7. Prepoj cesty I/65 (ul. Zlatomoravecká ) – III/1661 (Jelenecká). O ceste som písal v samostatnom článku v roku 2021 a zatiaľ nie je veľký posun. Cesta je prioritou viacerých poslancov VÚC. Podľa mne dostupných informácii v tejto veci nenastal zásadný posun.
8. Oprava železničného nadjazdu na ceste II/562 – ul. Cabajská. V mesiaci apríl roku 2022 bol uzavretý železničný nadjazd pre nákladné vozidlá na 20 t. Odklon dopravy bol pôvodne povolený do júna tohto roka, ale vzhľadom na náročnosť prípravy rekonštrukcie bolo zrejmé, že tento termín nebude konečný. V súčasnosti má rekonštrukcia právoplatné stavebné povolenie a začiatkom budúceho roka by mala byť vypísaná súťaž na zhotoviteľa. Predpokladaný termín začiatku rekonštrukcie by mohol byť začiatok II. polroka 2024.
9. Jednou z priorít mesta v budúcom období musí byť modernizácia cestnej svetlenej signalizácie na križovatkách v centre mesta. Na viacerých križovatkách sú osadené radiče, ktorým v roku 2022 skončila technická podpora. Modernizácia by mala byť realizovaná v rámci zavedenia preferencie verejnej dopravy a plánuje sa realizovať prostriedkov EÚ. Čaká sa na vhodnú výzvu.
10. Modernizácia ciest. Zo strany obyvateľov asi najvnímanejší problém. Prieťah cesty I/64 celým mestom je v katastrofálnom stave. Slovenská správa ciest každý rok sľubuje opravu cesty, žiaľ ani tento rok nesklamala a oprava sa opäť nerealizovala. Nepomáhajú listy, možno pomôže nové vedenie SSC. S mestskými cestami je to podobne. Oprava Hollého sa sľubuje niekoľko rokov, ale od roku 2021 sa na túto veľkolepú akciu nepodarilo vydať ani stavebné povolenie. Odhadované náklady na celú investíciu sú 2 milióny eur, preto sa vynára otázka, či investíciu nerozdeliť na viac etáp, pričom v prvej etape by sa realizovala len samotná cesta. Na realizáciu majú byť použité financie z EÚ. V máji tohto roku na návrh poslancov bolo vyčlenených 150 tisíc eur na opravu Dolnočermánskej, Akademickej a Braneckého ulice. V pláne bolo opraviť najhoršie úseky pred križovatkami. Prejavila sa pružnosť úradu a zhotoviteľa sa podarilo vybrať až po piatich mesiacoch. Rekonštrukcie tak budú realizované na jar budúceho roka. Vzhľadom na veľký investičný dlh v tejto oblasti, budeme presadzovať, aby sa do opráv komunikácii zaviedol systém, v rámci ktorého sa bude investovať do komunikácii podľa dopravného významu a zároveň, aby sa vyčlenilo viac finančných prostriedkov. Nájsť voľné finančné prostriedky bude problém. Napríklad v tomto roku muselo mesto uhradiť náklady za práce naviac a zabudnuté železničné priecestie na cyklotrase Mlynárce – Hviezdoslavova v celkovej výške takmer 400 tisíc eur, alebo za chybu externého obstrávateľa pri verejnom obstarávaní bude musieť zaplatiť z vlastného 300 tisíc eur. Osobitnú kapitolu by si zaslúžil stav mostov, ktorý je v niektorých prípadoch havarijný. O stave jednotlivých mostov si môžete prečítať v samostatnom článku.

Ako vidno, pri viacerých problémoch ako sa hovorí „šliapeme kapustu“. V ďalšej časti sa pokúsim zhodnotiť, ako sa darilo udržateľným spôsobom dopravy.Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk